Информации за COVID-19


Телефонски броеви во Кризниот штаб при Министерството за надворешни работи:

  • 075 27 37 32  (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
  • 071 25 34 30  (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
  • 072 30 68 45 (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
  • 075 44 66 47 (редовна линија)

Совети за патување во странство

Советите за патувања се извор на информации за граѓаните кои патуваат во други земји. Овие совети ќе ви помогнат да донесете информирани одлуки во врска со вашата безбедност додека престојувате во странство.

Повеќе информации на следниов линк: Совети за патување во странство


 

Дипломатско Конзуларни Претставништва на Република Северна Македонија


Режими на движење и правила за транзит на државјани на Република Северна Македонија во други земји, во контекст на пандемијата со Ковид 19

АВСТРАЛИЈА

Влез во Австралија (состојба од 2 октомври 2020): Австралија има стриктни мерки за управување со границите со цел заштита на здравјето на своите граѓани. Патувањето во овој период е ограничено и поради многу малиот број достапни летови кон и од Австралија, но состојбите може да се изменат. Патниците се упатуваат да ги следат измените во рестриктивниот режим за влез и излез во и од Австралија на веб страната на Департманот за внатрешни работи на Австралија (https://covid19.homeaffairs.gov.au)

Задолжителен карантин од 14 дена: Сите патници кои влегуваат во Австралија, вклучувајќи ги и австралиските државјани, се задржуваат во задолжителен карантин во траење од 14 дена во местото на пристигнување во определени хотели за таа намена. (Coronavirus (COVID-19) advice for travellers) Одредени исклучоци постојат за акредитирани дипломати во Австралија.Трошоците за хотелскиот карантин ги подмируваат патниците. Информации за карантинот, како и други корисни информации има на сајтот на Департманот за здравство, што содржи информации и за состојбата по одделните држави и територии во Комонвелтот Австралија: https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments, како и на следните веб-страници:

Australian Capital Territory: https://www.covid19.act.gov.au/community/travel

New South Wales: https://www.nsw.gov.au/covid-19

Northern Territory: https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine

Queensland: https://www.covid19.qld.gov.au/

South Australia: https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions

Tasmania: https://www.coronavirus.tas.gov.au/

Victoria: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19

Western Australia: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

Со оглед на рестриктивните мерки за патување, поврзани со КОВИД-19, влез во Австралија, без да се бара индивидуално изземање од рестрикциите, е дозволен за австралиски државјани, граѓани со постојан престој, членови од нивните потесни семејства и државјани на Нов Зеланд, кои вообичаено престојуваат во Австралија, акредитирани дипломати во Австралија, патници кои транзитираат низ Австралија за време до 72 часа, авионски и поморски посади, иматели на виза од поткласа 188 за бизнис иновации и инвестиции. Како членови од потесното семејство на австралиски државјанин или лице со постојан престој се сметаат: сопруг/сопруга, де факто партнер, деца кои се зависни од родителите/старателите и старатели, што се докажува со соодветна документација: извод на родени, венчаница, доказ за врската (на пр. заедничка банкарска сметка или заеднички имот). Партнери (кои поседуваат визи-поткласа 100, 309, 801, 820), како и деца (поткласа 101,102,445) може да влезат во Австралија. Идни сопружници (кои поседуваат виза од поткласа 300) потребно е да побараат изземање од рестрикциите за патување/влез во Австралија со приложување потребна документација и за тоа се одлучува од случај до случај.

Лица со привремени визи, освен партнери и деца, пред да патуваат треба да ја проверат можноста за влез во Австралија на спомнатиот сајт.   

Индивидуални исклучоци кои овозможуваат влез во Австралија на странски државјани, по одобрување од Австралискиот комесар за пограничната служба се возможни за следните категории: странци кои пристигнуваат на покана на австралиската федерална влада или од владите на одделните држави и територии заради помош околу пандемијата или кои доаѓаат на покана на владата, поради национален интерес; достава на медицински услуги, вклучувајќи и евакуација и критични медицински пратки; странци со критични вештини или кои работат во критични сектори во Австралија; странци спонзорирани од нивен послодавец за работа во Австралија во професии кои се на листата PMSOL;  воен персонал; студенти/ученици кои завршуваат 11 и 12 година, со поддршка од здравствените власти и образовните департмани од одделните држави и територии во Австралија; лица кои патуваат поради хуманитарни, здравствени или други убедливи причини.

Сите барања за изземање од рестрикциите за патување се доставуваат онлајн на https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au, поткрепени со соодветни докази, во официјален превод на англиски јазик: лични податоци, информации за случајот и изјави за тоа како лицето ги исполнува условите за изземање. Барањето/апликацијата за изземање треба да се достави најмалку 2 недели, но не порано од три месеци пред патувањето. Доколку причината за патување е поради смрт или сериозна болест на близок член од семејството барањето, поднесено во оваа временска рамка, може да добие приоритет. Повеќето барања се обработуваат во рок од 7 дена, но за покомплексни барања може да биде потребно повеќе време.    

 Транзит низ Австралија (состојба од 2 октомври 2020): За македонски граѓани, со пасош на Република Северна Македонија,  кои транзитираат низ Австралија е потребна транзитна виза поткласа 771-(https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771.), со која може да се задржат 72 часа во земјата. Доколку патникот се здржува подолго од 72 часа во Австралија, не се смета дека транзитира и треба да аплицира за соодветна виза. 

Патниците кои транзитираат треба да ги следат мерките за карантин и изолација на соодветните држави и територии во Австралија низ кои транзитираат (пропишани од нивните надлежни здравствени департмани).

АВСТРИЈА

Австрија има воведено 6 степени на ризик за патување по групи на земји. На страната на австриското МНР, Република Северна Македонија моментално е групирана во највисокиот 6-ти степен под “Предупредување за патување” со црвена боја.

Предупредувањата за патувања на австриското Министерство за надворешни работи наменети се исклучиво за лица од Австрија. Највисокиот степен на предупредување 6 значи Предупредување да не се патува во оваа земја а австриските граѓани кои моментално престојуваат во земјата се повикуваат итно да стапат во контакт со надлежното австриско претставништво односно со најблиското претставништво на земја-членка на ЕУ.

Ова предупредување за патување нема никакво влијание врз лицата од Северна Македонија кои влегуваат во Австрија и/или сакаат да транзитираат низ Австрија.

 

Како до сега, привремено до 31 декември 2020 година, важат следниве правила:

 

1. Копнен сообраќај: Копнените граници на Австрија и понатаму се отворени како за излез така и за влез, исто и за патниците од Северна Македонија, без оглед на нивното државјанство.

Детални информации за ова можат да се најдат под точките 3, 6, 7 и 8!

 

2. Воздушен сообраќај: Во Австрија немало затворање на меѓународните аеродроми. Затоа овие аеродроми и понатаму ќе останат отворени за летови за и од Северна Македонија.

Детални информации за ова можат да се најдат под точките 4, 5, 6, 7 и 8!

3. За влез во Австрија по копнен пат потребен е негативен молекуларно- биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19). Влез во државата е дозволен само во рок од 72 часа по земањето брис. Освен тоа, задолжителен е карантин во времетраење од 10 дена (со доказ за сместување при влезот во државата). Само групата на лица, опишани во точка 5, имаат можност да изберат помеѓу тест и карантин; оваа група може да го направи тестот и во Австрија, кој, доколку е негативен, овозможува да се прекине карантинот. Исклучоци од ова можат да се најдат под точка 7! Задолжителен формулар за карантин под точка 8!

 4. Влез во Австрија по воздушен пат е можен со негативен молекуларно- биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19) доколку полетувањето е од една од следниве земји: Андора, Белгија, Бугарија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција, Грција, Ирска, Исланд, Италија, Хрватска, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Сан Марино, Шведска, Швајцарија, Словачка, Словенија, Шпанија, Чешка, Унгарија, Ватикан, Велика Британија и Кипар. Влез во државата е дозволен само во рок од 72 часа по земањето брис.

Освен тоа, задолжителен е карантин во времетраење од 10 дена (со доказ за сместување при влезот во државата).

Само групата на лица, опишани во точка 5, имаат можност да изберат помеѓу тест и карантин; оваа група може да го направи тестот и во Австрија, кој, доколку е негативен, овозможува да се прекине карантинот. Исклучоци од ова можат да се најдат под точка 7! Задолжителен формулар за карантин под точка 8!

5. Влез во Австрија по воздушен пат со негативен молекуларно-биолошки тест за SARSCoV-2 (COVID-19) е можен и со директен лет од Северна Македонија за државјани на следниве земји и членови на нивните семејства кои живеат во исто домаќинство (без оглед на државјанството):

Австрија, Белгија, Бугарија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција, Грција, Ирска, Исланд, Италија, Хрватска, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Шведска, Швајцарија, Словачка, Словенија, Шпанија, Чешка Република, Унгарија, Велика Британија и Кипар.

Истото важи и за лица со австриска виза Д или со дозвола за престој за Австрија.

Во сите овие случаи влез во државата е дозволен само во рок од 72 часа по земањето брис. Во спротивно ќе мора на сопствен трошок во рок од 48 часа да се направи тест во Австрија, а негативниот резултат да се чека во карантин (со доказ за сместување при влезот во државата).

Задолжителен формулар за карантин под точка 8!

 

6. Во случај на транзит низ Австрија без застанување по копнен или воздушен пат не е потребен негативен молекуларно-биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19). Транзитот исто така не е ограничен на одредени државјани.

Задолжителен формулар за транзит под точка 8!

 

7. Исклучоци:

а) Без негативен молекуларно-биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19), влезот по копнен и воздушен пат е можен само доколку лицето, независно од неговото државјанство, во последните 10 дена пред влезот во Австрија престојувало и има живеалиште (место на живеење или вообичаен престој) во Белгија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција (освен регионите Ил де Франс и Прованса-Алпи-Азурен Брег), Грција, Ирска, Исланд, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, Норвешка, Австрија, Полска, Португалија (со исклучок на регионите Лисабон и Норте), Сан Марино, Шведска, Швајцарија, Словачка, Словенија, Шпанија (само на Канарските Острови), Чешка Република (освен регионот Прага), Унгарија, Ватикан, Обединето Кралство и Кипар.

б) За деца под шест години не е потребен тест за влез во државата, но тие подлежат на можен – дополнителен – карантин со задолжителен формулар за карантин (точка 3, 4 и 8).

 

8. Лица кои влегуваат во Австрија или транзитираат низ Австрија се обврзани да пополнат и потпишат Изјава согласно приложените формулари:

На англиски јазик (G)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226116/II_372_2020_Anlage_G.pdf

Или на германски јазик (F)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226115/II_372_2020_Anlage_F.pdf

 

На 18 март 2020 година, Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија го има издадено следното предупредување за патување за Австрија (https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Skopje/Dokumente/MK_Reisewarnung_fuer_Homepage_28-09-2020.pdf): - Не патувајте! Постои значителен ризик по вашата лична безбедност. Не треба да патувате во оваа земја, територија или регион. Ако веќе сте во земјата, територијата или регионот, треба да размислите да заминете, ако е безбедно да го сторите тоа.

 

Останати линкови за информирање:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011194

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/New-coronavirus-(COVID-19).html

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/nordmazedonien/

https://www.bmeia.gv.at/oeb-skopje/

АЗЕРБЕЈЏАН

Потребно е ПЦР тест за влез и транзит, ПЦР тест е потребно да биде направен 72 часа пред влез во Азербејџан.

АЛБАНИЈА

Во Република Албанија режимот на движењето на македонски државјани, за влез од Република Северна Македонија во Република Албанија, или за транзит низ Република Албанија е следниот:

- Отворени се границите

- Не е потребно одобрение за влез

- Не е потребен ПЦР тест

- Не е потребен карантин

- Не е потребна самоизолација

 

Напоменуваме дека Македонските државјани кои ја користат Република Албанија како транзит за остварување влез во друга држава на ЕУ, потребно е да имаат регулиран престој во државата каде патуваат и РСМ да не се наоѓа на листа на земји од каде е забранет влез (црвена листа).

На Македонските државјани кои се без регулиран престој во трета земја не им е дозволен излез од РА преку нејзините копнени или воздушни гранични премини. Во оваа група спаѓаат и студентите кои се обидуваат да патуваат во државите на ЕУ а треба да регулираат престој од кога ќе влезат во земја на ЕУ.

Укажуваме на проблеми на наши државјани кои се со регулиран престој во Италија, но се појавува проблем ако немаат претходно дадена адреса каде ќе бидаат сместени во самоизолација во Италија. Доколку истите немаат претходно пријавено и ја немаат потврдата со себе, авиокомпаниите не ги прифаќаат патниците да се качат во авион. Албанските органи во овој случај бараат македонските државјани да престојуваат 14 дена на територија на РА.

 Поважни линкови  

Аеродром во Тирана - https://www.tirana-airport.com/

Министерство за внатрешни работи на РА - https://mb.gov.al/

Министерство за Европа и надворешни работи на РА

 https://punetejashtme.gov.al/en/

https://punetejashtme.gov.al/en/njoftim-mbi-protokollin-qe-duhet-ndjekur-nga-udhetaret-qe-hyjne-ne-territorin-e-shqiperise-gjate-covid-19/

 БЕЛГИЈА

Според последните преземени мерки од страна на Националниот безбедносен Совет на Белгија, наместо досегашната мерка забрана за патување од/до трети земји или од земји рамките на ЕУ со висок ризик (црвени зони), сега стои мерката силно се обесхрабрува.

Земјите се поделени по бои: црвена зона – земји со висок ризик и портокалова боја – зголемена претпазливост, во зависност од бројката на заразени во една земја.

РСМ е ставена во црвена зона и по враќањето од РСМ во Белгија, задолжителен е КОВИД тест и карантин. 

Суштинските патувања кон и од трети земји, се овластени за категории на лица кои вршат суштинска функција, меѓу кои и дипломатите, но патниците кои пристигнуваат на територијата на Белгија од земја надвор од ЕУ+ мора да ја докажат нивната суштинска функција преку придружни документи, како на пример за дипломатите, покана за учество во меѓународна конференција, министерски состанок или преземање на дипломатски пост, за да се олесни нивното влегување во Белгија.

Дипломатските мисии, конзуларните претставништва и меѓународните организации треба да проценат дали нивното патување спаѓа во суштинско патување, и преку нота треба да се најават во МНР на Белгија, најмалку 4 работни денови, пред нивното пристигнување.

Сите патници кои влегуваат во Белгија, без оглед на нивниот статус , земја на потекло или средства на превоз, мора однапред да пополнат формулар –локатор на патници, кој е достапен на интернет. Исклучок се лицата кои остануваат помалку од 48 часови во Белгија или кои престојуваат помалку од 48 часови надвор од Белгија. Откако ќе биде предаден пополнетиот  формулар во Белгија, ќе добијат порака или е-маил за да одат на тестирање. Само тестовите направени во Белгија се признаваат. Патниците кои нема да престојат во Белгија повеќе од 48 часа, нема да бидат контактирани за да направат тест.

Само тестовите направени во Белгија се признаваат.

Карантинот наметнат за патници кои доаѓаат од земји надвор од ЕУ+ или од зони во ЕУ со висок ризик (црвени зони), не се однесува на патници со суштинска функција а нивните активности треба да бидат строго поврзани со извршување на нивната функција. На дипломат кој е пристигнува во Белгија, дозволено му е да оди само до негово работно место, додека членовите на семејството мора да го почитуваат карантинот.

Исто така, ако престојот во Белгија на патник кој е предмет на карантин, трае помалку од  предвидениот период за карантин, тогаш патникот можат може да ја напушти земјата на закажаниот датум.

Патници кои доаѓаат од земји надвор од ЕУ+ или од зони во ЕУ со висок ризик (црвени зони) мора да бидат тестирани.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Со одлука на Советот на министри на БиХ од 16 септември, дозволен е влез на СИТЕ странски државјани со задолжително приложување на негативен ПЦР тест на SARS-CoV-2 не постар од 48 часа, доколку ги исполнуваат законските услови за влез во БиХ, вклучително и државјаните на РС Македонија.

Од обврската за поседување негативен ПЦР тест на SARS-CoV-2 не постар од 48 часа се изземени следните категории:

- Државјаните на Црна Гора, Република Хрватска и Република Србија, доколку влегуваат во БиХ директно од земјата чии се државјани, како и нивните малолетни деца и брачните другари кои се државјани на трети земји;

- Посадата и кабинскиот персонал на воздухопловите чие крајно одредиште е Босна и Херцеговина;

- Возачи и совозачи на товарни возила во меѓународниот транспорт на стоки во друмски сообраќај, под услов престојот на територијата на БиХ да не надминува 12 часа;

- Посадите на товарните возови и бродови во меѓународниот сообраќај;

- дипломатско-конзуларниот персонал и персоналот на меѓународните организации при вршење на нивните службени обврски, кои при влез во БиХ мора да поседуваат и покажат соодветен важечки пасош;

- Службите и тимовите на цивилна заштита, кога влезот во Босна и Херцеговина е итен и неодложен;

- Припадниците на вооружените сили на земјите членки на Северноатлантскиот договор и дргите земји-членки во Партнерство за мир, како и припадниците на Штабот на НАТО и ЕУФОР во Босна и Херцеговина;

- Шефови на држави и Влади со членовите на нивните делегации, чие доаѓање во Босна и Херцеговина е најавено на Граничната полиција на БиХ по дипломатски пат или преку Протоколот на Министерството за надворешни работи;

- странци кои транзитираат преку територијата на Босна и Херцеговина заради враќање во земјата на вообичаен престој, без задржување на територијата на Босна и Херцеговина. При тоа, потребен е доказ дека им е овозможен влез во дестинацијата на која патуваат или  земјата на влез од БиХ;

- Малолетни странци чиј родител е државјанин на Босна и Херцеговина, како и странец-брачен другар на државјанин на БиХ, со приложување на соодветен доказ ( меѓународен извод од МКР или МКВ).

Државјаните на БиХ, странците со законски престој во Босна и Херцеговина како и лицата со двојно државјанство со патна исправа на БиХ исто така се ослободени од поседување на негативен ПЦР тест на SARS-CoV-2 не постар од 48 часа.

Во Босна и Херцеговина нема мерки на задолжителен карантин или самоизолација при влез.

Влез на територијата на Босна и Херцеговина, под горенаведените услови, е возможен ИСКЛУЧИВО со патна исправа, а не со лична карта независно од билатералните договори.

Линк од кој странските државјани може да добиваат информации за режимот на движењето (влез и транзит) во БиХ:

http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21 во рубриката  КОВИД-19 - Услови за преминување на државната граница на БиХ поради пандемијата на коронавирусот.

Во случај на дополнителни прашања, препорачливо е да се јават во Оперативниот центар на граничната полиција на БиХ на телефонскиот број: 00387 33 / 755-300 или тимот за кризни состојби на МНР на БиХ на телефонскиот број: 00387 33 / 281-309.

БРАЗИЛ

Бразил ги укина регулативите за влез во врска со коронавирусот и ги отвори своите граници, освен на аеродромите во државите Мато Гросо до Сул, Параиба, Рондонија, Рио Гранде до Сул и Токантинс. Тие се предмет на редовни барања за влез.

Странските државјани кои престојуваат до 90 дена мора да имаат доказ за здравствено осигурување за времетраењето на нивниот престој.

Студентите кои посетуваат бразилски институции и жителите на Бразил се ослободени од ова барање.

Корисни линкови:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-204-de-29-de-abril-de-2020-254499736

https://br.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/brazil/entry-requirements

 БУГАРИЈА

Согласно вашата инструкција, во врска со режимот на движење и влез/излез во Република Бугарија, известуваме дека е донесена нова Наредба РД -01-547 од 30 септември 2020 година:

1.       Забранет влез за сите лица, независно од нивното државјанство, на сите гранични пунктoви, во период од 01.10. до 30.11. 2020 година

 

2.      Забраната не се однесува на:

-          бугарски граѓани, граѓани на државите членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска и на државите од Шенгенскиот договор и други држави, меѓу кои и државите од регинот, Република Северна Македонија, Р. Србија, Р. Албанија, Р. Косово, БиХ, Црна Гора и р. Турција, членови на семејства (странци) на бугарски граѓани, странски државајни со привремено и постојано место на живеење во Р. Бугарија, како и странски државјани, кои барат виза „Д“ или имаат постојан престој во државите членки на ЕУ, В. Британија и С.Ирска и на државите од Шенгенскиот договор.

-          Медицински лица, транспортни работници, лица кои патуваат од хуманитарни причини, официјални државни претставници и дипломати, претставници на бизнисот, кои работат на значајни проекти во државата, сезонски и погранични работници, странско студнети, организатори и учесници на меѓународни спортски натпревари со писмо од министерот за млади и спорт, организатори и учесници на меѓународни културни настасни со писмо од министерот за култура, странски граѓани кои доаѓаат за подигнување на Решение за бугарско државјанство.  

-          Граѓаните кои патуваат од државите членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска и на државите од Шенгенскиот договор, Австралија, Канада, Грузија, Јапонија, Нов Зеланд, Руанда, Р, Кореа, Тајланд, Тунис, Уругвај, ОАЕ, Р. Србија, Белорусија и Р. Турција можат да влезат во Р. Бугарија без да покажат документ со негативен резултат за КОВИД – 19

-          Сите граѓани, независно од државјанство кое го поседуваат и кои влегуваат од трети држави, не оптафени од горенаведните држави, мора при влез во Р. Бугарија да презентираат документ со негативен резултат од ПЦР тест, направен 72 часа пред влегувањето во Р. Бугарија.

-          Документот за негативен ПЦР тест треба да го содржи името на лицето согласно пасошот, податоци за лабораторијата (име, адреса, контакт), дата кога е извршен тестот, испишани на латиница тест (PCR)  и резултат (negative).

-          Исклучоци од поседување на ПЦР тест се: бугарски граѓани и граѓани на ЕС кои патуваат од хуманитарни причини или големи државни бизнис зделки, транспортни работници и членови на екипаж, медицински лица, официјални државни претставници и дипломати, погранични работници, лица кои патуваат транзитно.

-          Бугарските граѓани и странците со регулиран престој, кои немаат ПЦР трст, се ставаат во 14 дневен карантин. Овие граѓани можат да минат и без карантин, доколку презентираат негативен ПЦР тест во рок од 24 часа од нивното влегување во Р. Бугарија.

  

3.       Забраната не се однесува и за транзитно минување низ територијата на Р. Бугарија, вклучително и за граѓаните на Република Северна Македдонија и тоа, без ПЦР тест.

 

4.      Патување на државјани на Република Северна Македонија во / низ Република Бугарија:

 

Корисни информации:

-          Влез и престој во Р. Бугарија за македонските државјани е дозволен само со негативен ПЦР тест од акредитирана лабораторија во Република Северна Македонија.

-          При транзитирањето за македонските државјани не е задолжителен ПЦР тест.

-          При транзитирањето, територијата на Р. Бугарија треба да се напушти што побрзо (не е дозволен престој).

-          Од Аеродромот во Софија до Република Северна Македонија и обратно се уште единствен превоз останува такси превоз (македонските државјани сами го обезбедуваат и ги подмируваат трошоците)

-          Линк: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved__rd-01-547-30092020_g.pdf

 ВИЕТНАМ

Услови за влез и транзит на МК граѓани од РСМ кон Виетнам

Влез во Виетнам е забранет за сите државјани и Виетнам не издава нови визи, со исклучок на носители на дипломатски патни исправи и високо-квалификувани странски државјани. Секоја виза ќе биде разгледувана поединечно. По влез, следи задолжителен карантин на сопствен трошок во времетраење одредено од властите за секој индивидуален случај поединечно.

Tранзит низ територијата на Виетнам не е дозволен.

 СР ГЕРМАНИЈА

Актуелни важечки правила во Сојузна Република Германија поради пандемијата КОВИД-19

 

Поради пандемијата КОВИД-19, во моментов СР Германија има предупредувања за непотребни туристички патувања за голем број земји. Досега се имплементираше систем на општо и групно предупредување за патување за сите ризични земји, а од 1 октомври 2020 година Германија се врати на стариот вообичаен систем на предупредување со објавување на индивидуални и специфични за секоја земја Информации за патувањето и безбедноста (Länderspezifische Reise- und Sicherheitshinweise).

 

Основното правило е во врска со КОВИД-19:

Ø  Предупредувањето за патување, односно за непотребни туристички патувања сè уште важи во принцип за сите земји кои се класифицирани како ризични области од страна на сојузната влада.

Ø  За земјите за кои влезот е возможен само во ограничена мерка, за кои се планира карантин по влегувањето или кои не дозволуваат неограничено патување во целосен поглед, туристичките патувања кои не се потребни, генерално се обесхрабруваат.

Ø  За земјите во кои инциденцата на инфекција е мала и има неограничени можности за патување и нема други причини против тоа, предупредувањето за патување се укинува и се препорачува посебна претпазливост.

 

Германската влада донесе одлука да ја следи препораката на Европската комисија и да ги продолжи постојните ограничувања на патувањето за сите несуштински патувања од трети земји кон Сојузна Република Германија, со цел понатаму да спречи ширење на коронавирус. Како и другите европски земји, Германија ќе продолжи да ги применува патничките ограничувања во Шенген-зоната, донесени на 17 март 2020 година од шефовите на држави и влади на ЕУ.

 

Република Северна Македонија останува на листата на ризични држави и соодветно продолжуваат да важат ограничувањата за влез на нејзини државјани освен во случај на дефинираните исклучоци во прилог. Следниве лица можат да влезат во Германија ако имаат важни причини за патување:

1.германски државјани, државјани на ЕУ и државјани на трети земји со тековно право на престој и работа во Германија,

2.здравствени работници, здравствени истражувачи и геријатричари, квалификувани и високо квалификувани странски работници доколку нивното вработување е потребно од економска перспектива и работата не може да се одложи или изведува во странство,

3.товарен превоз и друг персонал за превоз,

4.сезонски работници во земјоделството,

5.морнари кои транзитираат до бродското пристаниште или на аеродром за да се вратат во трета земја,

6.странски студенти чиј курс на студии не е целосно можен од странство, односно потребно е физичко присуство, како и специјализанти и државјани на трети земји кои влегуваат во Германија за да добијат квалификации доколку нивната програма за обука или квалификација не е целосно можна од странство,

7.лица кои емигрираат во Германија заради придружување на нивните семејства и посети на најблиски членови на семејство од итни семејни причини,

8.лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или заштита од други хуманитарни причини, вклучувајќи итни медицински причини,

9.дипломати, персонал на меѓународни организации, воен персонал и хуманитарни работници за извршување на своите функции,

10.патници во транзит и задоцнети репатријации,

11. етнички германски доселеници од трети земји.

 

Германските правила за самоизолација и карантин се применуваат за секој патник, без оглед на државјанство кој поминал време во област на ризик во 14-те дена пред денот на влезот во Германија. Одлучувачко прашање е дали подрачјето било класифицирано како област на ризик во моментот на влегување во Германија (т.е. не мора во моментот на престојот).

 

Списокот на области со ризик се заснова на заедничка анализа на сојузното Министерство за здравство, сојузното Министерство за надворешни работи и сојузното Министерство за внатрешни работи, и редовно се ажурира и објавува на веб страницата на Институтот Роберт Кох.

 

Правно, правилата кои се однесуваат на самоизолирање и карантин ги донесуваат надлежните органи на соодветните сојузни држави/покраини. Неисполнувањето на овие одредби може да резултира во парична казна или затвор.

Патниците кои минале време во ризични области мора да продолжат директно до нивната дестинација по влегувањето во Германија и да се самоизолираат дома 14 дена и по е-маил или телефонски да го информираат нивниот надлежен орган, по правило, здравствената канцеларија во нивното место на живеење / сместување.

 

Моментално за сите лица кои се враќаат, односно пристигнуваат од ризични области е задолжителен домашен карантин во траење од 14 дена или негативен ПЦР Ковид тест при влез не постар од 48 часа кој треба да биде доставен до локалната управа за јавно здравје, или бесплатен тест кој може да се направи по пристигнување во местото на престој, а при што до добивањето на негативен резултат и одговор лицата мора да бидат во задолжителен домашен карантин. Силно се препорачува  да се изврши тестирање во местото на престој по истекот на најмалку 5 – 7 дена карантин за сите што доаѓаат од ризични области, заради фактот што негативниот тест при влез е само времен индикатор за здравствената состојба во моментот кога е направен.

 

Можноста за бесплатно тестирање за патници од неризични области заврши на крајот на сезоната на патувања поврзани со летниот одмор на 15 септември 2020 година. За патниците кои биле во област со ризици во последните 14 дена, од 15 септември, 2020 година, тие имаат право на бесплатно тестирање во рок од десет дена по пристигнувањето.

 

Нагласуваме правилата постојано се менуваат и се носат и применуваат на ниво на покраини во Германија. Силно се препорачува патниците да контактираат со соодветните локални власти за дополнителни детали пред да влезат во Германија, односно да се обратат до локалниот Ландесамт/Бургерамт/Гезундхаитсамт за најточни и најрелевантни информации.

 

Обврската за самоизолација не се однесува само на случаи за транзит. Во овој случај, патниците во никој случај не можат да останат, туку треба веднаш да ја напуштат Германија.

 

Во прилог и линкот со прашања и одговори од германското министерство за внатрешни работи, каде имате одговор на разни прашања во врска со услови влез на државјани од трети земји кои се ризични.

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html

 

Специфични услови за иклучителни ситуации за влез на државјани на трети земји дефинирани како ризчни области:

 

1.       Итни медицински причини:

Може да постојат итни медицински причини ако третманот може да се изврши само во Германија или барем не може да се изврши во земјата на потекло на лицето или веќе е започнат во Германија и доколку не се добие третман би бил опасен по живот или може да предизвика значително долгорочна штета. Ова треба да се докаже преку релевантна документација - Медицински извештај за болеста и објаснување за моменталната неопходност за потребата од лекување од страна на докторот/надлежната здравствена институција на германски или англиски јазик, податоци за времетраењето на престојот, односно датум и начин на влегување и излегување од СРГ, доказ за и адреса на сместување. Лицето може да влезе со најмногу две потребни придружни лица.

 

2.      Невенчани партнери на германски државјани, граѓани на ЕУ, државјани на Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија, Велика Британија или државјани на трети земји со право на престој во Германија, кои во моментов живеат во Германија:

Предуслов за олеснување за влез во Германија за краткорочни посети на партнерот што живее во Германија, кога се исполнети општите услови за влез (пасош и виза, доколку е применливо), е доказ за долгорочно партнерство со најмалку една претходна лична средба во Германија или доказ за претходен заеднички престој во странство. Следното треба да се достави: покана од лицето кое престојува во Германија, како и копија од личните документи на лицето кое ја издава поканата; заеднички потпишана декларација за постоење на врската, вклучувајќи ги деталите за контакт на двајцата партнери; и други соодветни докази за претходните состаноци/средби преку печати во пасош или авионски билети, документи за заедничко живеалиште, како и друга дополнителна документација, како што се фотографии, објави на социјални мрежи, пошта / е-пошта, итн. Одлуката дали да се дозволи влез на границата е дискреционо право на граничните службеници. Патниците мора да ги следат карантинските правила на соодветната сојузна покраина во Германија. Прилог: Декларација за постоење на врската PDF)

 

3.      Заеднички влез на невенчани парови за краткорочни посети од итни причини, ако едниот партнер е Германец, државјанин на ЕУ или државјанин на Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија:

 

Под услов да се исполнети општите услови за влез (пасош и виза, доколку е применливо), невенчаните парови кои патуваат заедно можат да влезат во Германија од трети земји за краткорочни посети од итни причини ако: нивната врска е долгорочна врска помеѓу државјанин на трета земја и Германец, државјанин на ЕУ или државјанин на Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија и двојката има заеднички престој во странство и постои важна причина и двајцата партнери да влезат во Германија. Општо, ова е случај за раѓања, свадби, погреби или други исклучителни случаи во кои постои итна семејна причина (на пр. Сериозно заболување на роднина од прв или втор степен, на која итно му треба помош). Итната причина за заеднички влез на двајцата партнери (еден државјанин на трета земја и еден германски или државјанин на ЕУ или државјанин на Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија) треба да се достави во писмена форма при влез во Германија, заедно со изјава за постоење на врската потпишана од двајцата партнери и вклучувајќи ги деталите за контакт на двајцата партнери и докази за постоењето на врската, особено во форма на заедничко место на живеење во третата земја. Исто така, може да се обезбеди дополнителна документација, како што се фотографии, објави на социјални мрежи, поштенска / е-пошта, итн. (Прилог: Декларација за постоење на врската и итна причина за влез PDF). Без оглед на критериумите наведени погоре, одлуката дали да се дозволи влез е дискреционо право на службениците кои вршат гранични проверки. Доколку се дозволи, патниците мора да ги следат карантинските правила на соодветната сојузна покраина во Германија.

 

4.      Квалификувани или високо квалификувани странски работници во смисла на Препораката на Советот за привремено ограничување на несуштинското патување во ЕУ и можно укинување на таквото ограничување (документ на Советот 9208/20) се

-          квалификувани работници кои имаат конкретна понуда за работа како што е дефинирано со закон (делови 18 (3), 18а, 18б од Законот за престој (Aufenthaltsgesetz)) за кои е даден доказ во форма на потврда за вработување;

-          научници / истражувачи (дел 18 г од Законот за престој);

-          трансферирани лица (во согласност со делот 19в (1) во врска со делот 10 од Уредбата за вработување странци (Beschäftigungsverordnung)) и ИКТ ограничени на менаџери и специјалисти (членови 19 (2), 19б од Законот за престој);

-          менаџери (дел 19в (1) заедно со член 3 од Уредбата за вработување на странци);

-          специјалисти за ИТ (дел 19в (2) од Законот за престој во врска со член 6 од Уредбата за вработување на странци);

-          лица вработени на позиции од значителен јавен интерес (дел 19в (3) од Законот за престој);

-          квалификувани договорни работници (дел 19в (1) заедно со член 29 (1) од Уредбата за вработување на странци).

Квалификувани или високо квалификувани работници можат да влезат во Германија само ако докажат дека имаат потреба да бидат присутни во Германија (на пр. Со презентирање договор за работа) и да обезбедат докази дека нивното вработување во Германија е потребно од економски аспект и работата не може да се одложи или да се изврши од во странство (со обезбедување документација од нивниот работодавач / договорен орган). Економската потреба е поврзана со економските односи и / или економијата на Германија или единствениот пазар. Релевантната документација треба да се носи за време на патувањето и да се презентира за време на граничните проверки доколку се побара.

 

За странски квалификувани или високо квалификувани работници кои (i) можат да влезат во Германија за долгорочен престој без да бараат виза во согласност со член 41 (1) од Регулативата со која се регулира престојот (Aufenthaltsverordnung), но кои (ii) не се државјани на држава наведена во најновата верзија на Анекс I од Препораката на Советот од 30 јуни 2020 година („позитивната листа“), важи следново: такви работници кои не аплицираат пред да ја напуштат својата матична земја во германската дипломатска мисија во странство за виза за започнат со нивното вработување веднаш и наместо тоа ќе ја стекнат својата дозвола за престој откако ќе влезат во Германија може, за да им го олесни патувањето, да побара од германската дипломатска мисија во странство одговорна за нив да ја потврди нивната подобност за влез и итноста на нивниот влез пред да патуваат, документација обезбедена од нивниот работодавач. Документацијата од работодавачот мора да содржи опис на работното место. За истражувачите, економската потреба обично се претпоставува ако истражувањето ќе се спроведе во призната истражувачка организација.

 

Самовработени и зависно вработени деловни патници кои вршат активности наведени во делот 16 бр. 2 од Уредбата за вработување на странци може да влезат во Германија според оваа категорија на ослободување ако ги исполнуваат сите критериуми за тоа. Сепак, тие мора да обезбедат доволен доказ (на пример, со презентирање на документација од работодавачот или деловниот партнер во Германија) дека нивниот влез е апсолутно неопходен дури и земајќи ја предвид пандемијата. Декларацијата за апсолутна неопходност за службено патување потпишана од работодавачот или деловниот партнер во Германија може да се искористи за да се обезбедат доволно докази, заедно со декларацијата од работодавач или деловен партнер во земјата на потекло на патникот (земја што не е членка на ЕУ).

 

5.      Деловни патници на саеми:

Исто така, можно е деловни патници да влезат во Германија за да посетат саеми. Следниве документи се неопходни за да се обезбедат доволно докази дека влезот е апсолутно неопходен:

-за изложувачи на саеми: потврда за учество од организаторот на саемот

-за посетители на саеми: билет за влез на саемот и потврда од најмалку еден излагач дека посетителот има состанок за деловна средба на саемот.

Без оглед на критериумите наведени погоре, одлуката дали да се дозволи влез е дискреционо право на службениците кои вршат гранични проверки. Доколку се одобри влезот сите патници мора да ги следат карантинските правила на соодветната сојузна покраина во  Германија.

 

6.      Влез за едукативни цели:

За жителите на други земји кои не се членки на ЕУ, дозволен е влез во Германија заради обука или образование доколку се исполнети следниве услови:

-Лицето има виза заради обука или едукација (по завршување на курс за јазик, доколку е применливо).

-Лицето презентира документација од институцијата за обука со која се потврдува дека присуството на лицето е потребно (лично и не само преку Интернет) и покрај моменталната состојба на коронавирус.

 

Влез со цел да присуствува на курс за јазик за да се подготви за последователна обука е дозволен ако лицето по влезот докаже дека обуката ќе се одвива во квалификациско поле и ќе започне директно по завршувањето на курсот за јазик (без никакво интервенирање за патување дома, што ќе бара повторно влегување за да започне вистинската обука). И присуство заради признавање на професионални квалификации стекнати во странство е исто така можно. И тука, лицето мора да презентира документација од образовната институција со која се потврдува дека присуството на лицето е потребно (лично и не само преку Интернет) и покрај моменталната состојба на коронавирус.

 

Можно е да се влезе во Германија со цел да се заврши универзитетски курс на студии или за индивидуални семестри на студии. Државјаните на земјите што не се членки на ЕУ и не се наведени во најновата верзија на Анекс I од Препораката на Советот од 30 јуни 2020 година, можат да влезат во Германија заради посетување на универзитетски студии само доколку нивниот курс на студии не е целосно можен од во странство. Бидејќи високообразовните институции го организираат зимскиот семестар 2020/21 како комбинација на онлајн и физичка настава, потребно е да се обезбеди потврда за потребата да се присуствува лично.

 

Исто така, можно е влегување во Германија заради посета на школи со интернати. Ова вклучува посета на посебни часови по јазик пред да се запише во школо со интернат, ако патникот може да докаже дека веќе се регистрирале во школото и интернатот. Планираното времетраење на престојот мора да биде најмалку шест месеци.

Без оглед на критериумите наведени погоре, одлуката дали да се дозволи влез е во дискреционо право на службениците кои вршат гранични проверки. Доколку се одобри влезот сите патници мора да ги следат карантинските правила на соодветната сојузна покраина во  Германија.

 

7.      Услови за влез за членови на семејството од трети земји според видот на семејната врска и целта на влезот:

 

А. Влегување со цел обединување на семејството или брак

 

Општо, на државјаните на трети земји кои се членови на потесното семејство (сопружници, малолетни невенчани деца, родители на малолетни деца) им е дозволено да влезат во Германија со цел да им се придружат на нивните семејства, доколку се исполнети потребните услови за влез (на пр. Д виза ). На членовите на семејството им е дозволено да влезат во Германија за повторно обединување со референтното лице или заедно со референтната личност доколку референтното лице влегува во Германија за прв пат заради долгорочен престој. Ова е основа референтното лице да биде изземено од применливите ограничувања за влез. Влегување со цел брак е исто така дозволено.


Б. Краткорочен влез од членови на непосредно семејство кои се државјани на трети земји

Државјани на трети земји кои се членови на потесното семејство (сопружници, регистрирани домашни партнери и малолетни деца или родители на малолетни деца) на државјани на Германија, земји од ЕУ или Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија или државјаните на трети земји кои веќе имаат право на престој во Германија им е дозволено да влезат во Германија за краткорочни семејни посети. Ова се однесува без оглед на тоа дали членот на семејството на трета земја влегува заедно со референтното лице или сам.


На сопружниците или регистрираните домашни партнери на државјани на Германија, земјите на ЕУ или Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија им е дозволено да влезат во Германија, без оглед дали референтното лице има свој постојан престој во Германија или во странство. Во овие случаи, итна семејна причина повеќе не е потребна за влез. Ова е случај, без оглед на тоа дали референтното лице дополнително поседува државјанство на трета земја.


За краткорочен влез, исто така, мора да бидат исполнети неопходните услови за влез според законот за престој (на пр. Ц виза). За да се докаже членството во потесното семејство - т.е. постоење на брак или регистрирано домашно партнерство или родителство на малолетни деца - соодветни потврди што јасно покажуваат дека овие семејни односи треба да бидат презентирани при влегувањето.


Ова се следниве документи, во зависност од видот на семејната врска: потврда за брак, потврда за регистрирано домашно партнерство; извод од матична книга на родени и венчани;
извод заверен на нотар од семејниот запис или регистарот за граѓански статус.
Доколку за влез во Германија не е потребна виза, треба да се потврди и автентичноста на сите странски јавни документи. Автентичноста може да се потврди преку легализација или преку апостил во согласност со Хашката конвенција за укинување на барањето за легализација на странски јавни документи. За преглед на тоа дали апстилот е доволен за да се потврди јавен документ од одредена земја на потекло или е потребна легализација, лицата се упатуваат на проверка на списокот на земји на Германскиот институт за нотаријат за апстил и легализација (на германски јазик). За повеќе детали во врска со постапките за легализација и апостил,
https://www.dnoti.de/arbeitshilfen/ipr-und-auslaendisches-recht/ и на веб-страницата на Федералното министерство за надворешни работи https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/-/606802?openAccordionId=item-606182-16-panel.


В. Краткорочен влез од роднини од прв и втор степен кои се државјани на трети земји само ако се докажат итни семејни причини


Државјани на трети земји кои се роднини од прв или втор степен, но не се членови на потесното семејство (вклучувајќи возрасни деца, родители на возрасни деца, браќа и сестри и баби и дедовци) на граѓани на Германија, земји на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или на Обединетото Кралство или на државјани на трети земји кои веќе имаат право на престој во Германија генерално не им е дозволено да влегуваат во Германија за краткорочни семејни посети. Исклучоци се прават само од итни семејни причини; следниве случаи и прилики се сметаат дека претставуваат итни семејни причини:
раѓања, свадби, смртни случаи / погреби и посебни исклучителни случаи во кои постои итна семејна причина (на пр. сериозно заболување на роднина од прв или втор степен, на кој итно му треба помош).


Од патниците се бара да носат со себе соодветен доказ за итна семејна причина, што јасно ја демонстрира потребата од преминување на границата. Доколку постои сериозна семејна причина за влез, на пример, ако свекорите на државјаните на трети земји сакаат да ја придружуваат невестинската двојка, на државјаните на трети земји им е дозволено да влезат во Германија заедно со референтното лице.


Г. Краткорочен влез од подалечни членови на семејството


На државјаните на трети земји кои се подалечни членови на семејството и не се барем роднини од прв или втор степен, не им е дозволено да влегуваат од семејни причини под ниту еден услов.

 

Д. Враќање во вообичаеното место на живеење

 

Повторно влегување (враќање) на членовите на семејството од трети земји во нивното вообичаено место на живеење во Германија е можно без оглед на референтното лице доколку се исполнети законските услови за престој (особено поседување валидни документи за граничен премин и потребни дозволи за престој ) Без оглед на горенаведената класификација, одлуката дали ќе се дозволи влез се донесува по дискреција на службениците кои се на граничната контрола при влегувањето. При одобрен влез сите патници мора да ги почитуваат соодветните прописи за карантин на федералните држави.

 

8.      Транзит низ Германија

 

Државјаните на земјите што не се членки на ЕУ (државјани на трети земји) можат да влезат во Германија за да патуваат во друга земја-членка на ЕУ, друга земја-членка на Шенген или Велика Британија како нивна крајна дестинација доколку се исполнети следниве услови:

 

(1) не постојат други разумни директни правци кон земјата на дестинација;

(2) времето на престој во Германија (како земја на транзит) за патникот е само колку е апсолутно неопходно за да транзитира директно во земјата на дестинација или друга транзитна земја;

(3) на патникот му е дозволено да влезе во земјата на дестинација или друга транзитна земја (во согласност со Анекс II од Препораката на Советот од 30 јуни 2020 година или со индивидуална потврда за дозвола за влез издадена од земјата на дестинација;). Под овие услови, државјаните на трети земји можат да влезат во Германија авионски и да патуваат по копно до нивната земја на дестинација. Државјанинот на третата земја мора да обезбеди доказ дека се исполнети условите наведени погоре. Авиоили други билети за патувања и слично за исполнување на условите (1) и (2), а за да се исполни условот (3), патникот може да претстави документ издаден од одговорните органи на земјата на дестинација (или друга транзитна земја) со кој се потврдува дека ограничувањата за влез биле поништени или дека е одобрено одобрение за влез. Таков документ е неопходен особено ако државјанин на трета земја не ги исполнува условите за влез во Германија, но ги исполнува условите за влез на земјата на дестинација (или, доколку е применливо, на друга транзитна земја). Службениците за гранична контрола на Германија само проверуваат дали се придржуваат до условите за влез во Германија.

 

ГРЦИЈА        

Информираме дека Владата на Р.Грција на 30.9.2020 г., донесе одлуки бр. Δ1α/ΓΠ.οικ.60588 и бр. Δ1α/ΓΠ.οικ.60583, со кои се продолжуваат мерките за забрана на влез во Р.Грција на државјани на трети држави (вон ЕУ и Шенгенскиот договор), меѓу кои и за македонски државјани до 12 октомври 2020 година.

                Имено, согласно овие одлуки на Владата на РГ, се продолжува периодот на привремено ограничување на воздушните и копнените врски со РСМ, како и за забрана за влез на нашите државјани, освен за следните категории на исклучоци:

                - медицински персонал и медицински сестри, истражувачи и професионалци од областа на здравството, под услов на влезните места во земјата да покажат дозвола за вршење на професијата или други соодветни докази со кои се докажува нивниот професионален статус и под услов нивниот влез во земјата да продолжи со извршување на нивните професионални должности;

                - лица со постојан престој на земјите - членки на ЕУ или Шенгенскиот договор и државјани на трети земји кои имаат дозвола за престој во земјите - членки на ЕУ или Шенгенскиот договор;

                - членови на владини мисии;

                - членови на дипломатски или конзуларни претставништва и мисии, членови на меѓународни и европски организации, членови на хуманитарни организации во вршењето на своите должности, воен и безбедносен персонал и персонал на Генералниот секретаријат за цивилна заштита;

                - персоналот вработен во транспортниот сектор, вклучително и морнари, екипажот на авионите, екипажот и техничкиот персонал на изнајмената опрема за противпожарна заштита на авиони, како и возачите на камиони, кои се користат за транспорт на стоки и апсолутно неопходниот помошен персонал за нивниот транспорт;

                - транзитни патници;

                - студенти;

                - лица кои се грижат за стари лица и инвалиди; како и сезонски земјоделски работници.            

                Погоре наведените категории на лица кои се исклучени од забраната, се должни, при влезот во РГ да приложат медицински сертификат со негативен резултат од ПЦР-тест, не постар од 72 часа, како и потврдата со QR-кодот која се добива по претходно пополнет формулар PLF преку веб-страницата: travel.gov.gr (овој формулар треба да се пополни најмалку 24 часа пред денот на патувањето).

                Исто така, обрнуваме внимание дека во член 1, став 6, на Одлуката бр. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60583 се вели: „Државјани на трети земји што се предмет на забрана во оваа одлука имаат право да поднесат барање до грчките конзуларни претставништва во нивното место на живеење или престојување за исклучителен влез во земјата од професионални или лични причини“. Тоа значи дека граѓаните кои не се опфатени во исклуоците од забраната за влез, а имаат неодложна потреба да патуваат, потребно е да се обратат до ДКП на Р.Грција во РСМ со барање да им се одобри влез доколку имаат доказ дека постојат исклучителни професионални и лични причини (итни и неодложни здравствени интервенции, итни и неодложни деловни активности и сл.).

                Воедно, информираме дека Амбасадата нема добиено официјално известување од грчката страна дека споменатите владини одлуки влијаат на одобрението за хуманитарен транзит низ територијата на РГ за наши државјани со цел нивна репатријација.

 

 ДАНСКА

Граничната контрола во Данска, е со ограничувањата за влез патници кои не се од Данска, освен за државјани од  Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Полска, Словачка, Словенија, Шпанија, Швајцарија и Австралија, Канада, Јапонија, Нов Зеланд, Јужна Кореа, Тајланд, Тунис и Уругвај.

Сите други кои немаат данско државјанство или немаат регулиран престој, потребно е да достават потврда или доказ за основана причина за влез во Данска (патување кај родител, дете, сопруг, партнер кој има регулиран престој во Данска), присуство на погреб, лекување, судски обрски, службено патување.

Дозволен е транзит доколку има потврда за основана причина и истото да се реализира без одложување.

Лицата кои имаат право на влез во Данска и доаѓаат од земја која нема висок процент на заразеност од COVID 19,  немаат обврска да приложат негативен тест или да бидат ставени во изолација, но се нагласува од страна на официјалните органи, да се почитуваат правилата за хигиена и социјалното растојание. Доколку доаѓаат од земји кои имаат висок процент на заразеност се упатуваат на домашна изолација.

Дипломатите и нивните семејства нема потреба  да  приложат негативен PCR тест или да биде ставен во излоација/карантин за влез во Данска. Сепак, истото важи само за лица кои не се симптоматски.  

Danish police, Persons resident in Denmark and or of danish nationality

Danish police, Persons in transit

Worthy purposes for entering Denmark, Danish police

Traveling in and out of Denmark  (7020 6044 од  8 до 16 часот).

 

 ЕГИПЕТ

За државјаните на Република Северна Македонија, од 01.09.2020 година, за влез и транзит низ Арапската Република Египет, е задолжителен негативен PCR тест не постар од 72 часа. Мерката не се однесува за децата до седум годишна возраст кои патуваат со своите родители.

Властите на Арапската Република Египет, исто така од 01.09.2020 година, ја одобрија и можноста , странците кои не набавиле негативен PCR пред заминувањето од нивната земја, да бидат тестирани и да добијат PCR тест на Египетските аеродроми по цена од 30 $.

Повеќе информации на следните линкови:

https://www.sis.gov.eg/Story/150482/Govt-Egypt-to-require-negative-COVID-19-test-results-from-non-Egyptian-travelers?lang=en-us

https://dailynewsegypt.com/2020/08/31/egypt-airports-to-conduct-pcr-tests-for-visitors-of-tourist-destinations/#:~:text=Nihal%20Samir%20August%2031%2C%202020%20Comments%20Off%20Egypt,airports%2C%20at%20a%20cost%20of%20%2430%20per%20person

 

 ЕСТОНИЈА

Врз основа на стапката на инфекција со коронавирус, почнувајќи од понеделник на 5 Oктомври, двонеделно ограничување на слободата на движење ќе важи за патниците кои пристигнуваат во Естонија од следните европски земји: Андора, Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка Република, Данска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Ирска, Италија, Лихтенштајн, Литванија *, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Шпанија, Шведска, Сан Марино, Словачка, Словенија , Швајцарија и Велика Британија.

Ограничувањето се однесува на луѓето кои пристигнуваат во Естонија од Финска, Латвија и Ватикан.

* Според одлуката на Владата на Естонија од 25 Септември, ограничувањето на движењето не се однесува на патниците кои пристигнуваат од Литванија во следниве случаи: ако тие пристигнуваат заради работа, студирање или примање здравствени услуги или од семејни причини или транзит и тие немаат никакви симптоми и познати контакти со заразени лица. Истите исклучоци ќе важат и за Летонија и Финска доколку нивната стапка на инфекција надмине 25.

Соопштението за јавноста за одлуката на владата е достапно овде:

https://www.valitsus.ee/en/news/government-simplifying-cross-border-travel-latvia-lithuania-and-finland

Министерството за надворешни работи објави дека новите правила за патување во Литванија стапија во сила на 28 септември. Дополнителни информации се достапни на веб-страницата Reisi Targalt, порталот ReOpen на Европската унија.

Информации за земјите и барањата се достапни на веб-страницата на Министерството за надворешни работи: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

За повеќе  информации за   коронавирусот и ограничувањата на движењето, погледнете ја веб локацијата https://kkk.kriis.ee/en или линијата за помош на  Центарот за итни случаи со повик на број 1247 (+372 600 1247 ако барате од странство).

 

ЗАМБИЈА

Задолжителен ПЦР тест при влез и за транзит преку Замбија.

  ИЗРАЕЛ

Влезни патувања за Израел

Потребна е Дозвола за влез на  патници во Држава Израел не е повеќе од 24 часа пред  воздушно патување во Израел, секој патник мора да пополни формулар за изјава за влезни патници преку Интернет. По поднесувањето,патниците  ќе бидат прифатени  или одбиени да се качат на летот.

Пред патување со авион

Патниците кои летаат кон Израел мораат да достават изјава за влез на патник (која вклучува образец за лични информации и здравствена декларација) не повеќе од 24 часа пред поаѓањето кон Израел.

Странските државјани кои аплицираат за влез во Израел ќе треба да презентираат дозвола за влез заверена од Израелскиот конзулат во нивната земја на потекло. Овластување за влез нема да се издава за странски државјани, но постојат исклучоци.

Се  уште постои забрана за влез на странски државјани во Држава Израел.

Патниците мора да ја испечатат дозволата и да ја однесат на аеродромот за да им ја покажат на релевантните службеници. Патниците мора да ја задржат дозволата до пристигнувањето во Израел, за контрола на пасошот.

‘’Вoдич пред, за време и по воздушно патување’’

Патниците мора да носат маска за лице што ги покрива носот и устата на аеродромот (возраст од 7 години и постари) и во авионот (на возраст од 6 години и постари).

Патниците мора да држат дистанца најмалку 2 метри од луѓето кои не живеат во истото домаќинство како и тие.

Патниците мора да практикуваат хигиена, што вклучува миење раце со средства за дезинфекција.

И покрај напишаното во образецот за изјава за влезни патници преку Интернет, патник кој не сака да прецизира други посетени локации во последните 14 дена може да одговори „не“.

‘’Патување од зелени локации’’

Од граѓаните или жителите на Израел или странски државјани кои имаат дозвола за влез и летаат од Зелените локации, нема да се бара да одат во изолација кога ќе пристигнат во Израел.

Патниците ќе мора да одат во изолација при влегување во Израел, доколку биле на Црвена локација во период од 14 дена пред времето на воздушно патување во Израел.

‘’Патување од црвени локации’’

Граѓаните или жителите на Израел или странски државјани кои имаат дозвола за влез и летаат од или престојувале во Црвените локации во периодот од 14 дена пред датумот на нивното воздушно патување во Израел, мора да бидат во изолација, да ги почитуваат сите ограничувања и да пополнат онлајн формулар за изолација.

Сите информации и формулари за влез во Држава Израел се наоѓаат на оваа   веб страница која е официјална веб страница  каде  може да се информираат за влез и излез во Државата .

 

https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

  

ИТАЛИЈА

Со Декрет од 7 август 2020 година се забранува влез и престој за оние што доаѓаат од  ризични земји, вклучително и за граѓаните на  Република Северна Македонија

 (листа „F“).

Мерките на претпазливост за борба против ширењето на вирусот „Ковид-19“ се продолжуваат до 7 септември  до  7 октомври 2020г,

Ревидирана е и листата на земји за кои важи забраната за влез во Италија.

Забраните за влез од Северна Македонија не се исклучени, односно земјата се уште се наоѓа на листата со најстроги забрани, што значи дека и понатаму е забранет влезот во Италија за лица кои доаѓаат од Северна Македонија или кои транзитирале низ нашата држава  во претходните 14 дена.

*Исклучок од забраната и дозвола за влез во Италија има само за оние лица кои имаат државјанство од една од земјите од ЕУ или од Шенген зоната и кои имаат постојана дозвола за престој во Италија издадена пред 9-ти јули 2020 година,  со тоа што се должни да се пријават за 14 дневна самоизолација и направат PCR test.

14 дневна самоизолација и направат PCR test е апликативно и врз носителите на   македонски дипломатски и службени пасоши.

Напомена : Декретот  (DPCM ) од 7 август 2020 година се ограничува на укажување дека не  смее  да се биде во некоја од земјите на списокот „F“ во последните 14 дена за да се влезе во Италија, но дозволува потребните 14 дена да се акумулираат со престој претходно во повеќе држави кои се на зелена листа, односно, за кои не е забранет влез во Италија и/или е потребно да се изврши тамонирање /  PCR test веднаш по слетување на аеродром при влез во Италија доколку е преку воздушен пат или по копнен пат во рок на 48 часа.

Согласно досегашната  праксата ажурирањето на информации  од  страна на компетентите институции  во Италија се врши секои 14 дена (се разбира дека има исклучоци). Во тој контекст,  се очекува  нова Уредба/ Декерт со законска сила  да има наскоро т.е  следната недела 6/7  октомври  2020 г.

 

Релевантни  web  страници на кои  се ажурираат секојдневно податоците во врска со COVID 19, влез / излез од/ во Република Италија се следните :

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english

http://www.protezionecivile.gov.it/risk-activities/health-risk/emergencies/coronavirus/technical-scientific-committee-report-covid-19-

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

 

ИНДИЈА

Заклучно 01 октомври 2020 г. Р. Индија се уште нема комерцијални летови за влез и излез од Индија. Има организирани специјални летови со неколку земји со кои Индија има потпишано договор. Транспортот меѓу државите внатре во Индија функционира, со право на одлука на шефот на секоја држава да одлучи за рестрикциите согласно бројот на заразени.

Во врска со визниот режим, поради ситуацијата со КОВИД -19,  моментално  Индија дава визи В-3 , а тоа се визи за спортисти, бизнисмени кои патуваат со чартер летови. 

           Индија не издава визи за туристи. Секој кој патува за Индија, треба да има негативен тест RT-PCR не постар од 96 часа и задолжително треба да седи во домашен карантин во времетраење од 14 дена. Исто и за носители на дипломатски и службени ПИ треба да имаат негативен тест RT-PCR не постар од 96 часа и задолжителен домашен карантин во времетраење од 14 дена.

Визи се издаваат и за:

- Медицински кадар-професионалци, здравствени истражувачи, инженери и специјалисти за технички проекти поврзани со здравствени сектори, како што се лаборатории и фабрики. Овие лица треба да имаат покана од регистрирани здравствени институции, регистрирани компании од областа на фармацеутската  или акредитирани универзитети.

- Странски инженери, менаџери, дизајнери и други специјалисти кои патуваат за Индија за бизнис и кои имаат  свои инвестиции во Индија (софтвери, дизајнери , ИТ, и др.)

- Странски експерти и инженери  кои патуваат за инсталации, поправки и одржување  на машини со странско потекло.

- Странски државјани кои сакаат да патуваат во Индија, кои имаат потреба за обновување  на работна виза, истите ќе треба да аплицираат лично во индиските амбасади и мисии. Оваа категорија на лица нема да можат да влезат во Индија кои од претходно добиле виза по електронски пат, туку треба да аплицираат повторно во индиските амбасади.

 Од  01 октомври 2020 г 50% од училиштата се пуштени да работат ( во зависност каде бројот на заразени е помалку, кината и базените исто така се пуштени да работат со капацитет од 50%.

 

Во продолжение е линкот на МВР на Индија каде има најнови ажурирани информации за условите за влез и излез од Индија и во врска со КОВИД -19.

 

https://www.mohfw.gov.in/

https://www.mohfw.gov.in/pdf/PostCOVID13092020.pdf

 

ИРСКА

За влез во Ирска, на државјаните на Република Северна Македонија им е потребна важечка ирска виза или дозвола за престој.

 

Секој патник кој пристигнува во Ирска (освен од Северна Ирска и од земјите на зелената листа: https://bit.ly/2GvuQzB) треба да оди во самоизолација во траење од 14 дена, во кој период може да биде контактиран/проверуван од страна на надлежни служби.

 

Секој патник што ќе патува за Ирска, задолжително пополнува формулар за лоцирање на патникот со детални податоци (COVID-19 Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот. Формуларот се пополнува online пред патувањето. Линк до формуларот: https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/

Доколку во текот на првите 14 дена по пристигнувањето во Ирска настанат промени во податоците кои првично се наведени во Формуларот, потребно е лицето да ги ажурира настанатите промени со достава на е-маил на следната адреса: [email protected]    

Доколку лицето патува со деца под 16 години, потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 16 години пополнуваат сопствен формулар. Одбивањето да се пополни формуларот, или давањето неточни и/или лажни податоци се казниви, или доколку не се направи ажурирање на податоците во дел 3 од Формуларот доколку настанат промени во текот на првите 14 дена од престојот во Ирска, претставува прекршок, при што лицето може да се соочи со казна која не надминува 2500 евра или казна затвор не повеќе од 6 месеци.

 

При влез во Ирска, не постои обврска за приложување на негативен тест за COVID-19.

 

Се препорачува да не се користи јавен превоз, но доколку лицето сепак мора да користат јавен превоз, согласно законските прописи на Ирска, задолжително мора да се носи маска за лице и да држи дистанца. Овие мерки важат за сите оние кои пристигнуваат во Ирска, без оглед на државјанство и превозното средство.

Исклучок од овие мерки постои за:

- патници кои пристигнуваат од Северна Ирска;

- патници што ја напуштаат државата од пристаништето или пристигнувањето на аеродромот, без поинаку да го напуштат пристаништето или аеродромот;

- иматели на сертификат за меѓународни работници во сообраќајот или возачи на тешки товарни возила, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности;

- екипаж на авиони, вклучувајќи го и пилотот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности;

- екипаж на брод, вклучувајќи го и капетанот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности;

- странски дипломати акредитирани во Ирска.

 

Актуелен режим за ТРАНЗИТИРАЊЕ на државјаните на Република Северна Македонија преку Ирска:

На државјаните на Северна Македонија кои транзитираат преку Ирска, не им е потребна транзит виза доколку не поминуваат преку гранична полиција. Доколку се наметне потреба да се помине гранична контрола, во тој случај е потребна транзит виза.

Доколку лицето кое транзитира, треба да преноќи во Ирска, тогаш потребно е да ги пополни сите делови од Формуларот (COVID-19 Passenger Locator Form).

Доколку лицето кое транзитира ја напушта Ирска истиот ден кога и слетува или доколку  неговото патување продолжува кон Северна Ирска, нема да биде потребно да ги пополни сите делови од Формуларот.

Доколку лицето има намера да патува за Ирска на неколку дена и не може да остане во самоизолација од 14 дена, ќе може да ја напушти Ирска и пред истекот на 14 дена, но ќе мора да остане во самоизолација во деновите кога ќе престојува во Ирска.

Повеќе информации на следниот линк: https://www.gov.ie/en/campaigns/75d92-covid-19-travel-advice/

 

 

 

 

 

 

ЈАПОНИЈА

Од 1-ви септември 2020г, сите странски државјани кои имаат статус на постојан престој и кои ја напуштиле Јапонија или ќе ја напуштат Јапонија пред 31-ви август 2020 година, а поседуваат важечка дозвола за повторно влегување, имаат право да влезат повторно во Јапонија.

 Што се однесува до странските државјани кои имаат статус за постојан престој и кои моментално престојуваат во Јапонија, а планираат да излезат од Јапонија на и после 1-ви септември, пред да ја напуштат Јапонија треба да се информираат на веб-страницата на Агенцијата за имиграција на Јапонија и да добијат потврда за повторно влегување во државата од Агенцијата за имиграциски услуги на Јапонија.

Категории на статус на престој: постојан жител, брачен другар или дете на јапонски државјанин ,брачен другар или дете на жител со постојан престој, долгогодишен жител како и лица со посебни околности.

Од 1 октомври 2020г, дозволен влез во Јапонија имаат лица со среднорочна или долгорочна дозвола за престој, како што се медицински лица, професионалци по образование (професори, предавачи и сл.), деловни лица и студенти.

На овие лица влезот им е дозволен  само доколку нивните спонзори, т.е. нивните работодавци или училишта/факултети, потврдат дека ќе осигураат лицето да остане во карантин две недели по пристигнувањето во Јапонија. За тоа време, лицата ќе мора да престојуваат во хотели специјално определени за тоа или друго соодветно сместување, како и да избегнуваат јавен превоз. Канцелариите на локалната самоуправа секојдневно ќе го проверуваат нивното здравје. Исто така неопходно е да се поседува негативен PCR тест направен најмногу  72ч. пред да се влезе во Јапонија. Неопходно е да се направи PCR тест непосредно при влез во Јапонија на самиот аеродром.

Во овој момент останатите категории на граѓани од повеќе земји (вклучувајчи ја и Северна Македонија) не можат да влезат во Јапонија.

Ова е во согласност со членот 5, параграф 1, од Immigration Control and Refugee Recognition Act освен ако нема посебни причини. 

Под посебни случаи се дипломатите, хуманистички причини (лечење) и индивидуални причини. За сите нив треба 14 дена само-изолација и PCR тест (се прави при пристигнувањето на аеродром). 

Што се однесува до транзит-дозволен е преку аеродромите, но не смее да се излегува од аеродром и да се влегува во Јапонија.

Корисни линкови:

Спроведување на мерки на границите за спречување на ширење на COVID-19

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section2

Повторно влегување на странски државјани со статус на престој

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html

Фази и мерки за прекугранично патување

https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html

Министерство за здравство на Јапонија

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html

 

ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЈОРДАН

Потребно е ПЦР Тест напревен 120 часа пред влез во Јордан. Во ПЦР тестот пожелно е да има и баркод. www.visitjordan.gov.jo

 КАЗАКХСТАН

Државјани на Република Северна Македонија можат да влезат во Казакхстан единствено со претходно обезбедена специјална дозвола од надлежна Амбасада на Казакхстан за РС Македонија или  друга релевантна Институција во Казакхстан.

Потребно е да поседуваат негативен ПЦР –тест, не постар од 72 часа, на англиски азик.

Во Казакхстан можат да влезат членови на Дипломатско-конзуларни претставништва од странски држави, членови на официјални делегации и меѓународни организации кои патуваат во Казакхстан на покана на МНР на оваа земја.

Дозволен е влез во Казакхстан со цел медицински третман, со пратечка медицинска документација.

 КАНАДА

Во Канада и понатаму на сила е забрана за влез за сите странци.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?&utm_campaign=gc-hc-sc-coronavirus2021-ao-2021-0005-10020125402&utm_medium=search&utm_source=google-ads-107800103024&utm_content=text-en-434525470047&utm_term=covid#_Canada-U.S._border_restrictions_1

 

На сила се рестрикции за заедничката граница со САД

https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39536&lang=en

како и за влез од сите други држави, освен од САД

https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39612&lang=en

 

Можат да влезат лица кои се 1. канадски државјани,  2. лица кои имаат регулиран постојан престој и членови на нивните семејства, 3. лица регистрирани во “Indian Act” и 4. лица под заштита.

Сепак, се препорачува лицата доколку се болни да не патуваат.

При влегување во државата, на патниците им се поставуваат следниве прашања:

-    Дали имаат кашлица, грозница или тешкотии при дишење,

-    Ќе мораат да потврдат дека ги разбираат обврските за 14 дневен карантин, доколку немаат симптоми и од 14 дневна изолација доколку имаат симптоми,

-    Дали имаат соодветно место каде ќе останат во изолација или карантин, со обезбедена храна, вода и лекарства (план за изолација),

-    Ќе им биде укажано дека не треба да имаат контакти со лица над 65 годишна возраст, со лица кои имаат нарушено здравје или имаат нарушен имунолошки систем.

-    Ќе им бидат предочени санкциите за непочитување на мерките.

 

При влегувањето во Канада, лицата кои патуваат мораат да обезбедат

1.        контакт информации преку:

-      ArriveCAN mobile app

-      accessible web-based form

-      или во хартиена форма

2.       да поминат скрининг постапка пред овластен службеник на ГП,

3.       да дадат одговор на релевантни прашања, за:

-      кога пристигнуваат во Канада,

-      за периодот кој мора да го поминат во карантин или изолација

Не постојат исклучоци од рестрикциите за влез во Канада, дури ни во т.н. случаи на посета на заболени блиски лица од семејството или поради присуство на погреб.

 

 КАТАР

Катарските власти објавија процедури за олеснување на враќање на сопствениците на катарските лични карти за странци од 1 август. Носителите на катарските лични карти за странци мора да добијат одобрение за патување во Катар пред да го резервираат патувањето. Доделување на одобрението е во дискреција на Катарските власти. Апликациите за одобрување мора да се достават преку порталот Катар.(Qatar portal).Ве молиме имајте предвид дека амбасадата на РС Македонија во Доха, Катар не е во можност да посредува во одлуките на катарските власти  за прашања во карантин, тестирање на КОВИД-19 и влез во земјата.

Оние кои патуваат од земји со низок ризик, ќе треба да направат PCR тест по пристигнувањето во Катар. задолжително преземање на апликацијата Ехтераз и потпишување декларација за придржување до домашен карантин од 7 дена. На крајот од една недела, поединецот мора да оди во посебен здравствен центар и да направи дополнителен тест КОВИД-19. Доколку не се достапни акредитирани центри за тестирање, поединецот може да пристигне во Катар, но од него се бара карантин во хотел на свој трошок. Хотелот мора да се резервира преку веб-страницата https://www.discoverqatar.qa.  Потребен е тест КОВИД-19 на крајот од таа недела во карантин. Ако тестот е негативен, поединецот ќе биде предмет на дополнителна недела на карантин дома. Сите патници кои имаат позитивен тест за КОВИД-19 во кој било момент можат да бидат испратени во изолационен објект.

Дополнителни информации за барањата за патување може да најдете тука:

https://www.gco.gov.qa/en/2020/07/21/government-communications-office-statement-on-qatars-travel-policy-during-the-gradual-lifting-of-covid-19-

https://www.marhaba.qa/qatar-announces-quarantine-policy-for-inoming-travellers/

Транзитирање преку Катар:

Транзитните патници кои патуваат во друга дестинација преку Катар ,Треба да проверат со нивната авиокомпанија или туристичка компанија за најновите информации дали можете да транзитирате низ Катар , сепак одлуката е  на Катарските власти.

 НР КИНА

Услови за влез и транзит на МК граѓани од РСМ кон НР Кина

Дозволен e влез во НР Кина за лица со важечка виза Z (работна), виза Q1 (семејно обединување) и виза  S1 (лични работи). НР Кина, исто така, издава и C виза која е наменета исклучиво за неодложни економски, трговски, научни и технолошки активности, како и за итни хуманитарни потреби. Сите лица кои ќе допатуваат во НР Кина ќе бидат во задолжителен 14-дневен карантин на сопствен трошок. Не постојат исклучоци. Во Хонг Конг САР и Макао САР, МК државјани може да влезат само со посебна дозвола за престој издадена од властите на овие специјални административни региони.

Доколку првичниот лет кон НР Кина е од територијата на РСМ, потребно е да се направи ПЦР тест направен не подоцна од 72 часа и негативниот  тест да биде заверен во Амбасадата на НР Кина во Скопје или во Амбасадата на НР Кина во земјата од каде се тргнува.

Транзит низ целата територија на НР Кина не е дозволен.

 ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА

Услови за влез и транзит на МК граѓани од РСМ кон ДНРК

Моментално, влез во ДНРК е забранет за сите странски државјани.

 КИПАР

Информации за важечките прописи и процедури во врска со ограничувањата за влез во Р.Кипар можат да се најдат на следните линкови:

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories*

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/21092020_4.pdf

* Листата на земји (категоризирани според степенот на ризици) се менува на неделна основа од страна на надлежните здравствени инситуции на Р.Кипар, при што ажурираните информации редовно се прикажуваат на оваа веб-страница.

  

КОСОВО

Одлука на Владата на Република Косово донесена на 25.09.2020 година на англиски јазик (преведена и на македонски јазик)

                                                                                                ОДЛУКА

                                                За одобрување на барањето на Министерството за здравство

1.        Сите странски државјани кои влегуваат на територијата на Република Косово, а што доаѓаат од земји со висок ризик, според официјалната листа на ECDC (која се ажурира на секои две недели), треба да поседуваат ПЦР тест, врз основa на принципот на реципроцитет:

 

1.1     При влез преку Аеродромот Адем Јашари , нема потреба од негативен ПцР тест, имајќи во предвид дека странските државјани (тука се мисли и на македонските државјани), само транзитираат низ територијата на Република Косово, под услов да потпишат изјава дека во рок од 3 часа ќе ја напуштат територијата на Република Косово.

1.2    При влез преку копнени гранични премини, а со цел да се излезе преку воздушни гранични премини од Аеродромот Адем Јашари во Приштина, и копнените гранични премини нема потреба од негативен ПцР тест, но странските државјани се должни да го престават авионскиот билет и да потпишат изјава дека во рок од 3 часа треба да ја напуштат територијата на Република Косово.

1.3      Професионалните превозници (возачите), нема потреба да приложат негативен ПцР тест, под услов да ги почитуваат протоколите за меѓународен транспорт.

1.4   За организиран превоз со автобус или редовна меѓународна транзитна линија, не е потребен ПцР тест, под услов да се потпише изјава и во рок од 5 часа да ја напуштат територијата на Република Косово.

1.5    Странските државјани (тука се мисли и на македонските државјани)  со регулиран привремен или постојан престој во Република Косово , при влез на територијата на Република Косово треба да поседуваат негативен ПцР тест не постар од 72 часа.

1.5.1. Доколку не поседуваат негативен тест, странските државјани се должни на само-изолација во период од 7 дена.

        1.6 Странските дипломати кои се акредитирани во Република Косово и членовите на нивното семејство, немаат потреба од негативен ПцР тест.

        1.7 Странските државјани (тука се мисли и на македонските државјани), кои имаат закажано термин во здравствени установи во Република Косово, треба да поседуваат негативен ПцР тест не постар од 72 часа и потврда од закажаниот термин издаден од болницата.

     1.8 Странските државјани (тука се мисли и на македонските државјани), кои се носители на лични документи издадени од Република Косово а со адреса на живеење во друга држава при влез во Република Косово треба да поседуваат негативен ПцР тест не постар од 72 часа.  

ВАЖНА НАПОМЕНА...!!

Согласно принципот на реципроцитет, за влез или транзит низ територијата на Република Косово, граѓаните на РС. Македонија потребно е да поседуваат негативен ПЦР тест не постар од 72 часа...НО со оглед на тоа дека Владата на РС Македонија нема донесено одлука за транзит, граѓаните на РСМ не ги пропуштаат да транзитираат низ територијата на Република Косово.

Се додека не биде воведен реципроцитет за транзит низ територијата на РСМ, косовската одлука ќе остане на сила и нашите граѓани не ќе можат да транзитират.

Граѓаните можат да се информираат на линкот на Владата на Република Косово https://kryeministri-ks.net/en/documents-en/ каде секоја одлука се објавува на оваа вебстрана на албански, англиски и српски јазик.

 ЛАТВИЈА (ЛЕТОНИЈА)

 Без потреба од самоизолација во Латвија можат да патуваат и транзитираат гражани од земјите во кои во последните 14 дена немале  кумулативен број на случаи КОВИД-19 кои надминуваат 16 лица на 100.000. Посебни групи на лица (на пример, здравствени и социјални работници, наставници) кои имаат намера да работат во Латвија, треба да се самоизолираат за период од 14 дена.

Сите патници, вклучително и граѓани постојани жители на Латвија, кои ристигнале од земји во кои 14-дневниот кумулативен број на случаи КОВИД-19 надмина 16 лица на 100.000, мора да се самоизолираат за период од 10 дена или 14 дена по пристигнувањето во Латвија. По пристигнувањето тие треба да го пополнат  формуларот за регистрација(a registration form).

Епидемиолошките статистички податоци во врска со земјите од Европската унија и трети земји за бројот на случаи на КОВИД-19 се ажурираат секој петок на веб-страницата на Латвискиот центар за превенција и контрола на болести( website of the Latvia’s Centre for Disease Prevention and Control.)

Правила за самоизолација, социјално растојание, меѓународни превозници на патници и категории на луѓе што имаат дозвола да ги преминуваат надворешните граници на Латвија од трети земји, се дадени со регулативите на Кабинетот на министри бр.360 епидемиолошки безбедносни мерки за ограничување на ширењето на COVID -19 Инфекција, донесена на 9 јуни 2020 година (https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304).

 

 ЛИТВАНИЈА

Сите лица, кои пристигнуваат од погодените земји, треба да се самоизолираат 14 дена и да ги следат прописите за задолжителна изолација (со можност да се скрати периодот на изолација на 10 дена; )

Изолацијата ќе биде задолжителна и покрај негативните резултати од тестот, бидејќи периодот на инкубација е подолг и не можеме секогаш да бидеме сигурни дека лицето нема да се разболи.

Сите лица, кои пристигнуваат во Литванија со воздушни или поморски превозни средства, се должни да се регистрираат во Националниот центар за јавно здравје и да покажат доказ за регистрација; сите лица, кои пристигнуваат во Литванија со автомобил, се должни да се регистрираат во Националниот центар за јавно здравје во рок од 12 часа по пристигнувањето.

ВАЖНО. Од 15 септември сите патници треба да ги достават своите податоци до Националниот центар за јавно здравје по електронски пат. Ова значи дека пред да се качи на авион, траект, автобус или воз, патникот ќе мора да пополни формулар на веб-страницата на Националниот центар за јавно здравје и да ја претстави добиената потврда, QR-кодот, за време на интернат.

 

Влезот на странци во Република Литванија останува забранет, освен за:

- на сите граѓани на Европската економска област, Швајцарската конфедерација, Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (ЕЕА) и лица кои легално престојуваат во овие земји ќе им биде дозволен влез во Литванија, но оние кои пристигнуваат од земјите, каде што стапката на инциденца на КОВИД -19 инфекции надминуваат 25 случаи на 100 000 жители, ќе треба да се самоизолираат 14 дена (со можност да се скрати периодот на изолација на 10 дена; повеќе информации). Списокот на такви земји го одобрува и објавува јавно државниот командант на националните операции за итни случаи.

- странци кои поседуваат документ со кој се потврдува нивното право на престој во Република Литванија, или за кои Одделот за миграција при Министерството за внатрешни работи на Република Литванија донесе одлука за издавање на документ со кој се потврдува правото на престој во Република Литванија и странците кои се членови на семејството (родители (посвоители), деца (посвоени деца), сопружници и старатели) на државјани на Република Литванија и на странци кои поседуваат документ со кој се потврдува нивното право за трајно престојување во Република Литванија;

- странци кои поседуваат национална виза на Република Литванија или за кои Одделот за миграција при Министерството за внатрешни работи на Република Литванија донесе одлука за издавање на национална виза;

- лица кои уживаат имунитети и привилегии според Виенската конвенција за дипломатски односи (1961), Виенската конвенција за конзуларни односи (1963) и според други меѓународни договори и законодавство на Република Литванија, членовите на нивните семејства и нивниот службен персонал, исто така членови на службени  делегации;

- лица кои служат во воените единици на НАТО и на земјите од НАТО и нивниот службен персонал, како и членови на нивните семејства;

- членови на екипажот, кои се вработени во литвански компании кои се занимаваат со меѓународен комерцијален превоз или кои вршат меѓународен комерцијален превоз со сите превозни средства;

- здравствени професионалци кои пристигнуваат во Република Литванија за обезбедување на здравствени услуги;

- спортисти со високи перформанси, специјалисти за спортски и физички активности со високи перформанси, инструктори за спортски и физички активности со високи перформанси и членови на нивните семејства, кои доаѓаат во Република Литванија по дозвола од министерот за образование, наука и спорт на Република Литванија за подготовка и учество во атлетски натпревари со високи перформанси;

- уметници кои доаѓаат во Република Литванија по дозвола од министерот за култура на Република Литванија за учество во професионални уметнички настани и нивниот службен персонал;

- новинари кои доаѓаат во Република Литванија по дозвола на министерот за надворешни работи на Република Литванија;

- други исклучителни случаи, кога на странците им е дозволен влез во Република Литванија врз основа на индивидуално одобрение од министер кој ја има јурисдикцијата во соодветната област и чиј влез е одобрен од Владата.

 

Литванската Влада објави список на погодени земји (со коронавирусна инфекција (КОВИД-19) стапка на инциденца од повеќе од 25 случаи на 100.000 жители во последните 14 дена). На списокот има земји претежно надвор од Европската унија и Европската економска област (ЕЕА). Влезот на странци во Република Литванија од тие земји е ограничен на исклучителни случаи и оние што влегуваат во Литванија ќе бидат предмет на самостојна 14-дневна изолација (со можност да се скрати периодот на изолација на 10 дена; повеќе информации).

Транзит преку територијата на Република Литванија

Транзит преку територијата на Република Литванија е дозволен за странци во овие случаи:

-при нивното враќање во нивната земја на живеење;

- за кои е поднесено образложено барање од странска земја;

 

Линкови

National Public Health Center under the Ministry of Health hotline during work hours (8:00-17:00 hs) : +370 5 264 9676 or [email protected]

 MFA hotline 24/7:  +37052362444    |    MFA WhatsApp: +37069983537     |      E-mail:     [email protected]

 

 МАЛТА

Условите за патувањето со авион и по море до Малта (и составните помалите острови во склоп на Малта)  се обновуваат почнувајќи од 1 јули 2020 година. Дојдовното патување до Малта е дозволено САМО за лица кои би поминале најмалку 14 дена во една или повеќе од земјата / те коридори пред пристигнување / враќање во Малта.

 

Списокот на коридори (безбедни земји од кои е дозволен влез) во моментов ги вклучува:

Австрија; Кипар;  Чешка;  Данска; Естонија; Финска; Унгарија; Исланд; Ирска;  Германија; Латвија; Литванија;  Луксембург;  Норвешка;  Италија,  Франција,  Словачка; Швајцарија;  Грција; Хрватска; Шпанија; Полска; Обединетото Кралство;  Белгија;  Бугарија; Холандија; Канада;  Австралија;  Нов Зеланд;  Јужна Кореја;  Андора;  Монако; Сан Марино;  Кина; Ватикан; Руанда;  Уругвај;  Словенија; Јапонија; Мароко; Тајланд; Тунис; Португалија;  Романија; Либан;  Индонезија; (uu) Обединети Арапски Емирати;  Турција; Јордан;  Лихтенштајн.

Гибралтар, Хонг Конг, Макао и Тајван исто така се сметаат за коридорни земји (вклучени во Велика Британија и Кина, соодветно).

Од недела во недела се објавува „килибар“ список на земјите од коридорот, од кој патниците што пристигнуваат мораат да дадат негативен резултат од тестот за брисење PCR COVID-19, кој тест мора да биде направен не подолго од 72 часа пред пристигнувањето на Малта.

Во списокот на држави од килибарниот коридор во моментов има: Романија, Шпанија (специфични аеродроми - Барселона, Girирона, Мадрид), Тунис, Чешка, Франција (лица кои пристигнуваат од аеродромите во Париз, Марсеј).

 

Патувањето во и од сите други земји кои не се во горната листа во моментов не е дозволено, освен ако лице кое патувало поминало 2 недели во една или повеќе коридори / земји непосредно пред да патува за Малта.

 Лицата кои не ги исполнуваат критериумите за патување на Малта, кои не се државјани на Малта или немаат дозвола за престој да живеат во Малта, може да се побараат  одобрување да патуваат во Малта на хуманитарна основа или затоа што тие се неопходни работници, од страна на надзорникот за јавно здравје ( орган во рамки на  Министерство за здравство во Малта). Апликациите од оние кои не ги исполнуваат критериумите за патување во Малта, но кои имаат валидни причини за разгледување, може да побараат такво одобрување од страна на надзорникот за јавно здравје испраќајќи е-пошта на [email protected]  со целата релевантна документација.

Од сите лица кои исполнуваат критериуми или им е одобрено да патуваат во Малта, ќе треба да дадат потврда, негативен тест за брис на САРС-CoV2 направен во рок од (7 дена) 168 часа пред пристигнувањето во Малта. Таков тест може да се направи во која било земја во текот на 7 дена пред пристигнувањето во Малта, и може  да се направи во која било лабораторија која има лиценца или има акредитација. Доколку резултатот не е на англиски јазик, потребен е официјален превод на англиски јазик и мора да се обезбеди до моментот на проверка за лет до Малта или до времето на барање за влез на Малта по море. Откако ќе бидат тестирани, од сите лица се очекува да ги сведат сите контакти на минимум, да носат заштитна маска / визир како што е соодветно и да одржуваат социјално растојание до пристигнувањето на Малта.

Во случај да не е достапна таква потврда, влегувањето во авион на Малта или влезот во пристаништето ќе биде одбиено.

Во случај на лица кои биле на море 168 часа пред пристигнувањето во Малта, таквото тестирање ќе биде потребно да се направи пред овие лица да слетаат на Малта. Во такви случаи, не е дозволен  контакт со други лица пред да биде достапен резултатот од тестот што ќе потврди дека SARS-CoV2 не е откриен.

 

Списокот на земји што се очекува редовно да се ажурира може да се најде на www.covid19health.gov.mt

Дополнителни информации во врска со други земји и карантин и барањата за тестирање може да се добијат на https://reopen.europa.eu/en.

Воспоставени се системи за да се потврди потеклото на патниците кои пристигнуваат на Малта. Од патниците ќе се побара да пополнат формулар за декларација за патување и формулар за лоциран патник што може да се преземе од https://www.maltairport.com/declarationforms

 

Сите лица кои би пристигнале на Малта и чиј резултат на тестирање при пристигнувањето не откриле SARS-CoV2, ќе треба да се ре-тестираат. Ваквото тестирање треба да се направи помеѓу 7 и 10 дена од пристигнувањето. Ваквото тестирање може да се направи во кој било јавен или приватен центар за тестирање. Именување во јавните центри за тестирање може да се договори со контактирање на 111 или +356 2132 4086 (кога се јавувате од не-малтешка линија).

 

 

 

 

МОНГОЛИЈА

Услови за влез и транзит на МК граѓани од РСМ кон Монголија

Сите гранични премини и аеродроми во Монголија се затворени до 31 октомври 2020 година. Владата на Монголија најави дека по 31 октомври е можно да биде дозволен влез на странски државјани доколку исполнат одредени критериуми, односно да поседуваат визи за долгорочен престој или дозволи за престој, со задолжителен карантин при влез.

Tранзит низ територијата на Монголија не е дозволен.

 НОРВЕШКА

Норвешка, со зголемување на бројот на заразени од вирусот Covid-19, повторно започна со зајакнување на мерките на заштита и препораките за патување кон и вон Норвешка. На сила остануваат условите и обврските за влез во Норвешка од земји од ЕУ/ЕЕО и задолжителниот карантин, додека државјаните надвор од ЕУ /ЕЕО не можат да влезат во Норвешка до 15 Јануари 2021г. освен неколку категории (www.udi.no). Норвешките власти сугерираат да се одложат сите несуштински патувања. 

Норвешкиот институт за јавно здравје (FHI), на секои две недели ја ажурира листата на држави, кои според актуелната состојба на исполнување на критериумите на (FHI) се категоризирани во жолти и црвени земји. Доколку земјата или регионот е жолт, обврската од 10 дневен задолжителен карантин/самоизолација не постои, но доколку земјата е категоризирана со црвена тогаш лицата кои влегуваат во Норвешка треба/мора да ја почитуваат обврската од 10 дневен задолжителен карантин / самоизолација дома. 

Нема рестрикција за влез во Норвешка за наши државјани кои имаат дозвола за престој во Норвешка или во некоја од земјите од ЕУ/ЕЕА. Сите лица (Норвешки државјани или наши кои имаа дозвола за престој во Норвешка) кои престојуваат во Република Северна Македонија по влегувањето во Норвешка имаат обврската од 10 дневен задолжителен карантин / самоизолација дома.

 Во Норвешка нема обврска од приложување на тест пред влегување во земјата.

Државјаните на Република Северна Македонија, кои немаат  регулирано престој во Норвешка не можат да влезат пред 15 Јануари 2021, освен неколку категории (www.udi.no).

Не постои пречка за влез на камиони кои пренесуваат стока во Норвешка.

Наши државјани кои слетуваат и полетуваат од Осло и /или друг меѓународен аеродром можат без обврската од задолжениот карантин да го продолжат патувањето.

Секој што живее во Норвешка има право на основни медицински и услуги за нега. За време на пандемијата Covid 19, секој што престојува во Норвешка, исто така има право на медицинска помош во итни случаи. За услугите се наплаќа сума како да се има здравствено осигурување.

Детални информации се достапни на веб страната на: 

1.       МНР на Норвешка, www.regjeringen.no     

2.       Норвешки директорат за емиграција, www.udi.no

3.       Норвешки институт за јавно здравје,  www.fhi.no

 

 НОВ  ЗЕЛАНД

Влез во Нов Зеланд (состојба од 25 септември 2020):

Влезот во  Нов Зеланд е рестриктивен, дозволен е за граѓани со постојан престој и нивни потесни семејства како и дипломати кои се упатени на служба во Нов Зеланд.

Сите информации за влез и излез од Нов Зеланд се дадени на веб страната на имиграција Нов Зеланд: immigration.govt.nz, контакт центар : +6499144100 или бесплатно на бројот: 0508225 288 .

Според најновото известување од Министерствот за надворешни работи на Нов Зеланд кое важи за периодот од 5 октомври 2020 до 2 ноември 2020 г. задолжително е  сите патници   кои патуваат за Нов Зеланд да добијат ваучер за задолжителна изолација, со кој ќе потврдат дека им е доделено место во управувана изолациска установа пред да може да се качат на лет за Нов Зеланд.

Подетални информации на: MIQ website; MIQ Service Centre (од Нов Зеланд) или на +64 4 931 5720 (надвор од Нов Зеланд).

Барањата може да се достават на MIQ Service centre преку MIQ website. На овој website е објавена и листата кои  патници се ослободени од овој систем, меѓу кои се и дипломатите. Тие патувањето треба да го  пријават само на [email protected].   

Границите на Нов Зеланд се затворени речиси за сите патници со цел да се запре ширењето на КОВИД-19. Информации достапни на следниов сајтот: https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/

Само мал број патници може да патуваат во Нов Зеланд, како нивни државјани и лица кои имаат критични потреби за патување, кои ќе треба да побараат одобрение од надлежните новозеландски власти. (https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions). Влез во земјата без да се бара одобрение е дозволен за: нивни државјани или лица со постојан престој, како и резиденти со валидни услови за патување; партнер или дете кое е издржувано од новозеландски државјанин или резидент, чија виза е на оваа основа и дипломати со служба во Нов Зеланд.   

Лицата кои пристигнуваат во Нов Зеланд поради критични причини (хуманитарни и други) треба да побараат одобрување за патување. Повеќе информации на следниот сајт: https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/critical-purpose-reasons-you-can-travel-to-new-zealand. Формуларот да се побара одобрување е достапен на:

https://www.immigration.govt.nz/formshelp/request-for-travel-to-new-zealand.

Изолација и карантин: Лицата кои легално пристигнуваат во Нов Зеланд мораат да поминат најмалку 14 дена во изолација или карантин во одредени изолирани простории. (https://www.miq.govt.nz/being-in-managed-isolation). Лицата ќе бидат тестирана за КОВИД-19 за време на престојот во изолација или карантин. 

Транзитирање низ Нов Зеланд: Владата на Нов Зеланд има аранжмани за транзит со одреден број земји, а повеќе информации за условите за транзит се достапни на сајот: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/your-journey-to-new-zealand/before-you-travel-to-new-zealand/transit-passengers.

 

 ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ

            Според  упатствата на властите во ОАЕ за влез во земјата, сите кои сакаат да патуваатво прво треба да аплицираат за дозвола за влез  и да добијат одобрение пред да резервираат билети. Се аплицира на  веб-страницата на Federal Identity and Citizenship Authority (ICА). Секој  кој има намера да патува мора да  аплицира преку веб-страницата  ICА, пред поаѓање. Дозволата за влез е во времетраење од 21 ден и во тој рок треба да се извади билет за патување.

             На летот патниците мора да го пополнат образецот „Здравствена декларација“ пред да слетаат на аеродромот и да ги следат сите препораки и процедури по пристигнувањето. Патниците исто така мора да имаат обезбедена  мобилна апликација “Al Hosn“  на својот мобилен која мора да  е  активирана.

             Патниците мора да имаат тест за Ковид-19 со негативен резултат најмалку 72 часа пред да се влезат во Емиратите или 48 сати од издавањето на истиот. На патниците не им е дозволено да се качат во авион  за Обединетите Арапски Емирати без претходно да добијат потврда дека се негативни на  Ковид-19. По влезот во земјата е задолжителен 14-дневен карантин кој е на товар на патниците.

            Патниците исто така мора да имаат обезбедена  мобилна апликација “Al Hosn“  на својот мобилен која мора да  е  активирана. Сите патници  мора да ги почитуваат 14-дневните правила за изолација дома или во објект за изолација. Покрај тоа, тие мора да ги сносат сите трошоци за тестови и карантин во случај ако нивното приватно сместување не ги исполнува потребните стандарди.

            Воедно патниците кои пристигнубаат во Дубаи за туристички или кратки посети, при пристигнувањето на аеродромот во Дубаи повторно се тестираат за Ковид19 и се додека излезе негативниот разултат обврзани се да не го напуштаат хотелот односно местото на престојот. Исто така и пред поаѓањето од Дубаи обврзани се на ПЦР тест со негативен резултат за да им се дозволи бординг во авион.

          Во однос на влез во територијата на Емиратот Абу Даби се обврзани на 14 дневнен карантин и задолжително тестирањет при влез и доколку е негативен повторно дополнителен тест по 6 поминати денови во карантинн...доколку и на вториот тест е негативен тогаш после 14тиот ден во карантин можат слободно да се движат со стриктно почитување на протоколите. Доколку на некој од тестовите се појави позитивен тест тогаш се применуваат посебните протоколит за позитивните на Ковид19.

            Напоменуваме дека при влез во територијата на Емиратот АБУ ДАБИ останува обврската за дополнителен негативен тест кој треба да се приложи на воведениот пункт на полициската и здравствена контрола. Ова правило се применува без оглед на негативните тестови пред пристигнување и по пристигнување на аеродромот во Дубаи.

            ДКП Абу Даби се обрати до Министерство за здравство на РСМ за да ги добие акредитираните лаборатории во РСМ кои вршат тестирање за КОВИД-19 и списокот го достави до надлежните власти во ОАЕ.

            Список на Лаборатории признаени од Комисијата за заразни болести нс РСМ за Ковид тестови:

 

1                  ИЈЗ – Вирусологија

2                 ЦЈЗ Скопје

3                 Авицена

4                 Биотек

5                 Жан Митрев Клиника

6                 Систина

7                 МАНУ

8                 Судска медицина

9                 ЦЈЗ Битола

10              КИБФС

11               ГАК

 

 ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА

За влез на државјаните на Република Северна Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска им е потребна важечка британска виза или дозвола за престој.

 

Секое лице кое влегува на територијата на ОК, задолжително, електронски 48 часа пред патувањето пополнува online-формулар за локација и за контакт со детални податоци (Public Health Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира, доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот.  Во тој период, лицето може редовно да биде контактирано/проверувано од страна на надлежни служби. Пополнетиот формулар задолжително (во испечатена форма или електронски на мобилен) се покажува при влез во ОК на гранична полиција. Линк од online-формуларотhttps://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

 

Формуларот задолжително го пополнуваат и лица кои доаѓаат од држави и територии за кои не е потребно да одат во само-изолација од 14 дена по нивното влегување во ОК, т.н. Коридор меѓу ОК и друга држава (листа на земји за кои не е потребно само-излоација https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors

 

Лицата кои доаѓаат во ОК од земјите кои не се на листата на изземени држави или територии или кои на нивниот пат кон ОК транзитирале преку тие држави во последните 14 дена пред нивното влегување на територијата на ОК, задолжително мора да одат во само-изолација од 14 дена.

Доколку лицето патува со деца под 18 години, потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 18 години пополнуваат сопствен формулар.

 

Одбивањето да се пополни online-формуларот е кривичен прекршок и се казнува со парична казна во висина од 100 фунти или повеќе доколку го прекрши ова правило повеќе од еднаш.

 

Секој што нема да ги исполни задолжителни мерки за самоизолација може да се соочи со казна. Прекршувањето на самоизолацијата е казниво со фиксна казна од 1.000 фунти во Англија или потенцијално судско гонење и друга неограничена казна.

 

При влез во ОК, не постои обврска за приложување на негативен PCR тест за COVID-19. По пристигнување во ОК, лицата треба да бидат преземени од роднини или пријатели при што јавен превоз треба да се користи, единствено, доколку не постои друга опција. Во јавен превоз задолжително е носење на маска за лице.

 

Исклучок од мерката за пополнување на Формуларот (Public Health Passenger Locator Form) и/или мерката за само-изолација постои за лица кои вршат одреден тип на работа или влегуваат на територијата на ОК од посебна причина тоа:

- Лица што се занимаваат со превоз на стоки, како не би се влијаело врз набавката и доставата на храна;

- Медицинските лица кои патуваат за да помогнат во борбата против коронавирусот;

- Секое лице кое што се движи во Заедничката област за патувања, која ги опфаќа Ирска, Каналските острови и Островот Ајл оф Мен; 

- Сезонските земјоделски работници кои ќе се самоизолираат на имотот каде што работат;

- Лица кои пред пристигнување во ОК имаат веќе договорен медицински третман со здравствена установа, како и лицето кое го придружува лицето кое треба да подлегне на медицински третман се изземаaт од обврската за самоизолација, иако дозволено им е да се движат само од местото каде што се сместени до здравствената установа

- Лица чија работа налага чести патувања;

- Дипломатските и конзуларните претставништва и меѓународните организации во ОК.  Потребно е  Шефот на ДКП-то однапред (минимум 2 дена) писмено да го извести Протоколот на Форин Офис за датумот на пристигнување на членовите на мисијата и членовите на семејството, и да потврди дека работата на дипломатот е од суштинско значење за функционирањето на мисијата, за да може да биде изземен од обврската од самоизолација. Изземањето од обврската за самоизолација се овозможува само за дипломатите, но не и за членовите на нивните семејства.  Дипломатите и нивните семејства ќе бидат ослободени и од барањето да пополнат формулар за локација и за контакт, а исто така, не е задолжително да ја инсталираат апликацијата за следење, по претходно поднесено писмено барање до Протоколот на Форин Офис.

- Одбранбен персонал, воени лица кои доаѓаат во посета и владини контрактори потврдени од Министерството за одбрана кои треба да извршат есенцијални одбранбени активности (за оваа категорија на лица потребна е претходна потврда од Министерството за одбрана на ОК).

Целосната листа на лица кои се изземени од овие правила може да се најде на следниот линк:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

 

Актуелен режим за ТРАНЗИТИРАЊЕ на државјаните на Република Северна Македонија преку Обединетото Кралство:

Државјаните на Северна Македонија кои транзитираат преку ОК, потребно е да поседуваат важечка транзит британска виза. Лицата кои поседуваат стандардна виза за кус престој, виза за семејно обединување или поморска книшка (Seaman’s book) не треба да аплицираат за транзит виза.

Исклучок од ова правило е дозволено доколку лицето транзитира по воздушен пат, има потврден лет дека заминува истиот ден кога слетува во ОК или пред полноќ истиот ден кога слетува во ОК, ги има потребните документи за влез во наредната држава (на пример, виза доколку му е потребна за таа држава) и исполнува едно од следните правила:

- патува од или до Австралија, Канада, Нов Зеланд или САД и има важечка виза за таа земја. Доколку доаѓа од некоја од наведените држави потребно е да имаат поминато помалку од 6 месеци од последното влегување во конкретната држава со важечка виза за влез;

- има дозвола за престој издадена од Австралија, Нов Зеланд, Канада (издадена по 28.06.2002), дозвола за престој во заедничка форма (common format residence permit) издадена од земја на Европската економска зона (ЕЕА) или Швајцарија;

- има униформиран формат на виза Д за влез во земја во ЕЕА или Швајцарија;

- има Ирска биометриска виза (означена со “BC” или “BC BIVS” во делот “забелешки“) и има потврден лет кон Ирска;

- патува од Ирска и има поминато помалку од 3 месеци од кога последен пат му е дадена дозвола, врз основа на важечка Ирска биометриска виза, да слета или да биде во Ирска;

- има важечка дозвола за постојан престој во САД, издадена на или по 21.04.1998;

- има важечка виза за привремено емигрирање во САД I-551 издадена од САД (верзијата печат со мастило нема да биде прифатена);

- има истечена карта за постојан престој на САД I-551 издадена од САД на или по 21 април 1998 година, со важечко писмо I-797 со кое се дозволува продолжување;

- има важечки самостоен образец за имиграција 155A / 155B на САД издаден од САД (прикачен на запечатен кафеав плик)

 

Сите лица кои транзитираат преку ОК, независно дали транзитираат од еден до друг аеродром или воопшто не го напуштаат аеродромот, имаат обврска да го пополнат online-формуларот за локација и за контакт, 48 часа пред да патуваат.

Доколку лицата транзитираат во истиот ден, тогаш не е потребно да се оди во самоизолација и потребно е веднаш да се упати кон следниот аеродром (доколку се прави трансфер преку друг аеродром);

Доколку транзитот низ ОК опфати преноќување, лицето ќе оди во самоизолација таму каде што ќе биде сместено (хотел близу аеродромот). Не е дозволено преноќување на самиот аеродром.

 

ПАКИСТАН

Задолжителен ПЦР тест при влез во Пакистан. www.covid.gov.pk

 ПОЛСКА

(01.10.2020)

Од 12/13.06 2020. граничните контроли на целиот дел од внатрешната граница на Р.Полска се укинати. Укинувањето на граничната контрола на внатрешната граница подразбира и укинување на санитарната контрола и на обврската за карантин. Границата може да се премине слободно на кое било место, во правец до и од Полска.

Сè уште има ограничувања при преминувањето на полската граница која претставува надворешна граница на ЕУ. Границата со Русија може да се премине само во Безледи и Гржхолки, границата со Белорусија - во Кузница, Бобровники и Тереспол, и со Украина - во Дорохуск, Корцова, Хребене и Будомиеж. Сите лица кои доаѓаат во Полска по преминувањето на надворешната граница на ЕУ, имаат обврска од задолжителен 14-дневен домашен карантин.

 Во Полска може да влезат:

-државјани на Република Полска,

-странци кои се сопружници или деца на граѓани на Република Полска или остануваат под нивна постојана грижа,

-странци кои имаат Карта на Полјак(дијаспора),

-шефови на дипломатски мисии и членови на дипломатскиот и конзуларниот персонал на мисијата, т.е. лица со дипломатски ранг и членови на нивните семејства,

странци кои имаат право на постојан или привремен престој на територијата на Република Полска,

-странци кои имаат право на работа на територијата на Република Полска, т.е. -странци кои имаат право да работат под истите услови како полски државјани, односно имаат акѕуелни документи кои покажуваат дека започнувањето со работата ќе започне веднаш по преминувањето на границата;

-странци кои вршат превоз на лица или стоки, а нивниот транзит се одвива како дел од нивните професионални активности што се состојат од превоз на стоки или превоз на лица,

-ученици и студенти, докторанти кои студираат во Полска,научници кои вршат научни истражувања во Полска

-граѓаните на државите членки на Европската унија, Европскиот договор за слободна трговија (ЕФТА) земји членки - страни на Договорот за Европската економска област или Швајцарската конфедерација и нивните сопружници и деца кои патуваат низ територијата на Република Полска до нивното место на живеење или престој,

-лица кои ја преминуваат полската граница врз основа на национална виза заради репатријација или виза да дојдат во Полска како член на потесното семејство на родениот,

-странци чие пристигнување се одвива во врска со учеството, како натпреварувач, член на обучен персонал, лекар, физиотерапевт или судија, на меѓународни спортски натпревари од шампионски ранг организирани на територијата на Полска од страна на меѓународната спортска федерација што работи во олимписки или параолимписки спортови или друга призната од Меѓународниот комитет Олимписки или организиран од меѓународна спортска организација со континентален опсег што припаѓа на таква федерација, како и акредитирани новинари, откако на службеникот на граничната полиција му ги документирале фактите на натпреварот, датумот и природата на учеството во релевантно писмо издадено од организаторот на натпреварот или заверено од полската спортска асоцијација надлежна за одреден спорт .

-странци чие пристигнување се случува во врска со учество како натпреварувач, член на обучен персонал, лекар, физиотерапевт или судија на меѓународни спортски натпревари организирани на територијата на Полска од меѓународна спортска федерација која работи во олимписки или параолимписки спортови или друга призната од Меѓународниот олимписки комитет или организирана од меѓународна спортска организација со континентален опсег што припаѓа на таква федерација или полска спортска асоцијација, како и акредитирани новинари, откако на службеникот на граничната полиција му ги документирале фактите на натпреварот, датумот и природата на учеството во релевантно писмо издадено од организаторот на натпреварот или заверено од полската спортска асоцијација надлежна за одреден спорт ;

-странци што ја преминуваат границата со Полска врз основа на виза издадена заради пристигнување од хуманитарни причини поради интереси на државата или меѓународни обврски (важи од 26.08. 2020)

Во особено оправдани случаи, кои не се вклучени погоре, командантот на единицата на Граничната полиција, откако ќе добие согласност од Главниот командант на Граничната полиција, може да им дозволи на странците да влезат на територијата на Република Полска.

Од карантинит, по преминувањето на надворешната граница на ЕУ се ослободени:

-екипаж на авиони,

-морнари, рибари и други членови на екипажот на пловни објекти и внатрешни пловни патишта, како и техничари за бродски услуги и инспектори на поморската администрација или признати организации за вршење инспекции,

-лица што вршат во Полска или соседна земја работат во врска со подготовка или спроведување на инвестиции во областа на терминалот во рамките на значењето на Законот за инвестиции во областа на терминалот за преобликување на течен природен гас во Świnoujście, стратешки инвестиции во областа на мрежите за пренос во смисла на Законот за подготовка и спроведување на стратешки инвестиции во областа пренос или стратешки инвестиции во нафтениот сектор во смисла на Законот за подготовка и спроведување на стратешки инвестиции во нафтениот сектор,

-возачи кои се занимаваат со патен транспорт како дел од меѓународен патен транспорт или меѓународен комбиниран превоз во смисла на одредбите од Законот за патен транспорт,

-возачи кои вршат патен транспорт со моторни возила или комбинации на возила со дозволена вкупна тежина што не надминува 3,5 тони во патен транспорт на стоки и непрофитен патен превоз на стока,

-возачи кои се занимаваат со патен транспорт со возила наменети за превоз на повеќе од 7 и не повеќе од 9 лица, вклучувајќи го и возачот во меѓународен комерцијален патен превоз на патници;

Покрај тоа, од карантин по преминувањето на полската граница се осолободени:

-Полски државјани и странци кои се сопружници или деца на полски државјани или остануваат под трајна грижа на полските граѓани,

-ученици кои учат во Полска и нивните старатели кои ја преминуваат границата со учениците,

-студенти, учесници на постдипломски студии, специјалистичко образование и други форми на образование, како и студенти на докторски студии кои студираат во Полска и луѓе кои вршат истражувачка активност во Полска,

-членови на дипломатски мисии, конзуларни претставништва и претставници на меѓународни организации и членови на нивните семејства, како и од други лица кои ја преминуваат границата врз основа на дипломатски пасош,

-инспектори за поморска администрација

-луѓе кои вршат работа на фарма лоцирана од двете страни на границата,

-джавјани на ЕУ, ЕЕА или Швајцарија, како и нивните сопруги и деца,

-странци со дозвола за постојан престој или дозвола за престој на долгорочен жител на Европската унија заради транзит низ територијата на Полска на територијата на други земји-членки на Европската унија, земја-членка на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА) - страни во договорот за Европската економска област или Швајцарската конфедерација и нивните сопружници и деца, со цел да патуваат низ територијата на Република Полска, до местото на живеење или престој,

-лица кои вршат работи поврзани со заштитата на полското културно наследство во странство, вклучително и зачувување, попис и истражувачка работа,

-патници на авиони во смисла на чл. 2 точка 1 од Законот за 3 јули 2002 година. - Закон за авијација, вршење меѓународен лет од аеродром лоциран на територијата на земја која не е опфатена со забрани за воздушен сообраќај. Република Северна Македонија е на листата на земји од кои е забрането слетување на авиони на територијата на Полска (важи од 30.09.2020 до 13.10.2020 г.)

-лица кои учествуваат како натпреварувач, член на обучен персонал, лекар, физиотерапевт или судија, на меѓународни спортски натпревари организирани на територијата на Република Полска од страна на меѓународната спортска федерација

 

 https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

 

INFOLINIA – COVID-19 / Koronawirus

+ 48 22 500 40 00 (од понеделник до петок: 8:15-16:15).

 

 ПОРТУГАЛИЈА – услови за влез и транзит

 

Португалија не дозволува влез на државјани од Северна Македонија.  

 Во Португалија може да влезат/транзитираат само  лица кои спаѓаат во следниве категории:

 - Носители на португалска дозвола за престој или виза за долг престој издадени од властите на Португалија;

- Носители на дозвола за престој или виза за долг престој издадена од земја членка на ЕУ кои транзитираат кон земјата на постојан престој;

- Репатријација на граѓани во рамките на механизмот за конзуларна помош;

- Лица на кои им е неопходна меѓународна заштита;

- Лица кои патуваат од оправдани, итни професионални причини;

- Лица чиј влез е оправдан од хуманитарни причини;

-Медицински лица, здравствени истражувачи и хуманитарни работници со цел извршување на нивната професија;

- Дипломатски и воени претставници.

ЗА ЛИЦАТА КОИ ПРИСТИГНУВААТ ОД РСМ (ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВЛЕЗ ВО ПОРТУГАЛИЈА) ПОТРЕБНО Е ДА ПРИЛОЖАТ ПЦР ТЕСТ, НЕ ПОСТАР ОД 72 ЧАСА.

ОВОЈ ТЕСТ НЕ Е ПОТРЕБЕН ЗА ЛИЦАТА КОИ СЕ ВО ТРАНЗИТ И НЕ ГИ НАПУШТААТ АЕРОДРОМСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ.

За време на летот, патниците треба пополнат формулар (Образец за локатор на патници), што го обезбедува авиокомпанијата. Овие информации ќе се користат за контакт со патниците, во случај на симптоми на КОВИД-19 во рамките на истиот лет.

 

Повеќе информации на следниот линк:

https://www.acm.gov.pt/-/covid-19-medidas-orientacoes-e-recomendacoes

 

 РОМАНИЈА

Република Северна Македонија не се наоѓа на листата на земји со висок епидемиолошки ризик во согласност со Одлуката од 24 август 2020 на романскиот Национален комитет за итни состојби (види линк):

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Anexa-Lista-tarilor-zonelor-cu-risc-epidemiologic-ridicat-conform-Hotararii-din-24-august-2020-a-CNSU.pdf

Сепак, согласно Владината ОДЛУКА во врска со продолжување на состојбата на претпазливост на територијата на Романија почнувајќи со 15 септември 2020, како и одредувањето на мерки кои се применуваат за време на истата, за превенција и борба со последиците од пандемијата со Ковид-19, се наметнуваат одредени рестрикции регулирани во член 2 точка 2 од анекс 3 на Владината одлука како што следи:

Член 2

(1) Под условите на чл. 5 став (3) буква б) од Законот бр. 55/2020, со измените, утврдени се следниве мерки:

 

2. Забрането е влегување на романска територија, преку државните гранични премини, на странските државјани и лицата без државјанство, дефинирани според Уредбата со законска сила на Владата бр. 194/2002 во врска со режимот на странците во Романија, повторно објавена, со измените и дополнувањата, со следниве исклучоци:

а) членови на семејството на романски граѓани;

б) членови на семејството на граѓаните на други земји -членки на Европската унија или на Европскиот економски простор или на Швајцарската конфедерација, со престој во Романија;

в) лица кои поседуваат виза за долг престој, дозвола за престој или документ еквивалентен на дозволата за престој издадена од властите, или документ еквивалентен издаден од властите на други држави, во согласност со законот на Европската унија;

г) лица кои патуваат во професионален интерес, докажано со виза, дозвола за престој или друг еквивалентен документ, имено за медицински персонал, медицински истражувачи, медицински персонал за геријатриска нега, како и превозници и други категории персонал вклучени во превоз на стоки кои, на овој начин, го обезбедуваат неопходниот превоз;

д) персонал на дипломатските мисии, конзуларните канцеларии и меѓународните организации, како и членовите на нивните семејства кои ги придружуваат на постојаните мисии во Романија, воениот персонал или персоналот што може да обезбеди хуманитарна помош;

ѓ) лица во транзит, вклучително и оние кои се репатрирани како резултат на добивање на конзуларна заштита;

е) патниците кои патуваат од императивни причини;

ж) лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или од други хуманитарни причини;

з) странци и лица без државјанство кои патуваат за студии;

ѕ) странци и лица без државјанство, високо квалификувани работници, доколку нивното вработување е потребно од економска гледна точка, а активноста не може да се одложи или спроведе во странство;

и) странци и лица без државјанство, преку гранични работници, сезонски земјоделски работници, поморски и речни навигатори;

ј) членови на меѓународни спортски делегации кои учествуваат на спортски натпревари организирани на Романска територија, во согласност со законот;

к) членови на екипи за филмско или аудиовизуелно снимање, технички и уметнички персонал што учествува во културни настани што се одржуваат во Романија, врз основа на докажани договорни односи или придружни документи како потврда.

 (2) Во отсуство на спротивни прописи на национално ниво, мерката утврдена во став (1) точка 2 повеќе не се применува на странските државјани и лицата без државјанство со потекло или жители на трети земји за кои, на европско ниво, е утврдено укинување на привремените ограничувања за несуштинските патувања во Европската унија.

За патувања од бизнис причини потребно е лицето до Амбасадата на РСМ во Букурешт да достави покана (на англиски или романски јазик со печат) од институцијата/компанијата/фирмата, информација за граничен премин - датум, влез/излез, регистарски таблички и копија од патните исправи на македонските државјани.

 Напоменуваме дека согласно горе наведеното, во моментов, патување од туристички причини во Романија за македонски државјани не е дозволено согласно ставот на ЕУ.  

Воедно, полицијата на граничните премини може да дозволи влез на странските државјани само под  услов на презентација на документи-доказ  со кои да се потврдува оправданоста за влез во зависност од наведената цел на патувањето.

Само поседувањето на документи од типот на гореспоменатите, не го гарантира по дефиниција пристапот на територијата на Романија доколку странските државјани не ги исполнуваат условите предвидени со чл. 6 од Регулативата на ЕУ бр. 399/2016.

Проверките во врска со исполнувањето на соодветните барања ќе ги вршат органите на романската гранична полиција.

Поради брзо променливата природа на актуелната состојба со КОВИД-19 Амбасадата препорачува пред патување, граѓаните повторно да се информираат во надлежните Амбасади во државите на прием.

 

 РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Државните граници на Руската Федерација, и натаму се затворени за меѓународен патнички сообраќај, а преку граничните премини непречено се одвива меѓународниот транспорт на стоки.

Со вонредни комерцијални летови од Руската Федерација заминуваат само странски државјани и одредени категории руски државјани, оние кои се лекуваат во странство или учат на средно и високообразовни институции во трети држави. 

Со последните олеснувања на мерките за спречување на корона инфекцијата, поточно, врз основа на Владини уредби, Во Руската Федерација можат да влезат странски државјани кои: 

- имаат постојан престој во Руската Федерација;

- се во брак со руски државјани или се родители на малолетни деца руски државјани и имаат привремен престој во Руската Федерација (со себе задолжително треба да имаат оригинален документ со кој се докажува бракот, т.е. родителскиот статус);

- кои доаѓаат на лекување во руските здравствени установи (се дозволува влез и за лице бридружба, близок роднина на пациентот); 

- високо квалификувани странски специјалисти кои имаат работна дозвола во Русија. На овие странци им е дозволен единечен влез во Русија врз основа на посебен список. Таквиот список треба да биде испратен до ФСБ и Министерството за внатрешни работи на Русија од страна на Федералните органи на извршната власт, кои се надлежни за работодавачот или нарачателот на услугите на странскиот специјалист. Исто така, неопходно е да нагласи контролниот пункт преку кој работникот планира да влезе во земјата, како и датумот на негово пристигнување. Покрај пасош, странскиот специјалист мора да има со него и важечки договор за работа, т.е. договор за вршење на работа или давање услуги,

Од 15 јули 2020 година, за лицата кои пристигнуваат на територија на Руската  Федерација со редовни летови од земјите со кои се планира обновување на авиосообраќајот, укината е задолжителната 14 дневна самоизолација.

Поточно, сите странски државјани кои пристигнуваат со редовни летови на територијата на Руската Федерација треба:

- да имаат негативен ПЦР тест направен не порано од 3 календарски дена (72 часа) пред пристигнувањето на територијата на Руската Федерација – во определените 72 часа се засметува и времето на патувањето,

- во отсуство на медицински документ со кој се потврдува негативен резултат на лабораториски тест, тие се обврзани да направат лабораториски преглед, по ПЦР метод, на територијата на Руската Федерација во рок од три календарски дена,

- при влегување во авион, се пополнува анкета на англиски или руски јазик - пополнетите анкети се предаваат на територијалната канцеларија на Роспотребнадзор на местото на пристигнувањата на патниците,

- влегување во авион на патник без негативен резултат на ПЦР тест може да не биде дозволено доколку така одлучи превозникот/авиокомпанијата.

- мерката, 14-дневна самоизолација, останува за оние странски државјани и лица без државјанство кои пристигнуваат во Русија да вршат работни активности.

За сите лица кои пристигнуваат од странски држави со „вонредни“ летови, независно дали се руски или странски државјани, мерката за самоизолација од 14 дена, воведена на 30 март 2020 година со Указ на Главниот државен санитарен доктор на Руската Федерација бр.9, останува на сила.

Важна информација за студентите кои студираат на руските универзитети:

Амбасадата информира дека, со оглед на тоа што во моментот, категоријата странски студенти, не е вклучена во категориите на странци за кои се определени детални процедури за влез во Руската Федерација (дипломати акредитирани во РФ, високо стручни лица договорно ангажирани од руски работодавачи и лица кои се лекуваат во руските болници/клиники) на странските студентите и покрај тоа што имаат уредна студентска виза и уредна документација од универзитетот-факултетот на кој студираат, НЕМА ДА ИМ БИДЕ ДОЗВОЛЕН ВЛЕЗ ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА.

За разрешување на ваквата несакана состојба, Амбасадата во повеќе наврати се обрати до руското МНР и се надева дека руските надлежни органи со категоријата “странци кои се редовни студенти на руските универзитети“ ќе ја дополнат листата на категории на странци на кои им се дозволува влез во Руската Федерација под одредени услови, за што до сите студенти кои во Амбасадата имаат оставено е-адреса, соодветно известување ќе биде веднаш доставено. До тогаш, Амбасадата сугерира, студентите да не поаѓаат на пат кон Руската Федерација.

 

 СЛОВЕНИЈА

Врз основа на Уредбата на Владата на Р. Словенија за одредување и спроведување на мерките за спречување на ширење на заразната болест КОВИД-19 на граничните премини на надворешната граница, на контролните пунктови на внатрешните граници и во внатрешноста на Република Словенија, во сила од 28.09.2020 г. (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020130.pdf), Владата на Р. Словенија, со одлука утврдува список на епидемиолошки безбедни држави или административни единици на држава (зелен список) и список на држави или административни единици на држава со лоша епидемиолошка состојба (црвен список). За државите, кои се вброени во зелениот или црвениот список, важи дека се вброени во списокот на држави со влошена епидемиолошка состојба (портокалов список).

Лицата кои имаат постојан или привремен престој во држава на зелениот список и доаѓаат од овие држави можат да влезат во Словенија без ограничувања и карантин (карантин подразбира задолжителна домашна самоизолација). Се смета дека едно лице доаѓа од држава на зелениот список, ако тој / таа престојувал/а во таа држава најмалку 14 дена пред да влезе во Р. Словенија и тоа може да го докаже.

Зелен список: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/#e77927

 

Лице кое влегува во Р. Словенија од држава-членка на ЕУ или држава -членка на Шенген-зоната што е на портокаловиот список, може да влезе без ограничувања и без карантин. На лице кое влегува во Р. Словенија и престојува во држава од портокаловиот список, која не е членка на ЕУ или на Шенген-зоната или доаѓа од таа држава му се одредува карантин во траење од 10 (десет) дена поради можна инфекција со вирусот SARS-CoV-2. Портокалов список: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/#e77928

 

Согласно Одлуката на Владата на Р. Словенија, во сила од 29.09.2020 г. (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020132.pdf), Република Северна Македонија е на списокот на држави со епидемиолошки висок ризик од инфекција со заразната болест КОВИД-19 (црвен список).

Согласно ова, на лице кое влегува во Република Словенија и престојува во РС Македонија или доаѓа од РС Македонија му се одредува карантин од 10 дена поради можна инфекција со вирусот SARS-CoV-2 .

Карантин нема да се одреди ако лицето прикаже негативен тест за SARS-CoV-2  (КОВИД-19) на граничниот премин, кој не е постар од 48 часа и е извршен во земја-членка на ЕУ, земја-членка на Шенген зоната или Р. Словенија, од страна на институција или поединец, идентификувани од Институтот за микробиологија и имунологија на РС и Националната лабораторија за здравје, животна средина и храна на РС како соодветни и веродостојни и наведени на веб-страницата на Националната лабораторија за здравје, животна средина и храна на РС. Како важечки се сметаат само тестовите извршени со PCR метод.

Сметано од 06.10.2020 г., Р. Словенија ги признава тестовите извршени од страна на лаборатории од држави кои не се членки на ЕУ или на Шенген зоната, односно, во случај за РС Македонија ги признава тестовите направени од:

 

Ø  АВИЦЕНА лабораторија

Ø  БИОТЕК лабораторија

Ø  ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје

Ø  ГАК Гинекологија и акушерство

Ø  Судска медицина

Ø  ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ

Ø  МАНУ

Ø  ПЗУ лабораторија за молекуларна дијагностика ЛАОР -Тетово

Ø  ЈЗУ Институт за јавно здравје, Вирусологија

Ø  ЈЗУ Институт за јавно здравје - Битола

Ø  СИНЛАБ

Ø  СИСТИНА

Ø  ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

Ø  Жан Митрев клиника

 

Повеќе на следниот линк: https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73

 

Уредбата на Владата на Р. Словенија утврдува исклучоци кога нема да се одреди карантин,  ниту ќе се бара негативен тест за влез од сите држави на црвениот и портокаловиот список, и тоа:

1. прекуграничен дневен економски мигрант кој има работен однос во една од државите-членки на ЕУ или друга држава од Шенген зоната, за што има доказ, односно, со потпишана изјава ја докажува причината за преминување на границата како дневен економски мигрант;

2. лице упатено да извршува задачи во меѓународниот сектор за транспорт или за него;

3. лице кое врши транспорт на стоки или лица во или од Р. Словенија во комерцијален сообраќај, како и за товарен и патнички сообраќај во транзит и ја напушта Р. Словенија во рок од 12 часа по преминувањето на границата;

4. лице кое патува транзит низ Р. Словенија и ја напушта не подоцна од 12 часа по влегувањето;

5. лице со дипломатски пасош;

6. член на странска официјална делегација што пристигнува во Р. Словенија врз основа на потврда или официјална покана од надлежен државен орган или член на официјална делегација на Р. Словенија што се враќа од странство;

7. претставник на странски безбедносен орган (полиција или правосудство) кое извршува службена задача и ја напушта Р. Словенија што е можно поскоро по завршувањето на задачата;

8. припадник на словенечките вооружени сили, полицијата или вработен во државен орган што се враќа од службено упатување во странство, како и вработен во државен орган на службено патување во странство (мора да направи тест за присуство на SARS-CoV-2 (Ковид-19) по пристигнувањето во Р. Словенија);

9. лице кое ја преминува границата (дневно или повремено) поради вклучување во образовен процес или научно истражување во Р. Словенија или во странство и го докажува тоа со соодветни докази, како и неговите/нејзините родители или друго лице кое го превезува и се враќа преку границата во рок од 24 часа по преминувањето на границата;

10. лице кое ја преминува границата поради итни неодложни лични работи или итни деловни причини и го докажува тоа со соодветен доказ и се враќа преку границата во најкус рок потребен за извршување на задачата, но не повеќе од 48 часа по преминувањето на границата (важи и за членови на блиско семејство на лицето);

11. лице, кое е донесено во Р. Словенија со возило на брза помош или санитетско возило, и придружниот медицински персонал во тоа возило;

12. лице кое има доказ за планиран итен медицински преглед или интервенција во држава-членка на ЕУ или на Шенген зоната и се враќа преку границата веднаш по завршувањето на медицинскиот преглед или интервенција или штом му дозволи здравствената состојба (заедно со неговиот придружник кога ова е од суштинско значење заради здравствената состојба);

13. сосопственик или закупец на земјиште во пограничната област или од двете страни на државната граница, кој ја преминува државната граница со соседната земја заради извршување на земјоделско-шумарски работи (важи и за членови на блиско семејство на лице);

14. државјанин на Република Словенија или странец кој престојува во Република Словенија кој поседува недвижен имот или брод во соседна држава или има право да користи недвижен имот, брод или парцела во автокамп во соседна држава, врз основа на склучен договор, од каде влегува во Република Словенија и го докажува тоа со соодветни документи, во случај ако се враќа во државата во рок од 48 часа по заминувањето (важи и за членови на блиско семејство на лицето);

15. лице кое, на државјанин на Република Словенија или странец кој живее во Република Словенија, кој е сопственик или закупец на земјоделско земјиште во соседна држава, му помага во сезонската берба на земјоделски производи и го докаже тоа со соодветен доказ, во случај ако се враќа преку границата во рок од 24 часа од излезот од Република Словенија;

16. лице што влегува во Република Словенија од држава-членка на ЕУ или држава-членка на Шенген-зоната, што е вброена во портокаловиот список на држави;

17. лице кое ја преминува границата од семејни причини со цел да одржува контакт со блиски членови на семејството и да се врати преку границата во рок од 72 часа по преминувањето на границата;

18. лице под 14-годишна возраст, што ја преминува границата заедно со член на потесно семејство, кое доставило негативен тест за присуство на вирусот SARS-CoV-2 (Ковид-19).  

 

Транзит значи дека едно лице мора да ја напушти Словенија во рок од дванаесет часа, без непотребно застанување и напуштање на транзитната траса. Патниците можат да извршуваат неодложни работи при транзитирањето, како полнење гориво, запирање заради физиолошки потреби, но не смеат да преноќат. Лице кое транзитира мора да има со себе важечка патна исправа (вклучително и виза или дозвола за престој кога е потребно) и документ за целта и дестинацијата на транзитот (од 14 јули наваму, мора да го достават само жители на држави кои не се членки на ЕУ; за жители на држави членки на ЕУ, доволен е важечки патен документ). На лице, за кое се претпоставува дека не може да ја напушти територијата на Словенија поради мерките на соседните држави, нема да му се дозволи влез во Словенија.

 

Како членови на блиско семејство се сметаат: брачен другар; вонбрачен другар; партнер од склучено или несклучено партнерство; разведен брачен другар или партнер на кого, со судска одлука, му е доделена издршка  и нивните родители; дете од брак и вонбрачно дете; посвоено дете и дете, кое со одлука на надлежниот орган, е сместено во семејството заради посвојување.

 

Како релевантни докази за докажување на итни неодложни работи наведени во точка 10 се подразбираат, на пример, судски одлуки или други слични акти со кои едно лице го остварува правото на контакт со своите деца.

 

Како итни медицински прегледи и интервенции се сметаат оние кај кои пропуштањето на третманот може да доведе до влошување на здравствената состојба (на пр. хемотерапија, специјални дијагностички процедури, услуги на терцијарно ниво на здравствена заштита). Како итни медицински прегледи и интервенции не се сметаат оние услуги што можат да се вршат во матичната држава или се рутински специјалистички прегледи (први прегледи на гинекологија, офталмологија, дерматологија, итн.), како и превентивни прегледи.

 

Лицата на кои меѓународната организација им издала laissez-passer патен документ и со покана или потврда издадена од државен орган на Р. Словенија, при што ја докажат службената цел на нивната посета на Р. Словенија, ќе се третираат на ист начин како и носителите на дипломатски пасоши (точка 5).

Согласно Уредбата, лице, на кое со одлука му е одреден карантин, може, за времетраењето на карантинот, да се тестира за присуство на  вирусот SARS-CoV-2 (Ковид-19) . Доколку резултатот од тестот е негативен, надлежниот орган ја укинува одлуката.

Црвен список: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/#e77929

Актуелните информации во врска со владините мерки за совладување на вирусот SARS-CoV-2 може да ги најдете тука: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/.

 

СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

1). Во САД е забранет влезот на странски државјани кои во изминатите 14 дена пред нивниот влез во САД, престојувале во или транзитирале низ одредени земји, во кои според насоките од  Центарот за контрола на заразни болести и превенција на САД (Centers for Disease Control and Prevention –CDC),  ризикот од проширување на заразата од COVID-19  е на високо ниво. Во моментов, според CDC,  во категоријата на високо ризични земји се вклучени:

- Кина (со исклучок на специјалните административни региони – Хонгконг и Макао ;

- Иран;

- Земјите во Шенген просторот: Австрија, Белгија, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија вклучуваќки ги и Монако, Сан Марино и Ватикан;

- Обединетото кралство (Англија, Шкотска, Велс, Северна Ирска);

- Република Ирска и

- Бразил

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html

 

·         Странските државјани (вклучувајќи ги и македонските државјани кои имаат валидна американска виза) може да влезат во САД доколку во изминатите 14 дена пред нивниот влез во САД, не престојувале или транзитирале во горе-наведените земји. Оваа забрана важи и за македонските државјани кои имаат привремен престој во САД, врз основа на американска H1B виза или друга неимигрантска виза.

·         Забраната за влез не се однесува за лицата со постојан престој во САД (кои имаат зелена карта) и членовите на нивното потесно семејство. Сите лица кои се иземени од оваа забрана, а кои во изминатите 14 дена пред влезот во САД биле во некоја од горе-наведените земји, ќе им биде дозволено да влезат во САД само преку следните 15 аеродроми:

1.        Boston-Logan International Airport (BOS), Massachusetts

2.       Chicago O’Hare International Airport (ORD), Illinois

3.       Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), Texas

4.      Detroit Metropolitan Airport (DTW), Michigan

5.       Daniel K. Inouye International Airport (HNL), Hawaii

6.       Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), Florida

7.       George Bush Intercontinental Airport (IAH), Texas

8.       Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), Georgia

9.       John F. Kennedy International Airport (JFK), New York

10.   Los Angeles International Airport, (LAX), California

11.     Miami International Airport (MIA), Florida

12.    Newark Liberty International Airport (EWR), New Jersey

13.    San Francisco International Airport (SFO), California

14.   Seattle-Tacoma International Airport (SEA), Washington

15.    Washington-Dulles International Airport (IAD), Virginia

 

·         Согласно насоките од CDC, при меѓународни патувања, веднаш по влезот во САД, патниците кои престојувале или транзитирале низ горе наведените високо ризични земји,  задолжително треба да бидат во 14 дневна домашна самоизолација. За останатите лица (кои доаѓаат во САД преку дестинации кои не се наведени во списокот погоре), CDC  препорачува 14 дена домашна самоизолација. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html)

·         Лицата, вклучувајќи ги и странските државјани, при влез во САД немаат обврска да приложат PCR тест.

·         Во моментов нема други спицифични услови кои треба да се исполат за влез во САД, а се поврзани со COVID-19. 

·         Забраната за влез во САД не се однесува на :

- Американските државјани и лица со постојан престој во САД (зелена карта) и одрдени членови на нивните семејства: сопружници, деца (под 21 година), родители (под услов неговото / нејзинoто дете кое е државјанин или постојан жител во САД да не е во брак и да има на возраст до 21 година), брат/сестра (под услов да не е во брак и да биде на возраст до 21 година, а овие два услови треба да ги исполи и нивниот брат/сестра кој е американски државјанин или постојан жител во САД);

-Членови на екипаж на бродови или воздухоплови кои имаат американски неимигрантски визи C-1, D, или C-1/D;

-Дипломати и други членови на странски мисии и членовите на нивното потесно семејство, кои патуваат или транзитираат во САД со американски виза: A-1, A-2, C-2, C-3; членови на меѓународни организации и членовите на нивното потесно семејство кои имаат американска виза: G-1, G-2, G-3, G-4, претставници од земји членки на НАТО и членовите на нивното потесно семејство кои поседуваат виза: NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4 или NATO-6;

- Странски државјанин чиј влез во САД би бил во национален интерес, утврден од државниот секретар, секретарот за внатрешна безбедност или нивните назначувачи;

- Странски државјанин кој е член на вооружените сили на САД и член на неговото потесно семејство;

- Странски државјанин чиј влез не би претставувал значителен ризик за појавување, пренесување или ширење на вирусот, утврдено од страна на секретарот за здравство и директорот на CDC.

2). Во САД е забранет транзит на странски државјани (вклучувајќи ги и македонските државјани), кои во изминатите 14 дена пред нивниот транзит низ САД, престојувале во или транзитирале низ горе-наведените високоризични земји.

Рестрикции за патување во САД:

 

Информции за лицата на кои им е забрането патување (влез и транзит) во САД се наведени на веб страната на CDC на сл. линкhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html

 

Листата на сите прокламации на претседателот Трамп во однос на рестрикциите за патување во САД е објавена на веб страната на Стејт департментот на САД на сл. линк: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html

Текстот на овие прокламции е објавен на веб страната на Белата куќа:

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од шенген зоната: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Кина: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Иран:

·         https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Обединетото Кралство и Ирска: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus-2/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Брзил:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-amendment-proclamation-president-may-24-2020/  и измена на прокламацијата: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-amendment-proclamation-president-may-24-2020/

Рестрикции за патување во Вашингтон:

 

На 24.07.2020г., градоначалникот на Вашингтон, М. Боусер издаде налог 2020-081 со барања за самоизолација на  сите луѓе што патуваат во Вашингтон од државите со висок ризик.

Налогот 2020-081 е објавен сл.линк: https://coronavirus.dc.gov/page/mayor%E2%80%99s-order-2020-081-requirement-self-quarantine-after-non-essential-travel-during-covid-19

 

На 21.09.2020, DC Health објави ажуриран список на држави со висок ризик за патување во кои има голем број на нови случаи на COVID-19. Овој список се користи до 05.10.2020г., а потоа ќе биде објавен новиот список на следниот линк: https://coronavirus.dc.gov/

Секој што ќе дојде во Вашингтон од државите со висок ризик наведени во списокот подолу (во кои престојувалe во изминатите 14 дена пред влезот во Вашингтон), треба да бидат во 14 дневна самоизолација. Рестрикциите не важат за патување  од и до Мериленд и Вирџинија.

Држави со висок ризик за кои важи барањето за 14 дневна самоизолација : Алабама, Алјаска, Аризона, Арканзас,Делавер, Флорида, Џорџија, Ајдахо, Илиноис, Индијана, Ајова, Канзас, Кентаки, Луизијана, Минесота, Мисисипи, Мисури, Монтана, Небраска, Невада, Северна Каролина, Северна Дакота, Оклахома, Јужна Каролина, Јужна Дакота, Тенеси, Тексас, Јута, Западна Вирџинија, Висконсин, и Вајоминг.

Државите кои се отстранети од ажурираната листа се: Калифорнија, Хаваи и Охајо.

Државите кои се додадени на ажурираната листа се: Алјаска, Аризона, Делавер, Западна Вирџинија и Вајоминг.

 

Последните рестикции за патување кои важат за Вашингтон, се наведени и во циркуларната нота на Стејт департментот на САД на следниот линк: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-27-DC-Travel-Requirements.pdf

 

 СЛОВАЧКА

Словачка моментално, од 1 октомври 2020 година  ја категоризира МК во групата ризични земји. Според новите мерки на надлежните здравствени органи на Словачка Бр.OLP-7693-2020 објавени на 29.09.2020 година

(https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf),

за влез во Словачка, задолжителна е обврската да поминете домашна изолација и ПЦР тест за COVID-19. 

 

Ако од 1 октомври 2020 година од 07,00 часот влегувате на територијата на Република Словачка и истовремено сте посетиле земја надвор од списокот на помалку ризични земји (наведени подолу) во текот на претходните 14 дена:

-обврзани сте да бидете во изолација во домот додека не добиете негативен резултат од ПЦР тестот за COVID-19,

- од вас се бара да го направите тестот за COVID-19 не порано од петтиот ден на изолација во домот,

- ако влеговте на територијата на Република Словачка од земјите на Европската унија надвор од списокот на помалку ризични земји, вашата домашна изолација завршува по завршувањето на 10-тиот ден, иако не добивате негативен тест  PCR за COVID-19,

-изолацијата во домот е исто така задолжителна за луѓето што живеат со вас во исто домаќинство,

-исто така сте должни телефонски да се пријавите во регионалната канцеларија за јавно здравје или по електронски пат со регистрација на korona.gov.sk/ehranica и до давателот на здравствена заштита (т.е. општ лекар / педијатар во случај на деца) со кој имате договор

-Постојат и одредени исклучоци, за што е најдобро да се информирате во Амбасадата на Словачка Република во Скопје (https://www.mzv.sk/web/skopje)

 

Список на земји класифицирани според ризикот, со статус од 1 октомври 2020 година:

https://www.mzv.sk/web/skopje/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/cestovne-odporucanie-pre-vsetky-kraji-1/10182?p_p_auth=r6MUuhHM&_101_INSTANCE_qUcjGk6Falrh_redirect=%2Fweb%2Fskopјe

 

Останати корисни информации:

https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

https://www.mzv.sk/documents/10182/4180645/200930_opatrenie_hranice_01_10.pdf/5a384027-d304-4103-a378-b9252ec35072

https://www.uvzsr.sk/en/

https://www.mzv.sk/web/skopje

 

 

СРБИЈА 

Преземи информација тука.

Во продолжение дополнителни објаснувања:

- генерално, влезот и транзитот се однесува за државата-територијата од каде се поаѓа, односно одлуката не се врзува за државјанството
- тоа значи дека за оние кои не се наведени во одлуката:
ПсР тест е потребен како за влез така и за транзит доколку поаѓаат од 4-те наведени земји
Но, имајќи предвид дека државјаните на МК треба да имаат тест за скоро сите држави, тогаш истиот ќе го искористат и при транзитот низ Србија
МК државјани кои се нашле во Бугарија, Хрватска и Романија и престојувале таму, исто така ќе треба да покажат тест при транзитирањето низ Србија. Истото важи и за било кој странец кој престојувал во МК, а сака да транзитира низ Србија (значи мора да вади тест во МК пред поаѓање низ Србија)

Од друга страна, сите државјани на МК кои се враќаат од земји вон овие 4 држави можат да влезат или транзитираат низ Србија без тест, како со возила така и преку аеродромот во Белград или Ниш

 

ТАЈЛАНД

Имајќи во претвид тоталната промена на режимот на движење на Тајланд, подетална информација е потребна.

Почнувајќи од  01 октомври 2020 година, „Катар ерлајнс“ ќе започне да лета за Тајланд.

Мора да се контактира амбасадата на Тајланд во Анкара за да добиете CEO и Виза (ако ви треба)

Да се достават документи за СЕО најмалку 10 дена пред поаѓањето, вклучително и

1. Образец за декларација,

2. Резервација на билет

3. Резервација на алтернатива за карантин за 14 дена,

4. Полиса за осигурување во вкупна покриеност од 100.000 US Долари, и мора јасно да наведе дека опфаќа и КОВИД-19 за време на целиот престој во Тајланд.

Исто така, мора да добиете:

1. Здравствен сертификат  за КОВИД-19 што се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето.

2. Здравствен сертификат Fit-to-Fly кој се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето.

Апликантите мора да ги претстават следниве документи при Check In;

1. СЕО (Ќе биде дадена од Тајландската Амбасада)

2. Здравствен сертификат КОВИД – 19 што се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето.

3. Здравствен сертификат Fit-to-Fly кој се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето

4. Осигурување во износ од 100.000 УСД што исто така опфаќа третман на КОВИД-19 во текот на целиот престој во Тајланд. https://www.caat.or.th/th/archives/51887

 

Тајланд дозволува влез на следниве категории: дипломати и нивните семејства, носители на работни дозволи и нивните семејства, доколку се работи за сопруг/а, дете, родител на граѓанин на Тајланд, доколку е неопходен итен медицински третман во Тајланд, доколку се работи на странец студент. По пристигнување следи 14-дневен карантин на сопствен трошок.

Транзит низ територијата на Тајланд не е дозволен.

ТУРЦИЈА

За влез во државата и за транзит нема потреба од ПЦР тест и нема задолжтелен карантин.

 УКРАИНА

Според измените, од 28 септември 2020 година странците и лицата без државјанство можат да ја преминат државната граница за да влезат во Украина, доколку имаат полиса за осигурување издадена од осигурителна компанија регистрирана во Украина или странска осигурителна компанија што има претставништво во Украина или договорна врска со осигурителна компанија - партнер во Украина и ги покрива трошоците поврзани со третманот на КОВИД-19, и важи за периодот на престој во Украина.

Поседување на полиса за осигурување не се однесува на:

-          странци и лица без државјанство кои постојано живеат во Украина;

-          лица признати како бегалци или лица на кои им е потребна дополнителна заштита;

-          вработени во дипломатски мисии и конзуларни претставништва на странски држави, мисии на меѓународни организации акредитирани во Украина, како и членови на нивните семејства;

-          војници на вооружените сили на земјите-членки на НАТО и земјите-членки на програмата на НАТО „Партнерство за мир“, кои учествуваат во активности за обука на единиците на вооружените сили.

Постои општо барање за самоизолација за сите категории патници (граѓани на Украина, странци и лица без државјанство) кои пристигнуваат во Украина од земји со значително зголемување на заболени од КОВИД-19, како и за странци кои се државјани на такви земји.

Барањето за самоизолација не се однесува на следниве категории лица (освен ако нема причина да се верува дека тие биле во контакт со пациенти заболени од COVID-19):

-          деца под 12 години;

-          лица кои пристигнуваат во Украина да студираат во високообразовни институции;

-          лица кои се државјани на држави со зголемен број заболени од КОВИД-19, но не биле на територијата на овие држави во последните 14 дена или транзитираат низ територијата на Украина и имаат документи со кои се потврдува патувањето во странство во рок од два дена;

-          вработени во дипломатски мисии и конзуларни претставништва на странски држави, мисии на меѓународни организации акредитирани во Украина и членови на нивните семејства;

-          возачи и членови на екипажот на товарни возила, автобуси кои се занимаваат со редовен превоз, членови на екипажот на авиони и бродови, речни бродови, членови на екипаж на воз и локомотива;

-          инструктори на вооружените сили на земјите-членки на НАТО и земјите-членки на програмата „Партнерство за мир“ на НАТО, кои учествуваат во обука на единиците на вооружените сили;

-          лица од областа на култура, на покана на културна институција заедно со по едно лице што ја придружува секоја од нив;

-          лица кои превезуваат хематопоетски матични клетки за трансплантација;

-          лица кои имаат негативен тест за COVID-19 со негативен ПЦР тест кој е направен не повеќе од 48 часа пред да ја преминат границата.

Постапката за составување листа на земји со значително зголемување на бројот на заболени од КОВИД-19 и нејзина ревизија, постапката за самоизолација и основите за нејзино прекинување (особено ако има негативен резултат на  КОВИД-19 со направен ПЦР-тест спроведено по преминување на државната граница) останува непроменета. Лицата кои подлежат на самоизолација, по преминувањето на државната граница се должни да инсталираат и активираат соодветна мобилна апликација. Ако е невозможно да се инсталира апликацијата, лицето  се носи под државна опсервација .

Листата на држави со значителен број на заболени од КОВИД-19 со состојба на 25 септември 2020 година, се наоѓа на сајтот на министерството за здравство на Украина

 

https://moz.gov.ua/uploads/5/26292-250920.pdf. 

-          Од погоре изнесеното се заклучува дека секој што ќе влезе на територија на Украина (освен наведените кои се исклучуваат) мора да поседуваат полиса за осигурување и се ставаат на самоизолација инсталирајќи електронски мобилен сервис  „Дій вдома“ . Доколку  во меѓувреме се направи PCR-тест кој се покаже негативен,  самоизолацијата може да биде прекината.

 Исклучок се оние лица кои ќе влезат на територија на Украина со негативен ПЦР тест.

 

--- Сите информации во врска со Ковид-19 можат да се следат на

https://mfa.gov.ua/en/news/government-lifts-entry-restrictions-foreigners-travelling-or-through-ukraine

 

УНГАРИЈА

Важноста на режимот на рестриктивни мерки за прекугранично движење и влез во Унгарија поради Ковид -19, воспоставен со владиниот декрет број 407/2020 (VIII.30.) од 30 август 2020г. а дополнет со владините декрети број 408/2020 и  432/2020, е продолжена до 1 ноември 2020 година.

Со мерките, Унгарија привремено ја обновува погранична внатрешна контрола на Шенгенските граници, а претходниот систем на класификација на државите (црвена, жолта, зелена) се укинува.

 

По правило, на лицата кои не се државјани на Унгарија не им се дозволува влез заради престој во Унгарија.

 

По исклучок, лицата кои не се државјани на Унгарија, имаат право да бараат ослободување од располагањата, а надлежниот полициски орган на соодветниот граничен премин (за Меѓународниот аеродром во Будимпешта Лист Ференц надлежна е полициската станица на XIII кварт при главната полициска станица на Будимпешта) има право да дозволи влез, доколку барателот потврди дека целта на влезот е:

а) присуство на судска или службена постапка во Унгарија, и тоа го потврди со документ издаден од Суд или Служба во Унгарија,

б) бизнис или друго вршење работа чија причина ќе ја потврди со писмо покана централен владин административен орган или автономно тело на јавната администрација,

ц) медицинска грижа докажана со налог од медицинска институција или друга соодветна медицинска потврда,

д) постоење на образовен/научен однос за студент/ученик или присуство на испит, и тоа го потврди образовна институција со документ,

е) патување во персонален сообраќај во врска со извршување на транспортна работа доколку задачата за транспорт треба да се изврши од почетното место и до тамо треба некако да се стигне или доколку е извршена задачата и потоа треба да стигне дома, и тоа го потврди работодавателот со документ,

ф) учество на фамилијарен настан (свадба, крштевка, погреб),

г) нега, згрижување на роднина согласно Граѓанскиот законик, Закон број V од 2013 година,

х) учество на меѓународен спортски, културен, односно верски настан од истакната важност, или

и) причина различна од наведените од а) до х) за која може да се даде ослободување.

 

Барањето може да се поднесе:

а) исклучиво електронски, на унгарски јазик, односно на англиски јазик

б) со овластување преку овластено законско правно лице или лице кое е овластено со приватен документ со целосна доказна моќ.

Доколку во исто време и со иста причина за влез повеќе лица сакаат да влезат, со нивно овластување, едно овластено лице може да поднесе барање. Во случај на влез во исто време и причина за лица кои живеат во исто домаќинство со барателот, доволно е пополнување на едно барање.

 

Во барањето е потребно да се наведе:

- целта за влез (од горенаведените), документот за идентификација со кој е планиран влезот и бројот на истиот, како и потребно е да се приложи:

- копија од документот како потврда на целта на влезот, доколку има можност за тоа,

- овластувањето, доколку барањето се поднесува по пат на овластување.

 

Барањето може да се поднесе исклучиво

а) електронски преку портал за фирми или портал за клиенти, преку кои се испраќа формулар

б) доколку нема можност за портал на фирма или портал за клиенти, на интернет страницата на полицијата (police.hu) може да се најде интелигентниот формулар, кој треба да се пополни и испрати.

Полицискиот орган го одбива барањето доколку:

а) се појави сомнеж во врска со целта на влезот

б) влезот е ризичен поради

ба) епидемиолошки,

бб) јавно безбедносни или

бц) национално безбедносни причини.

 

Доколку се поднесе жалба против решението на полицискиот орган, истото го разгледува Главната полициска станица на Регионот (главниот град).

 

При влез на територијата на Унгарија, во интерес на потврдување на основаноста на барањето, лицето кое е ослободено од забраната за влез (лице со дозвола) е должно на полицаецот на должност, на повик да го покаже оригиналниот документ кој бил поднесен - документ за потврда на основаноста.

Доколку лицето со дозвола не го покаже оригиналниот документ за потврдување на основаноста или при влезот се појави сомнеж за кредибилетот на истиот, влегувањето ќе се одбие.

На лицето со дозвола кое сака да влезе му се врши медицинска контрола при влегувањето во Унгарија, истата треба да ја трпи при што:

а) доколку при истата се утврди сомнеж за заболување од COVID-19 нема да биде пуштено да влезе на територијата на Унгарија,

б) доколку не се појави сомнеж за заболување од COVID-19 истото ќе биде сместено во задолжителен 10 (десет) дневен карантин, чие место го одредува епидемиолошката власт или во официјален домашен карантин.

На барање на лицето кое е во карантин, епидемиолошката власт која е надлежна за издавање наредба за карантин има право да му дозволи да направи два молекуларно биолошки тестови, SARS-CoV-2 тестови, согласно со правилата за стручна медицина, со разлика од 48 (четириесет и осум) часови помеѓу испитувањата во рок од 5 (пет) денови во интерес да биде ослободено од карантин. Доколку молекуларно биолошките тестови, SARS-CoV-2 тестови покажат дека во организмот на лицето кое се наоѓа во карантин нема присуство на корона вирусот SARS-CoV-2 за време на испитувањето, епидемиолошката власт надлежна за издавање наредба за карантин има право да го ослободи лицето од карантин.

 

Овој декрет нe важи за:

а) преминувањето на границата во товарниот сообраќај,

б) преминувањето на границата согласно член 6/А§, став (2) од Законот за патување во странство број XII од 1998 година со дипломатски пасоши, како и

ц) за лицата кои при влез во Унгарија веродостојно докажат дека во претходните 6 (шест) месеци пред да сака да ја премине границата ја прележал болеста COVID-19.

 

Регулатива за лицата кои транзитираат преку Унгарија

Лицата кои немаат унгарско државјанство може да влезат на територијата на Унгарија со цел за транзит, доколку при влегувањето подлежат на медицинска контрола и при истата не се појави сомнеж за инфекција.

Понатамошни услови за влез се, лицето кое нема унгарско државјанство и пристигнува од странство:

а) да ги има условите за влез пропишани во кодексот за погранична контрола на Шенген зоната,

б) да обезбеди веродостоен доказ за целта на патувањето и државата дестинација, како и

ц) да докаже дека му е обезбеден влез во државата соседна на Унгарија на рутата кон државата дестинација каде му е планирано патувањето.

Лицата кои немаат унгарско државјанство и влегуваат на територијата на Унгарија при транзитирањето низ територијата на Унгарија може да се движат исклучиво по задолжителната рута и може да застанат надвор од одредените места за одмор единствено поради исклучителни причини кои се јавуваат при транзит, како што се здравствени или технички причини, а должни се да ја напуштат територијата на Унгарија во рок од 24 (дваесет и четири) часа.

Капетанот на Државната главна полициска станица ги одредува и објавува на официјалната веб страница на полицијата граничните премини за влез и излез при транзит, рутата на транзитот, местата на одмор и времето за кое треба да се напушти територијата на Унгарија.

 

Правила за патување помеѓу претпријатија во деловен однос

Лицето кое пристигнува од странство, од територија на државите одредени од министерот за јавна безбедност може да влезе на територијата на Унгарија доколку е директор или вработен во деловна организација која е евидентирана во една од државите одредени од министерот за јавна безбедност и која истовремено е во деловен однос согласно член 4§, точка 23 од Законот за друштвен данок и данок на дивидента број LXXXI од 1996 година со барем една од евидентирани деловни друштва во државите одредени од министерот за јавна безбедност.

Влезот без ограничување е можен доколку лицето го докаже фактот дека целта на патувањето е деловно.

 

Регулатива во однос на натпреварувачите, спортските стручни лица, односно учесниците на спортски настани

Лицата кои не се унгарски државјани можат да влезат на територијата на Унгарија, и тоа:

а) учесниците на меѓународни спортски настани кои се организирани во Унгарија, но не и гледачите,

б) лицата кои имаат именувани покани од официјални организатори на спортски настани организирани во Унгарија,

ц) поканетите лица од унгарските спортски организации или националната спортска федерација,

ца) учесници со дозвола за натпреварување,

цб) спортски стручни лица, како и

цц) посредници во спроведувањето на спортските настани,

доколку имаат потврда на унгарски или англиски јазик дека во нивниот организам немало присуство на вирусот SARS-CoV-2 кога биле извршени двата молекуларно биолошки тестови, SARS-CoV-2 тестови согласно стручните здравствени регулативи, а тестовите треба да не бидат постари од 5 (пет) дена пред планираниот влез во Унгарија, со разлика од најмалку 48 (четириесет и осум) часа.

Лицата може да влезат на територијата на Унгарија и тогаш доколку, земајќи го предвид протоколот на Европската фудбалска федерација, имаат потврда на унгарски или англиски јазик за направен молекуларно биолошки тест, SARS-CoV-2 PCR тест 3 (три) дена пред спортскиот настан кој покажува дека немало присуство на вирусот SARS-CoV-2 во организмот кога бил извршен тестот.

Владата може да донесе друг декрет за епидемиолошки регулативи во однос на истакнати спортски настани.

 

Регулатива за унгарските државјани и членови на нивни семејства кои не се унгарски државјани, како и странски државјани со постојан или дозволен престој во Унгарија 

Унгарските државјани при влез во Унгарија подлежат на медицински преглед на граничниот премин. По влезот, тие со решение од епидемиолошките власти заминуваат во задолжителен десет дневен (10 дневен) официјален домашен карантин (по исклучок, во задолжителен официјален државен карантин) кој може да биде скратен доколку лицето, на негово барање во меѓувреме направи и прикаже два последователни негативни молекуларни биолошки тестови (SARS-CoV-2 PCR тестови) во рок од 5 (пет) дена, а меѓу двата теста поминале барем 48 (четириесет и осум) часа.

 

Не се признаваат тестови направени во странство, или претходно.

 

Горенаведениот режим се однесува подеднакво и на:

-членовите на семејствата на унгарски државјани, независно од државјанството;

-сите лица со постојан престој во Унгарија и членовите на нивните семејства, што треба да го докажат со правни документи;

-сите лица кои имаат дозвола за престој на територијата на Унгарија издадена од унгарските власти со важност повеќе од 90 (деведесет) дена, која при влезот ќе ја покажат; и

-прoфесионални спортисти и други кои работат во унгарски спортски организации, кои се враќаат во Унгарија по учество на меѓународен спортски настан, што го докажуваат со официјални документи.

  

ФРАНЦИЈА

Франција не дозволува влез на државјани на Северна Македонија.  

Во Франција може да влезат/транзитираат само лица кои спаѓаат во следниве категории:

-          Француски државјанин,  неговиот брачен другар и деца;

-          Државјанин на држава членка на ЕУ или на Андора, Обединетото Кралство, Исланд, Монако, Норвешка, Швајцарија, Сан Марино, Лихтенштајн и Ватикан, коj има постојан престој во Франција или транзитира низ територијата на Франција за да пристигне во државата чиј државјанин е или на адресата на постојаниот престој во некоја од горенаведените држави, како и неговиот брачен другар и деца;

-          Државјанин на трета земја кој е во транзит до 24 часа во меѓународна зона;

-          Носител на официјален пасош;

-          Членови на дипломатски и конзуларни мисии, како и на меѓународни организации кои имаат седиште во Франција, како и нивното најтесно семејство (брачен другар и деца);

-          Медицинско лице или стажант, ангажиран во борбата против Covid-19;

-          Член на авио-екипаж кој патува до местото на поаѓање;

-          Лице кое врши меѓународен транспорт на стоки;

-          Лице кое врши автобуски или железнички превоз;

-          Член на екипаж на трговски или рибарски брод;

-          Студент, носител на виза за долг престој, на виза за кус престој за студирање или стажирање, или доаѓа од држава за која не потребна виза за престој до 90 дена, или е сколарилзиран малолетник, со  доказ за сместување во Франција;

-           Професор или истражувач поканет или вработени од француска образовна институција или истражувачка лабораторија со цел студирање или истражување;

-          Државјанин на трета земја со виза за долг престој носител на „пасош за таленти“  и со виза за долг престој за деташиран работник, како и неговиот брачен другар и деца.

-          Странски државјанин кој патува во Франција со цел лекување во државна или приватна медицинска установа.

Без оглед дали лицата се во транзит или Франција им е крајна дестинација, задолжително треба да пополнат и приложат Формулар и Изјава (во прилог).

За условите за влез, процедурите и здравствените мерки поврзани со Ковид-19 во Франција, информации на следниот линк:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

ЗА ЛИЦАТА КОИ ПРИСТИГНУВААТ ОД РСМ (ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВЛЕЗ ВО ФРАНЦИЈА) ПОТРЕБНО Е ДА ПРИЛОЖАТ ПЦР ТЕСТ, НЕ ПОСТАР ОД 72 ЧАСА.

  

ХОЛАНДИЈА

Предлогот на ЕУ кој се однесува на ограничување за сите несуштински патувања од страна на државјани од трети земји, усвоен од страна на Владата на К.Холандија, важи и понатаму.

 

Во Холандија може да патуваат:

-          Државјани или резиденти на следните држави: Норвешка, Ирска, Исланд, Швајцарија, Монако, Андора, Сан Марино или Ватикан (вклучително и  членови   на  нивните семејства)

-          Државјани на трети земји кои имаат картичка за престој или дозвола за престој во согласност со Директивата 2003/109 / EЕС (се однесува на оние кои се носители на дозвола за долг престој) како и на членовите на нивните семејства

-           Државјани на трети земји кои го добиваат своето право на престој од други ЕУ директиви или од националното законодавство на земјите членки на Шенген

-          Лица кои поседуваат виза за долг престој, вклучително и лица со дозвола за привремен престој (MVV)

-          Лица кои поседуваат валидна дозвола за престој во Холандија како и членови на нивните семејства

-          Лица кои работат во клучни области или во исклучителни услови: доктори, негуватели, медицински  сестри или истражувачи

-          Прекугранични патници (cross-border commuters)

-          Сезонски работници

-          Лица вработени во транспортниот сектор: превоз на стоки, бродски контејнери, носачи (со руда и јаглен), танкери (со гориво и хемикалии) и рибарски бродови.

-          Вработени во енергетскиот сектор: платформи за нафта и гас, ветерници, оff-shore компании кои обезбедуваат услуги во овој сектор.

-          Членови на авионски екипаж

-          Морепловци кои поседуваат книга /seaman’s book (ова не ги вклучува    морепловците вработени на комерцијални јахти)

-          Дипломати

-          Носители на службен пасош кои треба да патуваат за да ги извршат работните обврски

-          Припадници на вооружени сили кои треба да патуваат за да ги извршат работните обврски

-          Вработени во меѓународни и/или хуманитарни организации

-          Лица кои имаат уверливи  причини за посета на своите семејства. Ова е единствено возможно во навистина исклучителни услови, како:

а) Посета на терминално болен член на семејството или присуство на погреб. Се однесува на членови на семејство од 1 степен и 2 степен (согласно холандскиот закон)

б) Присуство на породување на законскиот партнер (се однесува само на татко на детето). Доколку нема легално склучен брак, потребна е потврда за татковство на нероденото дете. Исто така, треба да се потврди дека партнерот е над 34-та недела од бременоста

- Лица кои патуваат преку Холандија во земја која не е членка на ЕУ. Притоа мора да се има доказ за врзан лет до земја која е надвор од Шенген. Врзаниот лет мора да се реализира во рок од 48 часа од пристугнувањето во Амстердам. Не смее да се напушта меѓународната транзит зона на аеродромот во тој период.

- Лица на кои им е дадена меѓународна заштита

- Лица кои се примени во Холандија од хуманитарни причини

- Студенти кои имаат писмо со известување од Службата за имиграција и натурализација  (IND) за “study”.

- Високо квалификувани мигранти кои имаат писмо со известување од Службата за имиграција и натурализација (IND) за knowledge migrant.

 

Подетални информации за тоа што се подразбира под членови на семејство, се достапни на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands.

 

Други исклучоци од забраната за влез во Холандија се:

-          Активности кои се во интерес на холандската економија и општество;

д 21.09.2020, секој кој патува од земја за која се применува забраната за влез во Холандија, доколку целта на патувањето има видлива вредност за холандската економија и општество, може да патува во Холандија под околности детално објаснети на следниот линк:  https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands-exemptions-to-the-entry-ban)

-          Елитни спортисти и нивниот помошен персонал;

(Од 14.09.2020, елитни спортисти и нивниот помошен персонал кои доаѓаат од земја за која се применува забрана за влез можат да патуваат во Холандија под околности детално објаснети на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands-exemptions-to-the-entry-ban)

-          Во наредниот период се очекуваат олеснувања на ограничувањата за влез во Холандија на професионалци од  културните и креативни сектори, новинари и истражувачи (под околности кои ќе бидат детално објаснети на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands-exemptions-to-the-entry-ban)

 

При влез во Холандија, потребен е 10 дневен карантин.

Исклучоците од карантин се достапни на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/when-you-dont-have-to-self-quarantine.

 

За влез во Холандија не е потребен PCR тест, но потребно е да се пополни изјава за здравствената состојба која е достапна на следниот линк: https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/coronavirus-health-declaration-for-travellers-to-the-netherlands.

 

ХРВАТСКА

Актуелни мерки за привремена забрана на преминување на граничните премини на Република Хрватска кој се однесуваат на граѓани од Р.Северна Македонија

 Одлука (NN 74/20)  на институтот за јавно здравје на Р.Хрватска и преземени од Кризниот штаб за цивилна заштита ( Stožer Civilne Zaštite) усвоени на 13 јули о.г остануваат во сила и тоа:

§  Иземени категории на граѓани од пропишаните мерки за привремена забрана  на преминување на граничните премини на Р.Хрватска:

 

  1. Граѓаните на ЕУ (без оглед на местото на живеење), Шенген-зоната и земјите поврзани со Шенген, како и членовите на нивните семејства и државјани на трети земји (Р.Северна Македонија) кои се долгорочни жители и лица со право да останат во  Земји на ЕУ.

 2. Здравствени работници, здравствени истражувачи и соработници, медицински сестри и лица кои бараат итен медицински третман (обврзани да поседуваат ПцР тест).

 2а) прекугранични работници;

 2б) Товарни превозници и друг персонал за транспорт;

 2в) Дипломати, полициски службеници за извршување на своите должности, служби за цивилна одбрана и тимови, персонал на меѓународни организации и меѓународни воени лица за извршување на своите функции;

 2д) транзитни патници (Потребно е да поседуваат соодветна документација (ПцР тест) за земјата која за нив претставува крајна дестинација.

 2е) патници кои патуваат поради туризам или други деловни причини или имаат друг економски интерес и патници кои патуваат поради школување (се обврзуваат да поседуваат ПОКАНА од економскиот субјект каде што ќе престојуваат (состанок или конференција) и ПцР тест, туристите да поседуваат хотелска резервација и ПцР тест додека студентите на поседуваат покана (потврда) од образовната институција и ПцР тест.

 2ф) Патници кои патуваат од итни лични причини (на пр., поседуваат имот во Република Хрватска) или имаат други неодложиви лични причини (смртни случаи на блиски роднини) се обврзани да поседуваат ПцР тест, со предходна најава од амбасадата (дипл.нота).

 

§  Други важни дополнителни мерки при влез на територија на Р.Хрватска кој треба да се почитуваат:

-          Транзитот низ територија на Р.Хрватска (влез-излез) треба да се изврши во времетраење од  12 часа.

-          Патниците при влез во РХ, треба да поседуваат ПцР тестот издаден последните 48 часа (од моментот на земање на брисот се до пристигнување на граничен премин)

-          Самоизолацијата доколку е неопходна во исклучителни ситуации (недостаток на ПцР тест) а се има потврда или покана за влез во РХ, издадено од одреден субјект (стопански/образован)  трае 10 дена во јасна утврдена адреса на претходно пријавена локација.

-          Сите патници кој престојуваат или патуваат низ територија на Р.Хрватска се обврзани да ги почитуваат мерките на: Социјална дистанца, носење заштитни маски, користење  на дезинфекциони средства. 

 

Дополнителни информации по електронски пат патниците можат да ги добијат на:

Линкови: https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/o-putovanju/preporuke-i-upute-za-prelazak-drzavne-granice/733

Маилови:

 [email protected]

[email protected]

онлајн апликација: https://entercroatia.mup.hr/

 

ЦРНА ГОРА

Во согласност со моменталната епидемиолошка состојба во  регионот, Националното координативно тело за заразни болести (НКТ) на Црна Гора по предлог на Институтот за јавно здравје на Црна Гора (ИЈЗЦГ) одлучи да  ги ублажи условите за влез во Црна Гора на резидентите од државите во регионот.

Од земјите во регионот со негативен PCR тест, негативен IgM тест или позитивен IgG тест.

Во Црна Гора како и до сега, можно е да се влезе без дополнителни услови за резидентите на земјите од „зелената листа“, додека резидентите на земјите од „жолтата листа“ (во кои спаѓа и Република Северна Македонија) можат да влезат во Црна Гора со:

-          негативен резултат на PCR тест за новиот коронавирус (SARS-CoV-2), кој го издава регистрирана лабораторија направен најмногу 72 часа пред влез на територијата на Црна Гора;

-          негативен резултат на серолошки тест на антитела од класа IgM, кој го издава регистрирана лабораторија направен најмногу  72 часа пред влез на територијата на Црна Гора или

-          позитивен резултат на серолошки тест на антитела од класа IgG, издаден од регистрирана лабораторија,  кој не е постар од 30 дена;

Условот е ако лицето доаѓа од некоја од земјите од „жолтата листа“ или доаѓа од некоја од земјите од „зелената листа“, а во периодот од 15 дена пред влегувањето во Црна Гора престојувал во една од земјите од „жолтата листа“, т.е. лицето да не престојувало во некоја од земјите од „црвената листа“(земјите од каде не е дозволен влез во Црна Гора) во периодот од 15 дена пред влегувањето во Црна Гора.

Држави кои се наоѓаат на  „жолтата листа“: Албанија, Австралија, Босна и Херцеговина, Израел, Косово, Либан, Сејшели, Сингапур, САД, Северна Македонија и Србија.

Овозможено е резидентите на соседните земји од „жолтата листа“ да транзитираат низ Црна Гора меѓу земјите кои се наоѓаат на „жолтата листа “ без обврска да поседуваат  тестови.

Транзитот е овозможен со контрола на времето на влез во Црна Гора, минување на контролните пунктови и излегување од Црна Гора, без задржување во Црна Гора.

Во прилог е страната на Владата на ЦГ  на која се наоѓаат комплетно ажурираните најнови мерки и препораки на Владата на Црна Гора.

https://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

 

 ЧЕШКА

Во врска со COVID-19 пандемијата, од 21 септември во Чешка важат нови, ревидирани Заштитни мерки.

Согласно овие мерки, на сите граѓани што доаѓаат од третти земји што не се на списокот на земји со низок ризик,еверна Македонија во моментот не е на списокот на земји со низок ризик) и на сите граѓани што привремено или трајно престојуваат во овие земји, им се забранува влез на територијата на Чешка.

Мерките не се однесуваат на:

-членовите на дипломатските мисии, конзуларните претставништва и меѓународните организации, како и на лицата што ги придружуваат и се регистрирани од страна на МНР,

-државјаните од третти земји со одобрен престој во Чешка,

-државјаните од третти земји со долготраен или постојан престој во земја членка на ЕУ, кои транзитираат низ територијата на Чешка (времето на транзит не смее да надмине 12 часа),

-меѓународните транспортни работници (возачи на камиони, автобуси, авионски и бродски посади и др.), доколку поседуваат валиден пасош и имаат право да влезат на територијата на Чешка врз основа на слободен визен режим, дозвола за престој во некоја ЕУ членка, чешка виза или виза издадена од друга ЕУ членка, плус еден од следните документи: потврда за меѓународни транспортни работници (образец достапен на веб страната на МВР), доказ за професионалната компетентност на возачот, договор за договорен превоз или договор за вработување.  

 

Информации за останатите исклучоци од горенаведените мерки се достапни на веб страната на Министерството за внатрешни работи на Чешка (www.mvcr.cz).

Државјаните од третти земји, на кои им е одобрен престој во Чешка, за да можат да влезат во земјата треба да ги исполнуваат следните услови - да поседуваат валиден пасош, плус еден од следните документи за престој: привремен престој, долгорочен престој, постојан престој, чешка долготрајна виза, чешка краткотрајна виза издадена после 11.05.2020.

Следните мерки се однесуваат на членовите на дипломатските мисии, конзуларните претставништва и меѓународните организации и на лицата што ги придружуваат и се регистрирани од страна на МНР, како и на државјаните од третти земји со одобрен престој во Чешка:

1. Лицата што пристигнуваат во Чешка после поминати 12 часа во последните 14 дена во било која земја што не е на списокот на земји со низок ризик, должни се да сe придржуваат кон следното:

а) Пред да влезат на територијата на Чешка, веднаш се пријавуваат кај надлежната јавна здравствена установа преку пополнување на Eлектронски формулар за следење на патници (www.prijezdovyformular.cz), кој треба да се презентира при контрола на граница или кога тоа ќе биде побарано од нив за време на престојот во земјата;

б) Да направат RT-PCR тест на територијата на Чешка на свој трошок и без одлагање (не подоцна од 5 дена по влезот во земјата), освен ако име биде кажано да следат друга постапка (карантин); Граѓаните на ЕУ и граѓаните од третти земји со долгорочен престој во било која земја на ЕУ, може да влезат во Чешка со доказ за негативен RT-PCR тест направен во било која членка на ЕУ, доколку резултатот од тестот не е постар од 72 часа;

в) Да носат опрема за лична заштита (маски за лице) 10 дена, освен доколку не добиле поинаква инструкција од надлежната здравствена установа;

2. Сите лица, задолжително треба да го известат својот матичен лекар, телефонски (или преку друг уред за далечинска комуникација), доколку имаат симптоми на респираторна инфекција;

3. На сите лица, што поминале 12 часа во последните 14 дена во било која земја што не е на списокот на земји со низок ризик, им е забрането слободно движење на целата територија на земјата 10 дена или до укинувањето на карантинските мерки; ваквата забрана не се однесува на децата до 5 годишна возраст.

Целата содржина на актуелните Заштитни мерки е достапна на веб страната на Министерството за здравство (www.mzcr.cz) и на веб страната на МВР (www.mvcr.cz).

***

На 30 септември 2020, владата на Чешка усвои Одлука за воведување на вонредна состојба во земјата која ќе започне да се применува од 5 октомври 2020 и ќе трае најдолго 30 дена.

Врз основа на Одлуката за вонредна состојба, Владата воведе и кризни мерки што ќе се применуваат до 18 октомври, со кои се ограничува слободното движење (забрана за собирање на повеќе од 10 лица во затворен и над 20 на отворен простор, забрана за одржување на концерти, театарски и други уметнички претстави, како и на свадбени свечености и сл.). 

 

ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА

Република Северна Македонија се наоѓа на листа на засегнати земји, со зголемен ризик од инфекција со коронавирусот SARS-COV2, за влез на нејзините државјани на територија на  Швајцарската Конфедерација.

Лице со македонско државјанство може да влезе во Швајцарската Конфедерација само доколку поседува валидна виза за влез, регулиран престој или државјанство на друга земја членка на ЕU/EFTA.

Согласно Уредбата за мерки за борба против коронавирусот (COVID-19) во меѓународниот превоз на патници, во сила од 2 јули 2020 година (Статус од 28 септември 2020 година) и Врз основа на член 41 став 3 од Законот за епидемии од 28 септември 2012 година на Швајцарската Конфедерација, останатите државјани на Република Северна Македонија (со валидна виза за влез, регулиран престој или државјанство да друга земја членка на ЕU/EFTA), за влез во Швајцарската Конфедерација се однесуваат следните правила/протоколи:

Лицата кои влегуваат во Швајцарската Конфедерација а кои во претходните 10 дена престојувале во  земја или област со зголемен ризик од инфекција со коронавирусот SARS-COV2, веднаш се бара при влез да одат директно во нивниот дом или во друго соодветно сместување. Тие мора да останат таму постојано 10 дена по нивното влегување (карантин).

Ако некое лице влезе во Швајцарската Конфедерација преку земја или област што нема зголемен ризик од инфекција, со одлука на надлежниот кантонален орган може да му го одземе времето поминато во таа земја или област од периодот што мора да го помине во карантин, согласно со став 1.

Критериуми кои ја ставаат земјата/областа во груга на зголемен ризик од инфекција со коронавирусот SARS-COV2:

1.         Бројот на нови инфекции во засегнатата земја или област во изминатите 14 дена е повеќе од 60 на 100 000 лица.

2.        Достапните информации од засегнатата земја или област не дозволуваат да се направи веродостојна проценка на состојбата со ризикот и постојат индикации дека постои зголемен ризик за пренесување во односната земја или област.

3.       Во изминатите четири недели има повторување/појава на случаи на заразени лица кои престојувале во засегнатата земја или област при влез во Швајцарија.

4.      Пограничните области со Швајцарија со кои се одвиваат блиски економски, социјални и културни размени, може да бидат ослободени од вклучување во списокот од во став 2 дури и ако ги исполнуваат условите утврдени во став 1

 

Следниве категории на лица, ослободени од условот за карантин:

1.        лица кои професионално превезуваат други лица или стоки по пат, железница, брод или авион;

2.        лица чија работа е неопходна за одржување на:

 

-                  ефикасноста на здравствената услуга,

-                  јавна безбедност и ред,

       -              ефикасноста на институциите

3.       Акредитирани Дипломатско - конзуларни преставници

 

4.      Лица кои во текот на своите професионални активности за железнички, автобуски, бродски или авиокомпании превезуваат патници преку границите и притоа транзитирале преку земја или област со зголемен ризик од инфекција

5.        лица кои од професионални или медицински причини влегуваат во Швајцарија секој ден или до 5 дена и чија посета не може да се одложи;

6.         лица кои како транзитни патници престојувале помалку од 24 часа во земја или област со зголемен ризик од инфекција;

7.        лица кои влегуваат во Швајцарија заради транзит на земјата и кои имаат намера и можат да патуваат директно во друга земја;

8.       лица кои повторно влегуваат во Швајцарија по учество во настан во земја или област со зголемен ризик од инфекција, под услов да докажат дека нивното учество и престој се одвивало во согласност со специфичен план за мерки на претпазливост; учеството на настан вклучува особено учество, нормално во професионален капацитет, на спортски натпревар или културен настан или на професионална конференција;

9.       лица кои повторно влегуваат во Швајцарија по престој до 5 дена во земја или област со зголемен ризик од инфекција што е потребна од професионални или медицински причини и која не може да се одложи, под услов да докажат дека планот за мерки на претпазливост  е изготвен и спроведен во рамки на нивниот престој во засегнатата земја или област.

10.    Доколку работодавачот потврди дека влегувањето во Швајцарија е од суштинско значење во смисла на став 1 став 6.

11.     Надлежен  кантонален орган може во одредени оправдани случаи да дозволи понатамошни исклучоци од условот за карантин или да олабави одредени услови.

12.    За лица кои покажуваат симптоми на КОВИД-19, не се применуваат исклучоците.

 

 

    Секое лице од кое се бара да оди во карантин во согласност со оваа уредба мора да го извести надлежниот кантонален орган во рок од два дена по неговото пристигнување во Швајцарија и да ги следи упатствата што ги дал овој орган.

    Горенаведените информации, како и ажурирањето на листата на земји/области со зголемен ризик од инфекција со коронавирусот SARS-COV2, со забрана за влез во Швајцарската Конфедерација, можат да се најдат на следниот линк:          

 https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20201948/index.html

 

 ШВЕДСКА

 Во согласност со препораката на ЕУ за преземање мерки за спречување на ширењето на Ковид 19 шведската влада на 13 август донесе одлука за продолжување на забраната за влез на државјани на други земји во Шведска. Согласно последната одлука забраната за влез во Шведска важи до 31-ви октомври 2020 година.

Одлуката за забрана на влез не се однесува на државјаните на државите членки на ЕУ/ЕЕА, Велика Британија, Швајцарија.

 

Држави исклучени од забраната врз основа на низок ризик во однос на заразата:

 

Австралија,Грузија,Јапонија,Канада,Нов Зеланд,Руанда,Јужна Кореа,Тајланд

Тунис,Уругвај.

Исклучоците за овие држави ќе се засноваат на престој, а не врз основа на државјанство.

 
Исклучоци од забраната за влез:
 
Освен шведските државјани, следниве лица или групи се изземени од забраната за влез и дозволено им е да влезат во Шведска:
 
-Државјани на државите на ЕЕА, Велика Британија, Швајцарија, Андора, Монако, Сан Марино или Ватикан
 
-имаат право да престојуваат во Шведска или друга земја на ЕУ.
 
-Лица кои поседуваат дозвола за престој или право на престој во Шведска или друга држава на ЕЕА, носители на национална (класа Д) виза за Шведска или национална (класа Д) виза со важност повеќе од три месеци во друга земја на ЕЕА, Андора, Монако , Сан Марино, Швајцарија или Ватикан.
 
-Поединци со документирана семејна врска, како што се брачен другар, партнер од заедничко право, партнер или дете, со шведски државјанин, граѓанин на ЕЕА или странец, кој поседува дозвола за престој или национална (класа Д) виза во Шведска или земја на ЕЕА. Повеќе информации за тоа кои семејни врски се вклучени со изземањето, може да се најдат во Најчесто поставуваните прашања. Виза, сепак, е потребна ако странецот доаѓа од земја каде што визата е задолжителна за влез во Шведска под нормални околности.
 
-Странци кои престојуваат во една од изземените земји.

 

Исклучок ќе биде направен и за следниве категoрии:

 

-Странци кои доаѓаат во Шведска да студираат.

-Високо квалификувани професионалци, ако работата не може да се одложи или да се заврши од далечина.

 

Шведската полиција не може да гарантира дека ќе биде можно да се влезе во Шведска на одреден иден датум, бидејќи ситуацијата се менува и регулативите ќе бидат прилагодени според моменталната состојба. Ажурирањата ќе се објавуваат постојано на веб-страницата на шведската влада на англиски јазик и нивните Прашања и одговори - забрана за привремен влез во Европската унија преку Шведска.

 Повеќе/подетални информации на следните веб страници:

 https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/

https://www.government.se/press-releases/2020/08/extension-of-temporary-entry-ban-to-sweden-until-31-october-2020/

ШПАНИЈА 

Според одлука на Владата на Шпанија, освен граѓаните на земји членки на ЕУ и 15-те земји од листата објавена од страна на Советот на ЕУ, во Шпанија не е дозволен влез за граѓаните на сите останати трети земји, вклучувајќи ги и граѓаните на Република Северна Македонија,.

Од оваа одлука се изземени:

- Резиденти на ЕУ, на земји асоцирани кон Шенген, и на Андора, Монако, Ватикан и Сан Марино

- Носители на долгорочна виза издадена од земја-членка на ЕУ или земји асоцирани кон Шенген.

- Прекугранични работници.

- Здравствени работници, вклучително здравствени истражувачи и стручни лица за нега на стари лица кои одат или се враќаат од вршење на својата работна активност.

- Транспортен персонал, морнари и воздушен персонал неопходен за извршување на воздушни активности

- Дипломатски, конзуларни, меѓународни и воени лица и членови на хуманитарни организации, во извршувањето на нивните функции.

- Студенти кои учат во земјите-членки или асоцирани кон Шенген, кои имаат соодветна дозвола или виза.

- Високо квалификувани работници чија работа е неопходна и не може да се одложи или да се изврши од далечина, вклучително и учесници во спортски настани на високо ниво што се случуваат во Шпанија. Овие околности мора да бидат оправдани и документирани.

- Лица кои патуваат од семејни причини, со доказ за итност.

- Лица кои ќе докажат постоење виша сила или неопходна потреба, или чиј влез е дозволен од хуманитарни причини.

- Сезонски работници во земјоделскиот сектор.

 

Сите патници што влегуваат во Шпанија, без разлика на државјанството, староста или други консидерации, мораат да пополнат FCS формулар.

Секој формулар е личен и не е пренослив. Формуларот мора да биде пополнет од секој патник одделно, а во случај на малолетни патници, формуларот може да биде пополнет од нивниот родител/старател, кој е одговорен за дадените податоци.

Пред патување кон Шпанија, формуларот се пополнува и потпишува на веб-страната spth.gob.es или мобилната апликација SPAIN TRAVEL HEALTH (SpTH), по што се добива тнр. Health QR Code, кој треба да биде презентиран (испечатен или на мобилен телефон) при влезот во Шпанија, за да биде дозволено продолжување на патувањето.

Во моментов е дозволен авионски транзит за наши граѓани (со максимално дозволено задржување на аеродромот од 24 часа), со генерална обврска следната дестинација да биде надвор од ЕУ/Шенген. Непочитување на ова правило, значи враќање на лицето во земјата од која пристигнало и добивање на печат за забрана за влез во Шпанија за одреден период.

Практични информации за туристи во Шпанија се достапни на следниот линк: 

https://www.spain.info/en/reportajes/informacion-practica-turistas-covid-19-viajar-espana.html

 

ЈУЖНА АМЕРИКА

 

АРГЕНТИНА

 Аргентина го ограничи влезот на повеќето странски патници, барем до 11 октомври, освен за нејзини државјани и жители, и летови за враќање од странство, за медицински и хуманитарни цели.

 Аргентина ги суспендираше меѓународните патнички летови од пандемиските „погодени области“ (Европа, САД, Јужна Кореја, Јапонија, Кина и Иран) до следно известување.

 Патниците со право да влезат во Аргентина подлежат на 14-дневен карантин по пристигнувањето.

 Авиокомпаниите што вршат летови за враќање во странство мора да ги испратат сите информации за патниците до ANAC, 12 часа пред поаѓањето. Оваа информација мора да содржи список на патници, со броеви на патни исправи, телефонски броеви и адреси каде што секое лице изјавува дека ќе го почитува задолжителниот карантин по пристигнувањето.

 Во моментов има 148.815 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Аргентина и 22.710 смртни случаи, заклучно со 9 октомври 2020 година.

 

https://eeeuu.cancilleria.gob.ar/en/covid-19-travelling-argentina

https://ar.usembassy.gov/covid-19/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/argentina/entry-requirements

  

БОЛИВИЈА

Патниците мора да презентираат негативен ПЦР тест за ковид-19 издаден во рок од 7 дена пред пристигнувањето, заверен од боливиски конзулат. Патниците без медицински прегледи со негативен резултат на тест ПЦР ковид-19 подлежат на карантин.

На боливиските граѓани и жители кои се враќаат, странски државјани, дипломати, членови на специјални мисии и меѓународни организации, технички специјалисти и возачи на меѓународна стока и товар ќе им биде дозволено да се вратат во земјата без наметнат карантин по нивното пристигнување, под услов да достават валиден сертификат за PCR-тестот специјално за ковид-19 со негативен резултат пред летот.

Патниците без медицински прегледи со негативен резултат на тестот за ковид-19 подлежат на карантин.

Во моментов има 29.929 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Боливија и 8.228 смртни случаи, до 9 октомври 2020 година.

https://bo.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/bolivia/entry-requirements

 

 БРАЗИЛ

Бразил ги отвори своите граници.

Бразил ги укина регулативите за влез во врска со коронавирусите и ги отвори своите граници, освен на аеродромите во државите Мато Гросо до Сул, Параиба, Рондонија, Рио Гранде до Сул и Токантинс. Патниците на овие аеродроми подлежат на редовните барања за влез. Странските државјани кои престојуваат до 90 дена мора да имаат доказ за здравствено осигурување за времетраењето на нивниот престој. Студентите кои посетуваат бразилски институции и жителите на Бразил се ослободени од ова барање.

Во моментов има 391.395 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Бразил и 148.957 смртни случаи, до 9 октомври 2020 година.

 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-204-de-29-de-abril-de-2020-254499736

https://br.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/brazil/entry-requirements

 

ЧИЛЕ

Чиле го ограничи влезот на сите странски државјани. Чилеанските државјани и жителитете кои се враќаат во земјата подлежат на 14-дневна самоизолација.

Чиле го ограничи влезот на сите патници, освен на граѓаните, жителите, дипломатите, хуманитарните работници, патниците со службена легитимација издадена од Министерството за надворешни работи на Чиле, или патниците со официјален документ или придружба за безбеден премин.

Чилеанските државјани и жителите кои се враќаат во земјата подлежат на 14-дневна самоизолација.

На патниците ќе им биде врачен здравствен формулар што треба да го пополнат за време на летот, за да им го предадат на властите по пристигнувањето.

Патниците во карантин кои прават PCR-тест и добиваат негативен резултат во рок од 72 часа, не треба да останат во карантин.

Патниците што пристигнуваат мора да достават потврда преку Интернет и да ја достават пред поаѓање на https://www.c19.cl/formularios.html". Тие ќе бидат во карантин 14 дена по пристигнувањето.

Во моментов има 14.140 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Чиле и 13.167 смртни случаи заклучно до 9 октомври 2020 година.

 

https://chilevacontigo.gob.cl/covid-19-coronavirus-outbreak-recommendations/chilevacontigo/2020-03-19/171915.html#

https://cl.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/chile/entry-requirements

  

КОЛУМБИЈА

Колумбија ги обнови меѓународните комерцијални летови. Од патниците се бара да презентираат негативен резултат на PCR-тест издаден во рок од 96 часа пред поаѓањето.

Колумбија ги обнови меѓународните комерцијални летови на 19 септември.

Патниците мора да презентираат лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тестот за ковид-19 издадено во рок од 96 часа пред поаѓањето. Од патниците со негативен резултат на ПЦР тестот нема да се бара карантин по пристигнувањето во Колумбија.

Патниците мора да го пополнат формуларот Check-Mig и мора да се усогласат со дополнителните здравствени проверки преку мобилната апликација CoronAPP.

Во моментов има 85.026 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Колумбија и 27.180 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-19-marzo.html

https://co.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/colombia/entry-requirements

 

ЕКВАДОР

Летовите кон Еквадор сега се обновени.

Патниците мора да презентираат пополнет здравствен образец и пополнет образец за имиграција, како и негативен ПЦР тест за ковид-19 издаден во рок од 10 дена до пристигнувањето. Патниците без поволен резултат од тестот ќе бидат тестирани по пристигнувањето.

Патниците што пристигнуваат со важечки сертификат на тестот повеќе не треба да одат во карантин, освен ако не покажуваат симптоми на коронавирус. Оние без сертификат ќе бидат тестирани и испратени во карантин додека ги чекаат резултати и сè додека не добијат негативен резултат од тестирањето. Повеќе информации се достапни на  https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-15-de-agosto-2020/ .

Постојат специјални „патни коридори“ за туристите кои ги посетуваат Галапагос. Странците кои сакаат да влезат на островите мора да презентираат негативен ПЦР тест за ковид-19, направен 96 часа пред датумот на поаѓање кон Еквадор. По пристигнувањето во Еквадор, од туристите може да се побара да направат уште еден ПЦР тест на нивен трошок. Туристите исто така мора да презентираат билтет за повратен лет и документ за безбеден премин („салвокондукто“) издаден од Министерството за туризам за да бидат ослободени од 14-дневна самоизолација на островите.

Туроператорите или хотелите се одговорни за издавање на овој документ за безбедно преминување во име на туристите, имајќи предвид дека од посетителите се бара да имаат претходни договори за патување и за сместување. Контролната карта за транзит на Галапагос ќе треба да се пополни преку Интернет најмалку 24 часа пред летот. По пристигнувањето во Еквадор, ќе треба да пополните Декларација за здравствениот статус, вклучително и локална адреса.

Во моментов има 12.393 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Еквадор и 12.141 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/Resoluciones-COE-Nacional-28-de-abril-2020.pdf

https://ec.usembassy.gov/covid-19-information-ecu/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ecuador/entry-requirements

 

ФОЛКЛАНДСКИ ОСТРОВИ (Малвини)

Фокландските Острови го ограничија влезот на сите патници, освен жителите што се враќаат, носителите на работните дозволи и оние со статус на Фолкландските Острови (Малвини). Може да влезат и патници кои имаат официјален бизнис со владата на Фокландските Острови со доказ за овластување. Сите патници кои пристигнуваат на Фокландските острови подлежат на карантин од 14 дена.

Нема активни случаи на ковид-19 дијагностицирани на Фолкландските Острови и 0 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/falkland-islands/entry-requirements

 

ФРАНЦУСКА ГВАЈАНА

Француска Гвајана го ограничи влезот на сите странски државјани.

Француска Гвајана го ограничува влезот на повеќето патници до наредно известување.

Ќе им биде дозволен влез само на патници кои можат да докажат дека влезот е од итни семејни / работни причини, а од нив ќе се очекува да пополнат сертификат за патување и да обезбедат доказ.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Сите патници постари од 11 години мора да покажат негативен резултат од ПЦР тестот за ковид-19 издаден во рок од 72 часа пред поаѓањето за Француска Гвајана.

Патниците исто така мора да обезбедат само-заверен документ со кој се потврдува дека немаат симптоми на ковид и дека според нивно знаење не биле во контакт со некое лице кое е потврдено позитивно во последните 14 дена. Авиокомпаниите ќе одбијат да примат во авион патник кој нема достави и доказ за негативен резултат и самозаверен документ.

Во моментов има 260 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Француска Гвајана и 69 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/french-guiana/entry-requirements

 

 ГВАЈАНА

Гвајана го ограничи влезот на повеќето странски патници, освен за државјани, жители, репатријација, за медицински и хуманитарни летови.

Овластени професионални летови и технички постојки за полнење гориво исто така може да влезат во земјата.

Секој поединец што влегува во Гвајана мора да добие претходно одобрување со пополнување на образецот за враќање во странство и да обезбеди негативен ПЦР тест за ковид-19 издаден во рок од 7 дена од закажаниот лет. Овие два документи мора да бидат испратени до Министерството за надворешни работи и одобрението мора да се добие одобрение пред патувањето во Гвајана.

 https://www.gcaa-gy.org/

 Во моментов има 1.066 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Гвајана и 98 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 https://gy.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/guyana/entry-requirements

  

ПАРАГВАЈ

Парагвај ги ограничи сите летови кон земјата.

Парагвај ги ограничи сите комерцијални летови до земјата до наредно известување, со ограничени исклучоци за летовите за враќање во земјата одобрени од владата. Не-жителите на Парагвај не смеат да транзитираат преку аеродромот во Асунсион.

Од сите патници кои пристигнуваат во Парагвај се бара да останат во изолација во владин објект 14 дена и ќе бидат подложени на тестирање на ковид-19, без оглед на тоа дали покажуваат симптомите. Владата на Парагвај ја продолжи важноста на визите за посетители или привремени жители во Парагвај чии визи или други одобренија за патување истекле на 13 март 2020 година или подоцна.

Во моментов има 16.328 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Парагвај и 1.012 смртни случаи до 9 октомври 2020 година

 

https://py.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/paraguay/entry-requirements

 

 ПЕРУ

Меѓународниот аеродром „Хорхе Чавез“ сега прифаќа летови кои пристигнуваат од одредена дестинација. Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативен резултат на ПЦР тестот за коронавирус издадено во рок од 72 часа пред поаѓањето и мора да пополнат „Декларација Јура де Салуд“.

 https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/

Перу го ограничи влезот за повеќето странски патници, освен државјаните и жителите на Перу, и за повратниците и хуманитарните летови.

Од 5 октомври, меѓународниот аеродром „Хорхе Чавез“ сега прифаќа летови кои пристигнуваат од Асунсион, Богота, Кали, Гвајакил, Ла Паз, Меделин, Монтевидео, Панама, Кито, Санта Круз и Сантијаго.

Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативен резултат на ПЦР тест за ковид-19 издадено во рок од 72 часа пред поаѓањето.

Патниците мораат да ја пополнат „Декларацијата Јурада де Салуд“ 72 часа пред поаѓањето и да го презентираат пополнетиот формулар по пристигнувањето.

Во моментов има 74.437 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Перу и 33.009 смртни случаи, заклучно со 9 октомври 2020 година.

 https://pe.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/peru/entry-requirements

 

СУРИНАМ

Аеродромите во Суринам се затворени.

Аеродромите во Суринам се затворени, освен за летовите за медицински цели и за репатријација.

Во моментов има 104 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Суринам и 106 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 

https://sr.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/suriname/entry-requirements

 

УРУГВАЈ

Уругвај сега им дозволува влез на патниците само поради причини за семејно обединување.

Уругвајските граници во моментов се затворени, со неколку исклучоци за семејно обединување помеѓу родители и малолетни самохрани деца или возрасни деца со попреченост, или меѓу сопружници или вонбрачни сопружници.

Возачи за меѓународни транспортни компании, авионски пилоти и морнари, исто така, можат да влезат во земјата. За повеќе детали, проверете ја веб-страницата на Министерството за туризам (на шпански јазик).

Државјаните и жителите на Аргентина, Боливија, Бразил, Чиле, Колумбија, Еквадор, Парагвај, Перу, Уругвај и Венецуела можат да транзитираат преку аеродромите во Монтевидео (МВД) или Пунта дел Есте (ПДП).

Сите патници и екипажи на авиокомпании што влегуваат во Уругвај ќе треба да покажат потврда за негативен ПЦР тест за коронавирус, извршен во рок од 72 часа од патувањето, како и да пополнат здравствена потврда.

Патниците што ќе престојуваат подолго од 7 дена мора да останат во 7-дневна изолација. Тие ќе бидат повторно тестирани на 7-миот ден и може да излезат од карантин со негативен резултат. Патниците, исто така, мора да ја преземат апликациајта „Коронавирус Упс“ за контактирање, а сите нерезидентни странци што влегуваат во Уругвај мора да имаат доказ за здравствено осигурување што опфаќа сомнителен или вистински коронавирус.

Во моментов има 273 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Уругвај и 49 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 

https://uy.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/uruguay/entry-requirements

 

ВЕНЕЦУЕЛА

Венецуела ги прекина сите меѓународни патувања барем до 12 октомври, освен летовите за хуманитарни и медицински цели, и за репатријација.

Во моментов има 8,145 активни случаи на ковид-19 дијагностицирани во Венецуела и 678 смртни случаи до 9 октомври 2020 година.

 https://ve.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/venezuela/entry-requirements

 

 


 

Известување од Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за осигурените лица на Фондот кои се наоѓаат затекнати во странска држава и кои имаат или ќе имаат потреба од здравствени услуги

 

Република Северна Македонија има склучено (преземено) Договори за социјално осигурување со повеќе држави во Европа и надвор од Европа, а ФЗОРСМ е надлежен за спроведување на одредбите од здравственото осигурување.

 

Повеќе информации тука


 

Официјални профили на Социјални мрежи

 


 

Соопштенија и вести

 

19.05.2020 - Видео конференција на министрите за надворешни работи од Западен Балкан и од земјите членки на ЕУ од ЈИЕ, како и високи претставници на ЕУ институции, со цел координација во справувањето со последиците од пандемијата на Ковид – 19

05.05.2020 - Успешно репатрирани студентите од Република Турција со хуманитарен конвој

29.04.2020 - Министерот Димитров на Денот на МНР донираше заштитна опрема во Црвениот Крст на Северна Македонија

29.04.2020 - Наградата "Дипломат на годината“ што традиционално се доделува на Денот на МНР 29 април, оваа година ја добиваат дипломати - членови на Кризниот штаб при Министерството формиран за борба со пандемијата

24.04.2020 - МНР Димитров: „Во овие неизвесни времиња за целиот свет, конкретната и особено видлива помош од ЕУ како несомнено најголем наш донатор во кризава, дава чувство на сплотеност, солидарност и сигурност дека заедно ќе излеземе од ова премрежје“

24.04.2020 - Изјава на МНР Димитров за донацијата од ЕУ

23.04.2020 - Пренамена на средствата предвидени за проектите од дијаспората

15.04.2020 - Министрите Филипче и Димитров на видео конференција со ЕУ амбасадорите во земјата

15.04.2020 - Прифатена иницијативата на МНР Димитров до ЕК, на која се приклучија останатите МНР од регионот, за укинување на извозните рестрикции за земјите од ЗБ за набавка на медицинска заштитна опрема од ЕУ

14.04.2020 - Досега во организација на МНР репатрирани 3032 македонски граѓани од над 15 земји

14.04.2020 - МНР: Успешно репатрирани и 152 македонски граѓани од Италија

13.04.2020 - МНР: Успешно репатрирани 125 македонски граѓани од Стокхолм, Копенхаген и Ајндховен

10.04.2020 - МНР: Успешно репатрирани 160 македонски граѓани затекнати во Белгија и Франција

09.04.2020 - МНР Димитров и колегите од ЗБ испратија барање до Европската комисија

08.04.2020 - МНР Димитров: „Подавањето рака меѓу земјите дава надеж дека заедно побрзо ќе ги надминеме предизвиците”

08.04.2020 - МНР: Пристигнува медицинска опрема од Турција

06.04.2020 - Денеска репатрирани македонски граѓани од Лондон со чартер лет и организиран хуманитарен конвој од Босна и Херцеговина и Црна Гора

02.04.2020 - Продолжува репатријацијата на затекнатите граѓани во странство, уште еден чартер лет за Берлин и Бон

31.03.2020 - Уште 7 македонски граѓани репатрирани од Перу на европско тло, во соработка со МНР на Португалија

30.03.2020 - Досега во организација на МНР направена репатријација на 1842 македонски граѓани

28.03.2020 - МНР Димитров упатува јавна благодарност до австрискиот МНР Шаленберг за помош при репатријација на наши граѓани од Перу

28.03.2020 - МНР организираше нови чартер летови за враќање на македонски граѓани од Словенија и Германија

27.03.2020 - Репатријација на 169 македонски граѓани од Хрватска во организација на МНР

27.03.2020 - МНР денес организира репатријација на македонски граѓани од Малта и Хрватска

26.03.2020 - Транскрипт од изјавата на Државниот секретар на МНР Зоран Попов, за телевизија Телма по однос на моменталната состојба со затекнатите македонски граѓани во странство и нивна репатријација

26.03.2020 - МНР организираше репатријација на 69 македонски граѓани: 42 од Словенија и 27 од Турција

25.03.2020 - „Координација, солидарност и конкретни начини за канализирање на поддршка за Западен Балкан од ЕУ“ – телефонски разговор на МНР Димитров и Високиот претставник на ЕУ, Жозеп Борел

24.03.2020 - МНР организираше репатријација на 63 македонски граѓани од Црна Гора

21.03.2020 - МНР Димитров: Задолжителен карантин на сите граѓани кои што се враќаат во земјата, МНР ќе организира хуманитарни летови, нов апел за пријавување на оние кои што не го сториле тоа

20.03.2020 - Интензивна телефонска комуникација на МНР Димитров – максимални заложби за солидарност и координирани активности

18.03.2020 - Апел на МНР Никола Димитров за итна регистрација на македонските граѓани затечени во странство поради ситуацијата со корона вирусот

16.03.2020 - Работна средба во МНР со амбасадорите од регионот за непречен транспорт на стоки

15.03.2020 - МНР Никола Димитров оствари телефонски разговор со новиот словенечки МНР Анже Логар

15.03.2020 - МНР испрати нота до словенечко и хрватско МНР за нови конвои

15.03.2020 - Инфо од Координативното тело на МНР за помош и поддршка на државјани на Република Северна Македонија

14.03.2020 - Со дипломатски напори, успешно организиран конвој на македонски превозници од италијанско-словенечката граница до Република Северна Македонија

14.03.2020 - МНР формираше координативно тело за помош и поддршка на државјани кои се наоѓаат затекнати на граничните премини на други држави и аеродроми, поради новонастанатата ситуација поврзана со корона вирусот (COVID-19)

13.03.2020 - COVID-19 (Нови информации – 13.03.2020)

13.03.2020 - Видео конференција во рамките на процесот 17+1 на тема "Борбата против ширењето на корона вирусот (COVID-19)"

12.03.2020 - МНР Димитров и МЗ Филипче на брифинг со претставниците на дипломатскиот кор во Северна Македонија

11.03.2020 - Информации за коронавирусот (COVID-19)

10.03.2020 - МНР препорачува да не се патува во Италија

08.03.2020 - Информации поврзани со COVID-19 во Италија

24.02.2020 - Информации поврзани со појавата на коронавирус во Италија

17.02.2020 - Информација за медиумите

17.02.2020 - Информации поврзани со состојбата во НР Кина

03.02.2020 - Успешно спроведена евакуацијата на македонска државјанка од Вухан, Кина

27.01.2020 - Информација за медиумите

27.01.2020 - Совети за патување - Кина

Последно ажурирање: 15 октомври 2020