ЈАВЕН ОГЛАС број 01/2021 за пополнување на работно место на определено време


 Врз основа на член 22 став 1 алинеја 6, став 5, став 8, став 11 алинеја 9, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14 и 27/16), членовите 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012,39/2012, 13/2013, 25/2013,170/2013,187/2013,113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015,129/2015 и 27/2016), Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за надворешни работи бр.01-37780/1 од 14.12.2018 година,Министерството за надворешни работиобјавува

 

ЈАВЕН ОГЛАС број 01/2021

за пополнување на работно место на определено време

 

 

                Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија објавувајавен оглас за ангажирање на 1 лице на определено време, за следното работно место:

 

1.        Посебен советникза прашањаповрзанисобилатералниодносисодржавиодЈугоисточнаЕвропаирегионалнамултилатералаво Кабинетот на Министерот – 1 (еден) извршител;

 

I.Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

 

-          Да имаат стекнатонајмалку180кредитиспоредЕКТСилизавршенVII/1степен,согласно класификацијата на научно – истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната фраскатиева класификација од научните подрачја на општествени науки или хуманистички науки;

-          Да се државјани на Република Северна Македонија

-          Со правосилна судска одлука да не им е изречена казна за забрана на вршење професија, дејност или должност;

-          Активно да го познаваат англискиот јазик

-          Да имаат најмалку 2 години работно искуство поврзано со меѓународни односи

 

II. Паричен износ на основната нето плата за работното место: 40,005.000 денари

 

Дневно работно време од 7:30 часот до 15:30 часот /од 8:30 часот до 16:30 часот, неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок.

Со пријавата, заинтересираните кандидати задолжително треба да ја достават следната документација:

- своерачно потпишана пријава за работното место за кое се пријавуваат;

- кратка биографија СV со задолжително наведен контакт телефон и адреса;

- уверение за државјанство;

- диплома за завршен степен на образование кое се бара за работно место;

-  доказ дека не е изречена казна за забрана на вршење професија, дејност или должност;

- доказ за познавање англиски јазик

- доказ дека имаат искуство поврзано со меѓународни односи

Потребната документација во оригинал или копија заверена на нотар да се достави до архивата на Министерството за надворешни работи или по пошта на следнава адреса: Министерство за надворешни работи, Сектор за управување со човечки ресурси, ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 7, 1000 Скопје (со назнака „за оглас за вработување“).

Рокотзадоставувањенапотребнатадокументација е пет (5) работниденасметаноодденотнаобјавувањенаогласот.

Ненавремената, нецелосната и некомплетнатапријава и документацијанемадабидеразгледувана.

Поизвршенатаадминистративна селекцијанапријавенитекандидатизапополнувањенанаведенотоработноместо, уреднитекандидатиќебидатдополнителноповиканинаинтервјувопросториитенаМинистерството за надворешни работи.

Министерството за надворешни работиќеизвршиизборворокотпропишансогласносочлен 23 став 2 одЗаконотзаработнитеодноси

Согласно законските одредби, посебниот советник во Кабинетот на Министерот за надворешни работи склучува договор за вработување на определено време, а вработувањето трае до истекот на мандатот на функционерот во чиј кабинет е вработен.

Правата и должностите на посебниот советник се уредуваат со општите прописи за работните односи.

Пријавата и огласот може да се најдат на веб страната на Министерството за надворешни работи. 

Last updated: 10 February 2021