Закони

Документи

Закони

Правилник за систематизација на работни места

Правилник за внатрешна организација

Органиграм

Етички кодекс

Методологија за начинот на оценување, наградување и казнување на Амбасадорите и Генералните конзули на Република Македонија

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Закон за изменување и дополнување на законот за надворешни работи

Закон за меѓународни рестриктивни мерки

Закон за надворешни работи (пречистен текст)

 

 

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Министерството за надворешни работи е назначен:

Антоанета Рушкова Крчевинац, началник на одделение за правни работи

Министерство за надворешни работи,

Ул. Филип Втори Македонски бр. 7, 1000 Скопје

antoaneta. ruskova@mfa.gov.mk

телефон: 023 110333 л. 631

 

Листа на активни регистри што ги води Министерството:

  • Регистар за издадени дипломатски, службени, конзуларни и специјални лични карти како
  • Регистар за издадени решенија за регистрација и за продолжување на регистрација на постојаните странски дописници во Република Македонија
  • Регистар рестриктивни мерки  Превземи

 

Oфицер за заштита на лични податоци

 Пејка Трајановска

 телефон: +389(0)2 3110 333 локал 651

 pejka.trajanovska@mfa.gov.mk

 

 

Конзуларни услуги