Директорати
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ НА МНР +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ НА МНР

  Директор

  Паскал Стојчески

  Контакт

  02/3110-333 локал 167

   

  1. Цели

  Ги координира сите работи кои се oд надлежност на Министерот, ја следи работата во МНР и ја унапредува меѓусебната соработка со другите Директорати во МНР. Тоа вклучува и координација, логистика и подготовка на документите релевантни за Министерот, одржување на контакти со Претседателот, Собранието и Владата на Република Македонија, како и соработка со другите министерства и државни органи..

  2. Позначајни надлежности

  - Координација, организација и насочување на активностите на Министерот, во и надвор од земјата, координација на соработката на Министерот со Заменик-министерот, Државниот секретар и Директорите во МНР; 
  - Соработка со Претседателот, Собранието и Владата на Република Македонија, и редовно информирање на надлежните органи и институции во Република Македонија за прашања во областа на меѓународните односи и надворешната политика на Република Македонија и други работи што се од надлежност на МНР; 
  - Стручна обработка на прашања за острварување на односи со јавноста, поврзани со активностите на МНР. Координација на медиумските активности на Министерот, Заменикот-министерот, Државниот секретар, Директорите  и другите вработени во МНР; 
  - Информирање на јавноста за актуелните регионални и глобални теми и прашања, поврзани со меѓународните односи и надворешната политика на земјата;
  - Организирање на прес конференции, брифинзи, информативни кампањи во соработка со владини институци или со други надворешни соработници, институции, професионални агенции; 
  - Следење на активностите на Владата, Собранието и нивните тела за остварување на утврдените национални приоритети на Република Македонија;
  - Изработка на темелни анализи поврзани со националните приоритети согласно меѓународно прифатените стандарди, механизми и принципи за остварување на човековите права и на правата на малцинствата; 
  - Покренување на прашањето за почитување и зајакнување на степенот на остварување на правата на македонското национално малцинство во земјите во кои е признато неговото постоењеи активности за а негово признавање или спречување на дискриминацијата по етничка основа; 
  - Организирање летни кампови, школи и курсеви по македонски јазик. 

  3. Организациска структура

  Во составот на Директоратот влегуваат

  - Секторот за координација на активности на Mинистерот 
  - Секторот за односи со јавноста
  - Секторот за национални приоритети

   

  Име и презиме  звање локал E-mail (@mfa.gov.mk)
   Никола Димитров  Министер  100 nikola.dimitrov
   Антица Нацковска  Секретарка / Самостоен референт  100/101 antica.nackovska
   Снежана Спириќ  Секретарка / Самостоен референт  100/101 snezana.spiric
   Паскал Стојчески  Директор  217 paskal.stojceski
   Смиљана Трпковска  Секретарка/ Самостоен референт  167 smiljana.trpkovska
   Шпенд Садики  Соработник  300 shpend.sadiki
   Миле Прангоски Началник на одделение  153 mile.prangoski
   Елена Бодева Началник на одделение  300 elena.bodeva
   Елена Пресилска    638 elena.presilska
   Ружица Жантева Ангелова  Помошник директор  333 ruzica.zanteva
   Ели Бојаџиеска Ристовски  Виш советник  637 eli.bojadzieska
   Цветанка Милосковска  Соработник  212 cvetanka.miloskovska
   Адела Ѓеорѓиеска    212 adela.gjeorgjieska
   Иван Каранфиловски  Началник на одделение  107 ivan.karanfilovski
   Јане Лазевски    168 jane.lazevski
   Оливер Ацев  Официјален фотограф / Самостоен референт  168 oliver.acev
   Никола Ѓорчев  Началник на одделение  683 nikola.gjorchev
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ЕВРОПСКИ ДРЖАВИ +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ЕВРОПСКИ ДРЖАВИ

  вршител на работи

   


  Контакт 

  02/3110-333 локал 272

   

  1. Цели

  Зајакнување на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница, преку развивање на билатералните односи и унапредување на политичкиот дијалог со европските земји, кои се залагаат за афирмирање на демократските вредности, владеење на правото и човековите права.

  2. Позначајни надлежности

  - Ги следи надворешнополитичките активности и внатрешнополитичките и економските состојби во европските држави на дневна основа; 
  - Предлага проекти, иницијативи и активности за развивање и унапредување на соработката на Република Македонија со европските држави; 
  - Иницира и предлага ставови за надворешнополитички прашања и приоритети во надворешната политика на Република Македонија во делот на односите со европските држави; 
  - Насочување на работата на дипломатските претставништва на Република Македонија во европските земји; 
  - Соработка со странските дипломатски претставништва на европските земји, кои резидентно и нерезидентно ја покриваат Република Македонија. 

  3. Односите на Република Македонија со европските земји

  Односите на Република Македонија со европските земји ги карактеризира дух на пријателство, меѓусебно разбирање и доверба и отсуство на отворени или спорни прашања. Со повеќето од нив, Република Македонија го продолжува нагорниот развоен тренд на соработка на билатерален, регионален и мултилатерален план.

  4. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за билатерални односи со државите од Централна и Северна Европа 
  - Секторот за билатерални односи со државите од Западна Европа 

   

  Име и ПрезимеЛокалE-Mail (@mfa.gov.mk)
     206  
   Билјана Глигорова  272 biljana.gligorova
   Катерина Штерјоска  272 katerina.shterjovska
   Орце Џалески  218 orce.dzaleski
   Васил Пановски  218 vasil.panovski
   Халим Хида  218 halim.hida
   Кристина Тодоровска  154 kristina.todorovska
   Румена Нестороска-Томоска  154 rumena.nestorovska
   Димитар Блажевски  117 dimitar.blazevski
   Елисавета Пановска  117 elisaveta.panovska
   Петар Чулев  154 petar.culev
   Наташа Хронеска  418 natasha.hroneska

   

 • ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ДРЖАВИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ДРЖАВИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИЈАТИВИ

  Директор
  Методија Белевски

  Контакт
  02/3110-333 локал 151

  1. Цели

  Обезбедување подобра и поефикасна регионална соработка преку унапредување на добрососедските односи и зајакнување на улогата на Република Македонија во регионалните иницијативи.

  2. Надлежности

  - Ги следи надворешнополитичките активности и внатрешнополитичките и економските состојби во државите од Југоисточна Европа на дневна основа; 
  - Предлага проекти, иницијативи и активности за развивање и унапредување на соработката на Република Македонија со државите од Југоисточна Европа; 
  - Иницира и предлага ставови за надворешнополитички прашања и приоритети во надворешната политика на Република Македонија во делот на односите со државите од Југоисточна Европа; 
  - Презема активности за зајакнување на регионалната соработка во регионалните иницијативи, од политички, безбедносен и економски аспект; 
  - Следење, анализирање и информирање за економската соработка на Република Македонија во регионалните иницијативи. 

  3. Односите на Република Македонија со соседните земји

  Интензивен развој на билатералните односи, јакнење на меѓусебната доверба и реализација на конкретни иницијатива за побогата соработка се главните белези на проактивната политика на Република Македонија со соседните земји.

  4. Организациска структура

  Во рамките на Директоратот влегуваат

  - Секторот за непосредно соседство 
  - Секторот за пошироко соседство и регионални иницијативи. 

   

  Име и презимеЗвањеЛокалE-mail(@mfa.gov.mk)

  Игор Поповски

  Маријан Поп-Ангелов

  Директор

  Виш советник

   

  171

  igor.popovski

  marijan.pop-angelov

  Оливера Чаушевска Димовска Виш советник 171 olivera.causevska-dimovska
  Леонард Марку Началник 258 leonard.marku
  Абиба Бајрамовска   258 abiba.bajramovska
    стручен соработник  258  
  Дејан Велкоски Началник 156 dejan.velkoski
  Оливера Циева Началник 841 olivera.cieva
  Гоце Георгиевски Раководител на сектор 386 goce.georgievski
  Лилјана Станисављевиќ Виш референт 258 liljana.atanisavlevikj
  Самет Исмаили советник 156 samet.ismaili
  Славица Цаневска Раководител на одделение 187 slavica.canevska
  Драганчо Апостоловски Соработник 156 dragancho.apostolovski
  Катеријана Костуранова-Михајловска Соработник 156 kateina.kosturanova
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ

  Директор
  Светлана Гелева

  Контакт
  02/3110-333 локал 108

  1. Цели

  Интензивирање на активностите и зајакнување на позицијата на Република Македонија во мултилатералните организации, со цел реафирмација на ставот за јакнење на мултилатерализмот како инструмент за промоција на мирот, демократијата, човековите права и економскиот развој во услови на сеопфатна глобализација.

  2. Позначајни надлежности

  - Следење на активностите на Република Македонија во ОН и нејзините специјализирани агенции, Меѓународната организација на франкофонијата, ОБСЕ, Советот на Европа и другите мултилатерални организации; 
  - Ги спроведува обврските што произлегуваат од резолуциите на ОН и заклучоците на Советот на Европа; 
  - Активности за развивање и унапредување на односите и соработката на Република Македонија со франкофонијата; 
  - Учествува во следење и имплементација на меѓународни договори од областа на човековите права 
  - Поведување иницијативи за пристапување на Република Македонија кон меѓународните конвенции за контрола на оружјето; 
  - Ја координира и ја насочува работата на мисиите на Република Македонија во горенаведените организации 

  3. Република Македонија во мултилатералните односи

  Како клучно достигнување на Република Македонија во мултилатералните односи се истакнува нејзиниот избор за член на Советот за човекови права за периодот 2014 – 2016 година, што претставува признание за постигнувањата во сферата на промоцијата и заштитата на човековите права.

  4. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за Обединети нации и човекови права 
  - Секторот за европска мултилатерала 

   

   

  Име и презимеРаботно местоЛокалE-Mail(@mfa.gov.mk)
       848  
   Душко Узуновски    110  dusko.uzunovski
   Зоран Барбутов    110  zoran.barbutov
   Евгенија Илиева    629  evgenija.ilieva
   Светлана Гелева    360  svetlana.geleva
   Кристина Лебариќ    106,111  kristina.lebarik
   Александар Панев    106,111  aleksandar.panev
   Фитим Нухии    106,111  fitim.nuhii
   Јасмин Хасановиќ    106,111  jasmin.hasanovikj
   Мартина Вранеш    147  martina.vranesh
   Магдалена Владева    147  magdalena.vladeva
   Њомза Исмаили    669  njomza.ismaili
   Игор Поповски    669  igor.popovski
   Зоран Стојчевски    669  zoran.stojcevski
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА

  Директор
  Бети Јачева

  Контакт
  02/3110-333 локал 271

  1. Цели

  Започнување и успешно водење на процесот на преговори, со цел пристапување на Република Македонија во Европската унија.

  2. Позначајни надлежности

  - Активности за подготовката на Република Македонија за членство во ЕУ преку зајакнување на соработка со институциите на Унијата; 
  - Учество во работата на телата на ЕУ што ја сочинуваат институционалната структура за водење на пристапните преговори; 
  - Координирање на процесот на придржување на Република Македонија кон заедничките декларации, изјави и демарши во рамките на заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ; 
  - Следење, анализирање и информирање за работата на институциите на ЕУ; 
  - Следење на секторските политики на ЕУ согласно со Спогодбата за асоцијација и стабилизација;
  - Следење на институционалниот развој и реформи на Република Македонија во ЕУ; 
  - Активности за натамошно унапредување на односите со земјите-кандидати и потенцијални кандидати за членство. 

  3. Република Македонија и Европската унија

  Позитивната оцена на Европската комисија во 2013 година и повторената петта едноподруго препорака за почеток на пристапните преговори на Република Македонија со Европската унија претставуваат јасен показател за постигнатиот суштински напредок во евроинтегративниот процес.

  4. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за преговори со ЕУ 
  - Секторот за политички односи со ЕУ 

   

   СекторИме и презимеРаботно местолокалE-Mail (@mfa.gov.mk)
  Директорат за Европска Унија Бети Јачева Директор 201 beti.jaceva
  Директорат за Европска Унија Ирена Неделковска Самостоен референт 271 irena.nedelkovska
  Директорат за Европска Унија Лолита Хасани Стручен соработник 209 lolita.hasani
  Сектор за преговори со ЕУ Влатко Станковски Помошник директор 511 vlatko.stankovski
  Одд. За процес на пристапување и прошир. На ЕУ Афродита Бајрами Началник на одделение 194 afrodita.bajrami
  Оддeление за институциите на ЕУ Зоран Тодоров Началник на одделение 511 zoran.todorov
  Одделение за секторски политики на ЕУ Рената Петреска соработник 184 renata.petrevska
  Одделение За ЗНБП Ведат Реџепи соработник 836 vedat.rexhepi
  Одделение за секторски политики на ЕУ Елена Грабул Началник на одделение 184 elena.grabul
  Одделение За ЗНБП Шенаси Исени Началник на одделение 511 shenasi.iseni
  Оддeление за институциите на ЕУ Димитар Митревски Стручен соработник 209 dimitar.mitrevski
  Оддeление за институциите на ЕУ Оливер Пап соработник 627 oliver.pap
  Одделение за ИПА  Александар Георгиевски Началник на одделение 627 aleksandar.georgievski
  Сектор за преговори со ЕУ Бети Јачева Помошник директор 139 beti.jaceva
  Сектор за преговори со ЕУ Линда Салиеска Началник на одделение 695 linda.salieska
    Албина Груби Виш советник 209 albina.grubi
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ

  Директор
  Борчо Дамјанов

  Контакт
  02/3110-333 локал 207

  1. Цели

  Непречено извршување на задачите на Министерството за надворешни работи и дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство и усогласеност на нивната работа со законската регулатива.

  2. Позначајни надлежности

  - Реализација на јавни набавки, архивско работење и служба за достава; 
  - Одржување и грижа за имотот на Р. Македонија во земјата и странство; 
  - Подготвува програма за развој на човечките ресурси;
  - Води грижа за остварување на правата и должностите на вработените во Министерството согласно со општите и посебните прописи за работење; 
  - Ги координира активностите поврзани со странска помош преку потпишување билатерални договори или соработка со други донатори; 
  - Извршува задачи поврзани со проектирање, инсталирање, одржување и развој на информатичкиот систем и ресурси поврзани со информатичка опрема; 
  - Извршува работи поврзани со следење и примена на законски и подзаконски акти од областа на буџетско, материјално-финансиско и сметководствено работење на Министерството и неговата дипломатска мрежа.

  3. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат:

  - Секторот за општи работи 
  - Секторот за управување со човечки ресурси 
  - Секторот за стратегиско планирање 
  - Сектор за информациско-комуникациски технологии 
  - Сектор за финансиски прашања 
  - Секторот за правни работи и безбедносни прашања 

   

  Име и презимеЗвањеСекторЛокалE-mail (@mfa.gov.mk)
  Борчо Дамјанов Директор   207 borco.damjanov
  Аднан Мемед Соработник СИКТ 130 adnan.memed
  Влатко Танчевски Самостоен референт СИКТ 671 vlatko.tancevski
  Јасмина Фидановска Референт ДОР 207 jasmina.fidanovska
  Никола Гугоски Соработник СИКТ 130 nikola.gugoski
  Драган Цветковски Соработник сикт 130 dragan.cvetkovski
  Марица Ристевска Соработник СИКТ 130 marica.ristevska
  Николчо Николовски Самостоен референт СИКТ 130 nikolco.nikolovski
  Саше Котески Началник на одделение СИКТ 121 saso.koteski
  Дана Николов Соработник СОР 683 dana.nikolov
  Авуше Дурмиши Самостоен референт СОР 634 avushe.durmishi
  Башким Мисими Помлад соработник СОР 312 bashkim.misimi
  Анета Шкартова Миовска Началник на одделение СОР 683 aneta.skartova
  Валдета Хамити Советник СОР 634 valdeta.hamiti
  Весна Атанасовска Виш референт СОР Архива 150 vesna.atanasovska
  Зоран Богоески Раководител на сектор СОР 200 zoran.bogoevski
  Драган Митревски Соработник СУЧР 192 dragan.mitrevski
  Мухамед Ракипи Советник сор 136 muhamed.rakipi
  Џељал Мемеди Помлад референт сор 634 dzelal.memedi
  Кети Андоновска Самостоен референт СОР архива 150 keti.andonovska
  Блерта Фазлиу Соработник СУЧР 191.192 blerta.fazliu
  Самир Ганија   СУЧР 192 samir.ganija
  Сара Иљаз Помлад референт СОР јавни набавки 150 sara.iljaz
  Гордана Спасовска Помлад референт централа 0 gordana.spasovska
  Зорица Гуиссоуегоу Гуимбоу Помлад референт СОР-Архива 150 zogica.guissouegou
  Александар Пандиловски Самостоен референт СПРБП 137 aleksandar.pandilovski
  Александар Џепаровски Раководител на одделение СПРБП 189 aleksandar.dzeparovski
  Антоанета Рушкова-Крчевинац Раководител на одделение СПРБП 631 antoaneta.ruskova
  Љупчо Иванов Самостоен референт СПРБП 137 ljupco.ivanov
  Никола Наумовски Самостоен референт СПРБП 137 nikola.naumovski
  Борчо Дамјанов Помошник директор СУЧР 630 borco.damjanov
  Бети Коруновска   СОР 634 beti.korunovska
  Тони Илиовски Самостоен референт СПРБП 137 toni.iliovski
  Фанка Шундовска Виш референт СПРБП 189 fani.sundovska
  Милена Крстева Соработник СПРБП 631 milena.krsteva
  Џулија Богатиновска-Костовска Раководител на сектор СПРБП 227 dzulija.bogatinova
           
  Арбен Билали Помлад соработник СУЧР 191,192 arben.bilali
  Даниела Никова Самостоен референт СУЧР 191, 192 daniela.nikova
  Даниела Јанчевска-Петкова Соработник СОР јавни набавки 179 daniela.jancevska
  Даниела Христовска Советник сфп 120 daniela.hristova
  Ивана Ивановска Референт сфп 118, 120, 174 ivana.ivanovska
  Љумтурие Сали Помлад соработник сфп 175 ljumturie.sali
  Љупчо Ламбевски Соработник сфп 134 ljupco.lambevski
  Љупчо Наумовски Раководител на сектор сфп 177 ljupco.naumovski
  Марјан Ѓорѓиевски Референт сфп 120,174 marjan.gjorgjievski
  Олгица Чаушевска Виш референт сфп 134 olgica.causevska
  Ружица Кантарџиевска Самостоен референт сфп 176 ruzica.kantardzievska
  Светлана Ѓорѓиевска  Самостоен референт сфп 118, 120, 174 svetlana gjorgjievska
  Светлана Секуловска Помошник раководител на сектор сфп 122 svetlana.sekulovska
  Симка Исакоска Самостоен референт сфп 176, 185 simka.isakoska
  Славка Јовановска Раководител на одделение сфп 607 slavka.jovanovska
  Сузана Трајановска Самостоен референт сфп 118, 120, 174 suzana.trajanovska
           
  Тони Велков Советник сфп 134 toni.velkov
  Царка Ацевска Виш референт сфп 118, 120, 174 carka.acevska
  Благоја Димовски Самостоен референт возач 146 blagoja.dimovski
           
  Даниела Брајковска Раководител на одделение преведувачи 632 daniela.brajkovska
  Кирил Шарламанов Помлад соработник преведувачи 632 kiril.sharlamanov
  Митко Танчев Помлад соработник преведувачи 632 mitko.tancev
  Сузана Божиновска Помлад референт СОР Архива 150 suzana.bozinovska
  Рахман Усеини Самостоен референт   152 rahman.useini
  Билјана Кипријановска Хигиеничар    
  Валентина Сековска Хигиеничар    
  Валентина Ќурчинска Хигиеничар    
  Верица Арсовска Хигиеничар    
  Виолета Јордановска Хигиеничар    
  Ленка Анчевска Хигиеничар    
  Марионка Манасиевска Хигиеничар    
         
  Оливера Тасковска Хигиеничар    
  Славица Неделковска Хигиеничар    
  Снежана Аврамовска Хигиеничар    
  Цвета Арсовска Хигиеничар    
         

   

   

 • ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ВОНЕВРОПСКИ ДРЖАВИ +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ СО ВОНЕВРОПСКИ ДРЖАВИ

  Директор
  Пајо Авировиќ

  Контакт
  02/3110-333 локал 803

  1. Цели

  Зајакнување на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница преку развивање на билатералните односи и унапредување на политичкиот дијалог со воневропските земји, кои се залагаат за афирмирање на демократските вредности, владеење на правото и човековите права.

  2. Позначајни надлежности

  - Ги следи надворешнополитичките активности и внатрешнополитичките и економските состојби во воневропските држави на дневна основа; 
  - Предлага проекти, иницијативи и активности за развивање и унапредување на соработката на Република Македонија со воневропските држави 
  - Иницира и предлага ставови за надворешнополитички прашања и приоритети во надворешната политика на Република Македонија во делот на односите со воневропските држави; 
  - Презема активности во насока на продлабочување на билатералната соработка во приоритетните домени од заемен интерес, збогатување на нормативно-правната рамка и олеснување на визниот режим со воневропските земји; 
  - Насочување на работата на дипломатските претставништва на Република Македонија во воневропските земји; 
  - Соработка со странските дипломатски претставништва на воневропските земји, кои резидентно и нерезидентно ја покриваат Република Македонија. 

  3. Односите на Република Македонија со воневропските земји

  Република Македонија негува блиски пријателски односи со повеќето воневропски земји. За истакнување се континуираните заложби за воспоставување поинтензивна комуникација и збогатување на соработката во сите сфери од заемен интерес.

  4. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за Америка, Источна Азија и Пацифик 
  - Секторот за Евроазија, Јужна Азија, Блискиот Исток и Африка

   

  Име и презимеРаботно местоЛокалE-mail(@mfa.gov.mk)
    Директор  803  
  Корнелија Утевска Глигоровска Помошник Директор 159 kornelija.utevskagligovorvska
  Јордан Панев Помошник Директор 165 jordan.panev
  Реџеп Салиу Виш советник 160 rexhep.saliu
  Игор Дуковски Виш советник 812 igor.dukoski
  Катерина Михајлова Началник 160 katerina.mihajlova
  Весна Крстиќ Андреевска Началник 283 vesna.andreevska
  Ана Џепаровска Началник 162 ana.dzeparoska
  Борислав Ахчиев Самостоен соработник  812 borislav.ahciev
  Агим Муртезани Стручен соработник 214 agim.murtezani
  Марија Трајковска Стручен соработник 214 marija.trajkovska
  Иван Каранфиловски Стручен соработник 172 ivan.karanfilovski
  Стојче Ристов Соработник 172 stojche.ristov
  Марија Пргомет Фиданова Соработник 172 marija.prgomet
  Катина Георгиева Соработник 162 katina.georgieva
  Нехат Емини Соработник 283 nehat.emini
  Горан Трајков Соработник 162 goran.trajkov
  Виделина Коловска Соработник 162 videlina.kolovska
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОЛИТИЧКО БЕЗБЕДНОСНА СОРАБОТКА +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ПОЛИТИЧКО БЕЗБЕДНОСНА СОРАБОТКА

  Директор

   

  Контакт
  02/3110-333 локал 203

  1. Цели

  Имајќи ја предвид стратегиската определба на Република Македонија за членство во НАТО, Директоратот има цел унапредување на односите на Република Македонија и Алијансата и зајакнување на улогата на земјава како контрибутор во безбедноста и стабилноста преку учество во мировните операции на глобално ниво.

  2. Позначајни надлежности

  - Одржување и развивање на политичкиот дијалог меѓу РМ и НАТО; 
  - Соработка и координација во рамките на надлежностите на Работниот комитет за интеграција на РМ во НАТО; 
  - Активности предвидени со Акциониот план за членство и Годишната национална програма за членство во НАТО 
  - Активности предвидени со Партнерството за мир (ПМ), Процесот за планирање и процена (ПАРП) и Индивидуалната партнерска програма (ИПП); 
  - Следење на работата на Парламентарното собрание на НАТО; 
  - Координација на активностите во рамките на Повелбата за партнерство (А5); 
  - Координација на активностите во рамките на Групата за управување со безбедносната соработка во ЈИЕ (SEEGROUP) 

  3. Актуелни настани

  - Активностите предвидени со 15-от циклус на Акциониот план за членство 
  - Претседавање на РМ со Групата за управување со безбедносната соработка во ЈИЕ (SEEGROUP) во 2014 година во НАТО 
  - Активности поврзани со Самитот на НАТО, 4-5 септември 2014 год., Велс, Обединето Кралство 

  4. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за НАТО и планирање на операции 
  - Секторот за меѓународна и регионална политичко-безбедносна соработка 

   

  Име и презимеРаботно местоЛокалemail (@mfa.gov.mk)
  Дејан Велкоски Директор 422 dejan.velkoski
  Вилма Петковска Помошник директор 203 vilma.petkovska
  Михајло Жеваировски Началник на одделение 266 mihajlo.zevairovski
  Марко Спировски Началник на одделение 203 marko.spirkovski
  Јехона Заќири Тмава Соработник 125, 126, 266 jehona.zekiri-tmava
  Бесим Вејсели Соработник 266 besim.vejseli
  Миа Димитровска Соработник 125 mia.dimitrovska
  Сеат Фејзули Соработник 126 seat.fejzuli
  Валмира Села Сопа Соработник 126 valmira.selasopa
  Феријале Алимани Соработник 125 ferijale.alimani
  Борјан Топуковски Помлад референт 126 borjan.tupurkovski
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА

  Директор
  Шпреса Јусуфи

  Контакт
  02/3110-333 локал 221

  1. Цели

  Промоцијата на економските интереси на Република Македонија во странство, нејзиното претставување како привлечна дестинација за странски инвестиции преку промоција на предностите за водење бизнис, поттикнување на македонскиот извоз, обезбедување поголема вклученост во проектите на меѓународните економски организации, насочени, пред сè, кон зголемување на економскиот раст и зајакнување на позицијата на земјата како доверлив бизнис-партнер и дестинација.

  2. Позначајни надлежности

  - Ги следи билатералните економски односи на Република Македонија со другите држави и предлага активности за нивно унапредување; 
  - Врши надворешна промоција преку своите дипломатски претставништва за олеснување на влез на македонските фирми на трети пазари, како и проширување на активностите на веќе постојните фирми во странство; 
  - Организира средби со претставници од бизнис-заедницата и стопанските комори за идентификување на потребната поддршка во реализација на целите; 
  - Организира посети на претставниците на дипломатскиот кор во земјата, ги запознава потенцијалните бизнис-партнери од странство за економски капацитети на нашата земја 
  - Подготвува анализи за влијанието на меѓународните економски текови врз унапредувањето на економските односи и соработката на земјата со меѓународните, економски и финансиски организации; 
  - Ги следи меѓународните економски односи во рамките на мултилатералните активности; 
  - Имплементација на меѓународните економски договори и договорно регулирање на прашањата од областа на меѓународните организации. 

  3. Организациска структура

  Во составот на Директоратот влегуваат

  - Секторот за билатерални економски односи и следење на економските активности на дипломатско конзуларните претставништва 
  -

  Секторот за мултилатерални економски односи 

   

  Име и презимеРаботно местоСекторЛокалE-mail (@mfa.gov.mk)
  Хилда Колевска Директор   301 hilda.kolevska
  Зорица Трпчевска Самостоен референт   221 zorica.trpcevska
  Сања Зографска Крстевска Помошник директор Економска мултилатерала 135 sanja.zografska
  Шпреса Јусуфи Помошник директор Економска билатерала 133 shpresa.jusufi
  Александар Поповски Началник на одделение Економска билатерала 220 aleksandar.popovski
  Кристина Козовска-Гаврилова Началник на одделение Економска билатерала 131 kristina.kozovska
  Ивана Спиковска Стручен соработник Економска билатерала 220 ivana.spikovska
  Јумни Сали Самостоен соработник Економска билатерала 220 jumni.Sali
  Дејан Ѓучиќ Соработник Економска билатерала 220 dejan.djucic
  Блерта Сали Соработник Економска билатерала 131 blerta.Sali
  Биљана Арсовска Соработник Економска билатерала 115 biljana.arsovska
  Нермине Етеми Стручен соработник Економска билатерала 131 nermine.etemi
  Александар Аврамовски Началник на одделение Економска мултилатерала 259 aleksandar.avramovski
  Грета Станоевска Началник на одделение Економска мултилатерала 183 greta.stanoevska
  Тони Петровски Началник на одделение ИНИНП 124 toni.petrovski
  Бурим Билали Соработник Економска мултилатерала 259 burim.bilali
  Фросина Костовска Соработник Економска мултилатерала 259 frosina.kostovska
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА КОНЗУЛАРНИ РАБОТИ +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА КОНЗУЛАРНИ РАБОТИ

  Директор
  Љуфтим Спахиу

  Контакт
  02/3110-333 локал 254

  1. Цели

  Обезбедување повисок квалитет на конзуларните услуги на македонските државјани, како и заштита на интересите на Република Македонија и нејзините државјани во странство, во согласност со внатрешната законска регулатива, Виенската конвенција за конзуларни односи, конвенциите донесени во рамките на Хашката конференција за меѓународно приватно право, билатерални договори и други меѓународни документи на кои Република Македонија е страна потписничка.

  2. Позначајни надлежности

  - Интензивирање и продлабочување на конзуларната соработка со странските држави преку одржување конзуларни консултации;
  - Легализација на документи;
  - Издавање и евиденција на пасоши и продолжување на визи во дипломатските и службените патни исправи;
  - Учествува во работата на меѓуресорските и меѓудржавните тела за одбележување на државните граници во координација со Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, врши координација на прелетите на странски и домашни нецивилни воздухоплови;
  - Користење на податоците во Националниот визен информациски центар - Н-Вис систем вклучително и одделни дејства во визната постапка; 
  - Одобрување барања за визи, следење на миграцијата на населението; 
  - Издавање ноти за посредување за виза за службените патувања на претставници на државните институции; 

  3. Организациска структура

  Во составот на Директоратот влегуваат

  - Секторот за конзуларни работи 
  - Секторот за дипломатски и службени пасоши, граници и прелети 
  - Секторот за граници и прелети
  - Секторот визен центар - Н-Вис систем 

   

  Име и презимеЗ  в  а  њ  еСекторЛокалE-mail (@mfa.gov.mk)
    Директор   225 zvonimir.popovik
  Љубица Величковска Сам. реф.            Тех. Секретар   254 ljubica.velickovska
  Данчо Марковски Помошник директор Сектор за конзуларни работи 672 danco.markovski
  Драгољуб Павловски Началник   265 dragoljub.pavlovski
    Началник   267 ljuftim.spahiu
  Бетим Фејзулаи Соработник   653 betim.fejzulai
  Моника Стојменова-Марковска Самостоен референт   653 monika.markovska
  Марјан Софрониевски Стручен соработник   653 marjan.sofronievski
  Гоце Пејовски Соработник   199 goce.pejovski
  Лилјана Мегерова Самостоен референт   653 liljana.megerova
  Фатон Бејта Соработник   199 faton.bejta
  Бурхан Чајлански Помлад референт   256 burhan.cajani
  Ремзи Рамадани Помлад референт   256 remzi.ramadani
  Башким Мисими Помлад соработник   256 bashkim.misimi
  Измит Мехмеди Самостоен референт   256, 583 izmit.mehmedi
  Џеват Халили Советник   583 xhevat.halili
  Таип Адеми Самостоен референт   583 taip.ademi
  Бранко Трајковски Виш советник Сектор за НВИС 265 branko.trajkovski
  Билјана Стефановска Сековска Началник   257 biljana.stefanovska
  Боро Мирчевски Началник   846 boro.mirchevski
  Елена Атанасова Марковска Самосотоен соработник   846 elena.atanasova
  Реџеп Лимани Соработник   824 rexhep.limani
  Газменд Раими Соработник   252 gazmend.raimi
  Севим Чајани Помлад референт   253 sevim.cajani
  Амон Бајрамовски Помошник директор Сектор за ДПИ, СПИ, граници и прелети 263 amon.bajramovski
  Драган Јордановски Виш соработник   263 dragan.jordanovski
  Софија Ашикова Началник   267 sofija.asikova
  Џеваир Џемаили Началник   257 xhevair.xhemaili
  Петранка Дуковска Самостоен референт   251 petranka.dukovska
  Џејлан Шабани Соработник   251 xhejlan.shabani
  Исмаил Исени Соработник   840 ismail.iseni
  Билјана Владичева Самостоен референт   251 biljana.vladiceva
  Орце Чунихин Самостоен референт   834 orce.cunihin
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА ДИПЛОМАТСКИ ПРОТОКОЛ +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ДИПЛОМАТСКИ ПРОТОКОЛ

  Директор
  Михаела Веселинов

  Контакт
  02/3110-333 локал 397

  1. Цели

  Успешна реализација на државни, официјални, работни и други видови посети, од организациски аспект, организирање на протоколарниот церемонијал при предавањето на акредитивните писма на амбасадорите на странски држави или слични акти на шефовите на претставништва на меѓународните владини организации акредитирани во или за Република Северна Македонија, како и обезбедување, остварување и уживање на имунитетите и привилегиите од нивна страна.

  2. Позначајни надлежности

  - Активности во насока на подготовка на посети на министерот за надворешни работи во странство, како и посета на странски министри за надворешни работи на Република Северна Македонија; 
  - Подготвување и организација на меѓународни средби кога домаќин е министерот за надворешни работи; 
  - Организирање куртоазен пречек на аеродромите и други гранични премини на странски министри за надворешни работи; 
  - Организирање транспорт, сместување и друга логистичка поддршка на странски високи делегации; 
  - Активности во врска со наименување почесни конзули и координирање на нивната работа; 
  - Водење соодветна евиденција во врска со остварувањето и уживањето на привилегиите што произлегуваат од меѓународните конвенции и домашното законодавство; 
  - Спроведување постапка за наименување амбасадори на Република Северна Македонија во странски држави и меѓународни организации. 

  3. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за дипломатски протокол и 
  - Секторот за дипломатски сервис 

   

  Име и презимеЗвањеСекторЛокалE-маил(@mfa.gov.mk)
  Михаела Веселинов Директор Директорат за дипломатски протокол 421 mihaela.veselinov
  Јасмина Поповска Технички секретар Директорат за дипломатски протокол 397 jasmina.popovska
    Помошник директор Сектор за дипломатски протокол 636
  Кристина Стојчевска Началник на одделение Одделение за церемонијал и посети 636 kristina.stojcevska
  Ана Дрогрешка Соработник Одделение за церемонијал и посети 129 ana.drogreshka

  Драгана Кемера

    Одделение за церемонијал и посети 129 dragana.kemera
  Радмила Стојмировска   Одделение за церемонијал и посети 129 radmila.stojmirovska
  Драган Петковски Началник на одделение Одделение за почесни конзули   dragan.petkovski
  Освит Росоклија Помошник директор Сектор за дипломатски сервис 143

  osvit.rosoklija

  Снежана Ѓорѓиева Стручен соработник Одделение за привилегии и имунитети 143 snezana.gjorgjieva
  Фирдеса Рахман Самостоен референт Одделение за привилегии и имунитети 141 firdesa.rahman
  Елена Донакова Помлад референт Одделение за привилегии и имунитети 141 elena.donakova
  Мајкл Сибиновски Началник на одделение Одделение за акредитации 636 majkl.sibinovski
  Дејан Божинов Соработник Одделение за акредитации 636 dejan.bozinov
  Јордан Ристески Самостоен референт Одделение за акредитации 143 jordan.risteski
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

  КОНТАКТ:

  Директор


  Контакт

  02/3110-333 локал 151

   Амбасадор Слободан Ташовски,

  Помошник директор, Сектор за меѓународни договори, Директорат за меѓународно право

   1. Цели

  Активно следење на развојот и кодификацијата на меѓународното право, како и континуирани заложби за збогатување на нормативно-правната рамка на Република Македонија со другите држави во светот, како фундаментална основа за продлабочување на соработката во сите сфери од заемен интерес и афирмација на земјава како респектабилен член на меѓународната заедница.

  2. Позначајни надлежности

  -

  Дава правни мислења и совети од аспект на меѓународно јавно право, меѓународно право за правата на човекот, меѓународно хуманитарно и меѓународно кривично право, како и за примена на правото на меѓународните организации и за актуелни прашања од меѓународното право;

  -

  Врши работи поврзани со соработката со меѓународните правосудни институции: Меѓународен кривичен суд, Меѓународен суд на правда, Постојаниот Арбитражен суд во Хаг, Хашката Конференција за меѓународно приватно право и специјализираните судови на ООН и извршува активности поврзани со застапувањето на интересите на Република Македонија во постапките пред меѓународните правосудни институции;

  -

  Учествува во подготовка и во спроведување на постапката за склучување и ратификација на склучени меѓународни договори и во спроведување на постапките за пристапување кон повеќестрани договори;

  -

  Усогласување и компарирање на правото на ЕУ со меѓународно правните обврски на Република Македонија;

  -

  Давање правни мислења и совети за прашања од надворешните односи на Република Македонија, од аспект на правото на ЕУ;

  - Врши електронско евидентирање на склучените меѓународни договори; 
  - Извршува други работи од делокруг на својата надлежност. 

  3. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за меѓународно право и право на ЕУ 
  - Секторот за меѓународни договори.

   

  Име и презимеРаботно местоЛокалE-mail(@mfa.gov.mk)
    Директор 271  
    Помошник директор 655  
  Билјана Тасевска Началник 651 biljana.tasevska
  Пејка Трајановска Началник 651 pejka.trajanovska
  Магдалена Димова Началник 651 magdalena.dimova
  Зулфи Исмаили Стручен соработник 419 zulfi.ismaili
  Симон Каневче Стручен соработник 419 simon.kanevche
  Силвана Стојановска Помлад референт 151 silvana.stojanovska
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА АНАЛИТИКА И ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА АНАЛИТИКА И ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА

  Директор

  Контакт:
  02/3110-333 локал 648

  1. Цели

  Учествува во креирањето и остварувањето на приоритетните цели на Министерството за надворешни работи преку свои анализи, согледувања, информации, резимеа и оцени за суштински теми и прашања од регионален и глобален карактер.

  Натамошното зајакнување на капацитетите на јавната дипломатија, со цел позасилена присутност во странската јавност, првенствено преку создавање поголема „видливост“ на Република Македонија и на позитивна перцепција за нашата земја и нејзините аспирации, особено во контекст на европските и евроатланските интеграции.

  2. Позначајни надлежности

  - Изготвува информации за одредени регионални и глобални теми и прашања; 
  - Подготвува студи, анализи, елаборати, планови и информации од областа на надворешната политика; 
  - Планира и имплементира активности од доменот на јавната дипломатија; 
  - Подготвува форуми и трибини на одредени прашања; 
  - Прибирање и чување на домашната и странската документација, како и за изборот и процесирањето на архивска граѓа од трајна вредност; 
  - Редовно издавање на публикацијата месечен дипломатски билтен; 
  - Редовно издавање на македонскиот надворешнополитички журнал „Crossroads“; 
  - Соработува со Архивот на Република Македонија и архивите на МАНУ и другите институции. 

  3. Организациска структура

  Во состав на Директоратот влегуваат

  - Секторот за аналитичко истражување, 
  - Секторот за јавна дипломатија 
  - Секторот за дипломатски архив и документација

   

  Име и презимеЗвањеЛокалemail (@mfa.gov.mk)
    Директор 648  
    Помошник директор 645  
  Сузана Зеленковска Помошник директор 650 suzana.zelenkovska
  Владимир Ефремовски Помошник директор 646 vladimir.efremovski
  Зуко Ризвански Началник на оделение   zuko.rizvanski
  Шабан Јашари Началник на оделение 646 shaban.jashari
  Миле Гиев Началник на оделение 646 mile.giev
  Сејфула Шаќири Соработник 646 sejfula.shakiri
  Викторија Трајков Соработник 646 viktorija.trajkov
  Горан Божиновски Началник на оделение 839 goran.bozinovski
  Александар Спирковски Стручен советник 839 aleksandar.spirkovski
  Никола Колевски Соработник 839 nikola.kolevski
  Слободанка Хаџитонева Самостоен соработник 180 slobodanka.hadzitoneva
  Кире Петков Самостоен соработник 193 kire.petkov
  Маја Апостолоска Соработник 193 maja.apostoloska
  Дивна Митревска Телефонист 193 divna.mitrevska
 • ДИРЕКТОРАТ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

  Директор
  Роза Живковска

  Контакт
  02/3110-333 локал 164

  1. Цели

  Во функција на исполнување на целите на Министерството за надворешни работи кон подобрување на успешноста во процесите на управување со ризикот, контролата и раководењето, внатрешната ревизија ги координира на ревизорски активности поврзани со ревизорските програми и извештаи, планирање и извршување ревизии согласно со законските прописи и меѓународните стандарди. Целта на внатрешната ревизија е обезбедување дополнително уверување дека имплементираните системи за менаџмент и контрола се соодветни, економични и конзистентни со прифатените стандарди и националното законодавство.

  2. Позначајни надлежности

  - Планира, организира и спроведува внатрешна ревизија, вклучувајќи ја подготовката на План за ревизија;
  - Ги распоредува активностите, ги проценува потребните ресурси и го известува министерот за политиките, плановите и активностите на Директоратот;
  - Дава препораки за системите и процедурите што се предмет на ревизијата;
  - Изготвува извештаи за наодите и препораките во соодветната извршена ревизија;
  - Врши мониторинг на исполнувањето и имплементирањето на препораките од одговорниот раководен менаџмент во Министерството;
  - Координација на ревизорски активности поврзани со ревизорските програми и извештаи, планирање и извршување ревизии согласно со законските прописи и меѓународните стандарди;

  3. Организациска структура

  Во составот на Директоратот за внатрешна ревизија влегуваат

  - Секторот за внатрешна ревизија во Министерството за надворешни работи 
  - Секторот за внатрешна ревизија во дипломатско-конзуларните претставништва

   

  Име и презимеЗвањеЛокалE-mail(@mfa.gov.mk)
  Роза Живковска Специјален советник на МНР локал    164        директен       3129514 roza.zivkovska
  Сузана Ѓорѓиевска началник на одделение локал    164        директен       3129514 suzana.gorgijevska
  Наташа С.Илиевска Стручен соработник локал    164        директен       3129514 natasa.sibinovska
 • ИНСТИТУТ ЗА ГЕОСТРАТЕШКИ ИСТРАЖУВАЊА И НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА +

  ДИРЕКТОРАТ - ИНСТИТУТ ЗА ГЕОСТРАТЕШКИ ИСТРАЖУВАЊА И НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

  Директор
  Абдулкадар Мемеди

  Контакт
  + 389 2 3129 510

  во Министерството за надворешни работи на Република Македонија започна со работа на 1.8.2012 година, по претходно усвоен заклучок на Владата на РМ од 3.7.2012 година.

  За Институтот
  Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика (ИГИНП), како засебен Директорат во рамки на Министерстовото за надворешни работи, е формиран со одлука на Владата на Република Македонија во август 2013-та година. ИГИНП за релативно кратко време се профилира како сериозно истражувачко, аналитичко и оперативно тело во рамките на Министерството за надворешни работи и пошироко, како единствена институција од ваков вид во Република Македонија.
  Една од основите дејности на Институтот е да придонесе во дефинирањето на стратешките цели и приоритети на Република Македонија, преку следење, анализа и истражување на локалните, регионалните и глобалните геополитички прилики и текови.
  Значаен сегмент на работењето на Институтот е изготвувањето на сеопфатни геополитички истражувања, анализи, прегледи, вести и други документи/материјали, со цел навремено и редовно информирање на највисокото државно раководство, други надлежни и специфични институции, како и дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија.
  Воедно, Институтот придонесува кон продлабочување и интензивирање на севкупната билатерална, регионална и меѓународна соработка на Република Македонија, преку заедничко организирање на конференции, тркалезни маси, дебати, трибини и истражувања, со цел размена на идеи, мислења, ставови и искуства.
  Во своето работење, Институтот покрај промовирање на официјалните политики на Република Македонија, се раководи и од принципот на академска слобода на изразување.
  Меѓу другото, ИГИНП воспоставува партнерства и соработува со голем број на сродни реномирани меѓународни Институти, невладини организации и think-tank-ови, со што придонесува за промовирање на Република Македонија на меѓународен план.

  1. Визија, мисија, цели

  Визија

  Градење на надворешната политика, што ќе биде насочена кон давање значаен придонес за активно учество на Република Македонија во меѓународните и глобалните политички текови и дебати.

  Мисија

  Генерирање на стратегиските насоки од државен интерес и нивно промовирање пред домашната и странската јавност, како и промовирање и поттикнување ставови, гледишта, позиции во рамките на експертско-дебатните форуми и конференции, кои би биле од полза во процесот на креирање политики и носење решенија во сферата на надворешната политика.

  Цели

  - Континуирано градење на  капацитетите на Институтот согласно стандардите на европските, меѓународните и глобалните сродни институти;
  - Вложување и стратегиски развој на човечките ресурси преку нивно соодветно профилирање;
  - Развој на истражувачките капацитети и анализа на теми и прашања од интерес на Министерството за надворешни работи и од поширок општествен интерес;
  - Организирање дебати, презентации, конференции и тркалезни маси, со цел размена на идеи, ставови, гледишта помеѓу домашни и меѓународни експерти, дипломати, аналитичари, како и научни соработници од различни области;
  - Воспоставување соработка и реализација на заеднички проекти со други сродни национални и меѓународни институти, научно-истражувачки центри, невладини и “think-tank“ организации, во чии рамки се третираат теми и прашања од регионално, европско и глобално значење.

  2. Позначајни надлежности

  - Генерира стратешки насоки од државен интерес и врши нивна промоција пред домашната и странската јавност, како и меѓународно етаблирање на Институтот преку воспоставување на соработки, реализација на проекти и давање на соодветни препораки на делување;
  - Изготвува и евалуира документи од стратешко значење за Република Македонија, каде што се третираат актуелни политички, економски, регионални и меѓународни текови, како и нивното влијание врз Република Македонија и нејзината надворешна политика;
  - Длабински ги истражува политичките, економско-социјалните и безбедносните прилики, надворешно-политичките збиднувања на билатерален, регионален и глобален план, со фокус на нивното влијание врз меѓународната позиција на Република Македонија и заштита на нејзините национални интереси; 
  - Изготвува соодветни документи и материјали - сеопфатни геополитички истражувања, анализи, прегледи, вести и други документи/материјали (policy papers, position papers, information papers, и сл.), со цел навремено и  редовно информирање на Министерството за надворешни работи, на највисокото државно раководство, други надлежни и специфични институции, како и дипломатско-конзуларните претставништва на Република  Македонија. 
  - Изготвува проценки, препораки и сценарија околу можниот развој на регионални и глобални настани и ситуации и на нивното можно влијание врз Република Македонија и нејзината надворешна политика. Во таа насока предлага стратегии и алатки за имплеменатција на соодветни политики;
  - Координира  и реализира  проекти за заедничка соработка со други национални и меѓународни институти, научно-истражувачки центри, „think-tank“ организации, академската заедница,  државни институции, како и со научни соработници, експерти и аналитичари од Република Македонија и странство; 
  - Врши јавно популаризирање и отварање на теми поврзани со регионот, Европа и светот, кои се од стратешко значење за Република Македонија и нивна соодветна обработка; 
  - Организира  настани во форма на конференции, дебати, трибини, тркалезни маси, семинари, работилници и други активности, чија основна цел е дискусија, размена на мислења и јавно популаризирање на регионални и глобални теми, кои се од стратешко значење за Република Македонија;
  - Организира  издавање и публикување на трудови на истакнати поединци, научни соработници, експерти и аналитичари, во кои се третираат прашања од национално и стратешко значење за Република Македонија, како и на аудио визуелна продукција на Институтот; 
  -

  Континуирано соработува со академската заедница во Република Македонија и други државни институции.

   

  Име и презиме Директорат Локал E-mail(@mfa.gov.mk)
  Абдулкадар Мемеди Директор 210 abdulkadar.memedi
  Емијија Гелева ИГИНП 680 emilija.geleva
  Серџим Мухамед ИГИНП 641 serdjim.muhamed
  Ристе Велковски ИГИНП 641 riste.velkovski
  Валентин Митровски ИГИНП 642 valentin.mitrovski
  Даим Илјази ИГИНП 667 daim.iljazi
  Василчо Дамчески ИГИНП 313 vasilco.damcevski
  Ана Бакуле ИГИНП 641 ana.bakule
  Викторија Чавковска ИГИНП 641 viktorija.chavkoska
  Сејхан Зејнел ИГИНП 210 sejhan.zejnel
 • ДИПЛОМАТСКА АКАДЕМИЈА +

  ДИРЕКТОРАТ ЗА ДИПЛОМАТСКА АКАДЕМИЈА

  Директор

  Аделина Марку

  Контакт:

  02/3110-333 локал 652

   

  1. Цели

  Натамошно развивање на воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и на идните дипломатски кадри, со цел ефикасно одговарање на професионалните предизвици поставени пред нив.

  2. Позначајни надлежности

  - Врши процена за нивото, видовите и потребите за обуки на вработените во Министерството за надворешни работи; 
  - Известува за курсеви, обуки и семинари што се нудат во студиските програми на странските дипломатски академии и институти за надворешна политика; 
  - Се грижи за едукација на новопримениот кадар; 
  - Активно учествува во подготовката и организацијата за полагање на дипломатските и советнички испити; 
  - Учествува во подготовката на дипломатите пред нивното упатување во претставништвата низ светот, како и организација на нивните завршни разговори и бранења на тези; 
  - Организира курсеви за јазик и соработува со сродните институции од регионот и пошироко. 

  3. Организациска структура

  Во состав на Дипломатската академија влегуваат

  - Секторот за дипломатска едукација 
  - Секторот за стручно усовршување и соработка 

   

  Име и презимеЗвањеЛокалE-mail (@mfa.gov.mk)
  Аделина Марку Директор   adelina.marku
  Јорданка Чокревска Самостоен референт  682 jordanka.cokrevska
  Сашо Велјановски Помошник директор 163 saso.veljanovski
  Рами Реџепи  Помошник директор 109 rami.rexhepi
  Радика Секуловска Виш советник 673 radika.sekulovska
  Екрем Ебиби Виш советник 673 ekrem.ebibi
  Јасмина Трпковска Началник на одделение 109 jasmina.trpkovska
  Анита Шојлева Началник на одделение 163 anita.sojleva
  Олга Граовска Началник на одделение 109 olga.graovska
  Славица Димовска Советник 163 slavica.dimovska
  Соња Прус Виш соработник 163 sonja.prus
  Златан Беговиќ соработник 163 zlatan.begovic
  Фиторе Елези Ибраими соработник 163 fitore.elezi
 • 1

Конзуларни услуги