Влез во Република Македонија со британска, канадска или американска виза

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Државјани на трети земји со важечка британска, канадска или американска виза со рок на важност подолг од 5 (пет) дена од планираниот престој во Република Македонија, можат да престојуваат во Република Македонија најмногу до 15 (петнаесет) дена при секој влез на територијата на Република Македонија, а вкупното траење на последователните престои во Република Македонија не може да биде подолго од 3 (три) месеци во текот на секој шестмесечен период, сметајќи од денот на првото влегување.

Конзуларни услуги