Видови Визи за влез во Република Северна Македонија

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Artboard 9 copy 5

Artboard 9 copy 6

Artboard 35

1. Виза за краткорочен претстој во Република Северна Македонија

Потребни документи за виза за краток престој до 90 дена, (виза Ц), односно транзитна виза (виза Б):

  • важечка и призната патна исправа со рок на важност најмалку 3 месеци подолг од планираниот престој на странецот во РМ
  • документи за (индивидуално или колективно) патничко осигурување (полиса издадена од осигурително правно лице во државата каде што престојува)
  • нотарски заверено гарантно писмо, односно покана од македонско физичко/правно лице
  • доказ дека поседува доволно средства за престојот во РСМ (кредитна картичка/ извод од банка)
  • фотографија (димензии 3,5х 4,5 см) во боја на бела заднина што верно го прикажува ликот на барателот
  • доказ за платена такса за обработка на барањето за издавање на визата
  • уредно и читливо пополнето барање за виза

За дополнителни информации, види ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА А, Б, Ц виза

2. Виза за долгорочен претстој во Република Северна Македонија

За добивање виза за долгорочен престој се поднесуваат потребните документи што содејствуваат на видот на визата, а кои се наведени во документот

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВИЗА ДОЛГ ПРЕСТОЈ. (Модул потребни документи: потребни документи за АБЦ виза; постапка за добивање работна дозвола и потребни документи за работна дозвола да бидат како еден документ, потребни документи за подолг престој и барање дозвола за привремен престој заедно)

Конзуларни услуги