Видови услуги

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Министерството за надворешни работи на Република Македонија им обезбедува соодветна стручна помош и услуги на државјаните на Република Македонија при нивниот престој во странство.

Конзуларните услуги се вршат во согласност со внатрешните законски регулативи, како и меѓународните и билатерални спогодби на кои Република Македонија е страна потписничка.

Конзуларни услуги