Дипломатска академија

ДИПЛОМАТСКА АКАДЕМИЈА

ДИРЕКТОРАТ ЗА ДИПЛОМАТСКА АКАДЕМИЈА

Директор

Аделина Марку

Контакт:

02/3110-333 локал 652

 

1. Цели

Натамошно развивање на воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и на идните дипломатски кадри, со цел ефикасно одговарање на професионалните предизвици поставени пред нив.

2. Позначајни надлежности

- Врши процена за нивото, видовите и потребите за обуки на вработените во Министерството за надворешни работи; 
- Известува за курсеви, обуки и семинари што се нудат во студиските програми на странските дипломатски академии и институти за надворешна политика; 
- Се грижи за едукација на новопримениот кадар; 
- Активно учествува во подготовката и организацијата за полагање на дипломатските и советнички испити; 
- Учествува во подготовката на дипломатите пред нивното упатување во претставништвата низ светот, како и организација на нивните завршни разговори и бранења на тези; 
- Организира курсеви за јазик и соработува со сродните институции од регионот и пошироко. 

3. Организациска структура

Во состав на Дипломатската академија влегуваат

- Секторот за дипломатска едукација 
- Секторот за стручно усовршување и соработка 

 

Име и презимеЗвањеЛокалE-mail (@mfa.gov.mk)
Аделина Марку Директор   adelina.marku
Јорданка Чокревска Самостоен референт  682 jordanka.cokrevska
Сашо Велјановски Помошник директор 163 saso.veljanovski
Рами Реџепи  Помошник директор 109 rami.rexhepi
Радика Секуловска Виш советник 673 radika.sekulovska
Екрем Ебиби Виш советник 673 ekrem.ebibi
Јасмина Трпковска Началник на одделение 109 jasmina.trpkovska
Анита Шојлева Началник на одделение 163 anita.sojleva
Олга Граовска Началник на одделение 109 olga.graovska
Славица Димовска Советник 163 slavica.dimovska
Соња Прус Виш соработник 163 sonja.prus
Златан Беговиќ соработник 163 zlatan.begovic
Фиторе Елези Ибраими соработник 163 fitore.elezi

Конзуларни услуги