Изгубени патни исправи

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Странски државјанин што престојува во Република Македонија ако ја изгуби својата патна исправа, треба да се обрати до надлежното дипломатско или конзуларно претставништво на неговата држава во Република Македонија.

 

Конзуларни услуги