Влез во Република Северна Македонија со Шенген виза

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Artboard 9 copy 5

Artboard 9 copy 6

Artboard 35

Виза за влез во Република Северна Македонија не е потребна за државјаните на:

1. Земјите-членки на ЕУ и потписнички на Шенгенскиот договор

  • имаат право на влез во Република Северна Македонија и со важечка лична карта.

2. Трети земји со привремен престој во земја-членка на ЕУ или потписничка на Шенгенскиот договор

  • можат да престојуваат најмногу до 15 (петнаесет) дена при секој влез на територијата на Република Северна Македонија, а вкупното траење на последователните престои не смее да биде подолго од 90 дена во кој било период од 180 дена.

3. Трети земји со постојан престој во земја-членка на ЕУ или потписничка на Шенгенскиот договор

  • можат да престојуваат најмногу до 15 (петнаесет) дена при секој влез на територијата на Република Северна Македонија, а вкупното траење на последователните престои не смее да биде подолго од 90 дена во кој било период од 180 дена.

4. Трети земји со важечка повеќекратна Шенген Ц виза со рок на важност подолг од најмалку 5 (пет) дена од планираниот престој во Република Северна Македонија.

    • можат да престојуваат најмногу до 15 (петнаесет) дена при секој влез на територијата на Република Северна Македонија, а вкупното траење на последователните престои не смее да биде подолго од 90 дена во кој било период од 180 дена.

Конзуларни услуги