Државјани на трети земји со важечка британска, канадска или американска виза со рок на важност подолг од 5 (пет) дена од планираниот престој во Република Македонија, можат да престојуваат во Република Македонија најмногу до 15 (петнаесет) дена при секој влез на територијата на Република Македонија, а вкупното траење на последователните престои во Република Македонија не може да биде подолго од 3 (три) месеци во текот на секој шестмесечен период, сметајќи од денот на првото влегување.

Конзуларни услуги