Директоратот за билатерални односи со земјите од Југоисточна Европа и регионални иницијативи (накратко ДЈИЕРИ), ги следи, ги проучува и од политички аспект стручно ги обработува настаните и односите на Република Северна Македонија со земјите од непосредното соседство: Република Албанија, Република Бугарија, Грција, Република Косово и Република Србија, и со земјите од поширокото опкружување: Босна и Херцеговина, Република Молдавија, Романија, Република Словенија, Република Турција, Република Хрватска и Црна Гора, во насока на градење добри и конструктивни билатерални односи и соработка со земјите од Југоисточна Европа и нивни континуиран развој, унапредување и зацврстување на билатерален и на регионален план.

Во рамките на Директоратот постојат два сектора:

  • Сектор за непосредно соседство и
  • Секторот за пошироко соседство и регионални иницијативи,

со повеќе одделенија во нивниот состав.

Директоратот соработува со дипломатско-конзуларните мисии и претставништва на Република Северна Македонија во земјите на Југоисточна Европа, како и со дипломатско-конзуларните мисии и претставништва на овие земји во Република Северна Македонија преку соодветна комуникација и барања за податоци и информации за земјите од својот делокруг на работење што се предмет на анализа и обработка при подготвување аналитички материјали, информации, потсетници и други документи. Во истата насока ги координира активностите на надлежните државни органи и институции и ја поттикнува нивната конкретна и непосредна соработка со соодветни органи и институции од земјите на Југоисточна Европа.

Директоратот, преку Одделението за регионални иницијативи во рамките на Секторот за пошироко соседство, се грижи и за следење и анализа на политиките на земјите-членки на регионалните иницијативи во однос на натамошниот развој и јакнењето на влијанието и придонесот во изградбата на регионалните капацитети. Ги следи и ги координира активностите во овој сегмент со цел градење проактивен партнерски односи и соработка со сите земји-членки во насока на решавање на билатералните и регионалните прашања, а со цел унапредување на безбедноста, стабилноста и напредокот на Регионот.

Конзуларни услуги