Сите странски граѓани, независно дали за нивниот влез во Република Северна Македонија е потребна виза или не, имаат обврска да се регистрираат во најблиската полициска станица во рок од 24 часа од влез на македонска територија

Конзуларни услуги