Протокол

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВТИ

  • ул. „Орце Николов“ 71, 1000 Скопје
  телефон факс
Уљуси БЕКИРИ    
директор 3225 228 3225 165

Конзуларни услуги